Logo Search packages:      
Sourcecode: calibre version File versions  Download package

unicodepoints.py

# -*- coding: utf-8 -*-

__license__ = 'GPL 3'
__copyright__ = '2009, John Schember <john@nachtimwald.com>'
__docformat__ = 'restructuredtext en'

'''
Unicode code point dictionary.

Based on Text::Unidecode's xAB.pm lists. This combines all xAB.pm files into
a single dictionary.
'''

CODEPOINTS = {
   u'x20': [
      ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', '', '', '', '',
      '-', '-', '-', '-', '--', '--', '||', '_', '\'', '\'', ',', '\'', '"', '"', ',,', '"',
      '+', '++', '*', '*>', '.', '..', '...', '.', '\n', '\n\n', '', '', '', '', '', ' ',
      '%0', '%00', '\'', '\'\'', '\'\'\'', '`', '``', '```', '^', '<', '>', '*', '!!', '!?', '-', '_',
      '-', '^', '***', '--', '/', '-[', ']-', '[?]', '?!', '!?', '7', 'PP', '(]', '[)', '[?]', '[?]',
      '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '', '', '', '', '', '',
      '0', '', '', '', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '+', '-', '=', '(', ')', 'n',
      '0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '+', '-', '=', '(', ')', '[?]',
      '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      'ECU', 'CL', 'Cr', 'FF', 'L', 'mil', 'N', 'Pts', 'Rs', 'W', 'NS', 'D', 'EU', 'K', 'T', 'Dr',
      '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '',
      '', '', '', '', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
   ],
   u'xfa': [
      'Chey ', 'Thak ', 'Thak ', 'Thang ', 'Thayk ', 'Thong ', 'Pho ', 'Phok ', 'Hang ', 'Hang ', 'Hyen ', 'Hwak ', 'Wu ', 'Huo ', '[?] ', '[?] ',
      'Zhong ', '[?] ', 'Qing ', '[?] ', '[?] ', 'Xi ', 'Zhu ', 'Yi ', 'Li ', 'Shen ', 'Xiang ', 'Fu ', 'Jing ', 'Jing ', 'Yu ', '[?] ',
      'Hagi ', '[?] ', 'Zhu ', '[?] ', '[?] ', 'Yi ', 'Du ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', 'Fan ', 'Si ', 'Guan ', '[?]', '[?]', '[?]',
      '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
   ],
   u'x8a': [
      'Yan ', 'Yan ', 'Ding ', 'Fu ', 'Qiu ', 'Qiu ', 'Jiao ', 'Hong ', 'Ji ', 'Fan ', 'Xun ', 'Diao ', 'Hong ', 'Cha ', 'Tao ', 'Xu ',
      'Jie ', 'Yi ', 'Ren ', 'Xun ', 'Yin ', 'Shan ', 'Qi ', 'Tuo ', 'Ji ', 'Xun ', 'Yin ', 'E ', 'Fen ', 'Ya ', 'Yao ', 'Song ',
      'Shen ', 'Yin ', 'Xin ', 'Jue ', 'Xiao ', 'Ne ', 'Chen ', 'You ', 'Zhi ', 'Xiong ', 'Fang ', 'Xin ', 'Chao ', 'She ', 'Xian ', 'Sha ',
      'Tun ', 'Xu ', 'Yi ', 'Yi ', 'Su ', 'Chi ', 'He ', 'Shen ', 'He ', 'Xu ', 'Zhen ', 'Zhu ', 'Zheng ', 'Gou ', 'Zi ', 'Zi ',
      'Zhan ', 'Gu ', 'Fu ', 'Quan ', 'Die ', 'Ling ', 'Di ', 'Yang ', 'Li ', 'Nao ', 'Pan ', 'Zhou ', 'Gan ', 'Yi ', 'Ju ', 'Ao ',
      'Zha ', 'Tuo ', 'Yi ', 'Qu ', 'Zhao ', 'Ping ', 'Bi ', 'Xiong ', 'Qu ', 'Ba ', 'Da ', 'Zu ', 'Tao ', 'Zhu ', 'Ci ', 'Zhe ',
      'Yong ', 'Xu ', 'Xun ', 'Yi ', 'Huang ', 'He ', 'Shi ', 'Cha ', 'Jiao ', 'Shi ', 'Hen ', 'Cha ', 'Gou ', 'Gui ', 'Quan ', 'Hui ',
      'Jie ', 'Hua ', 'Gai ', 'Xiang ', 'Wei ', 'Shen ', 'Chou ', 'Tong ', 'Mi ', 'Zhan ', 'Ming ', 'E ', 'Hui ', 'Yan ', 'Xiong ', 'Gua ',
      'Er ', 'Beng ', 'Tiao ', 'Chi ', 'Lei ', 'Zhu ', 'Kuang ', 'Kua ', 'Wu ', 'Yu ', 'Teng ', 'Ji ', 'Zhi ', 'Ren ', 'Su ', 'Lang ',
      'E ', 'Kuang ', 'E ', 'Shi ', 'Ting ', 'Dan ', 'Bo ', 'Chan ', 'You ', 'Heng ', 'Qiao ', 'Qin ', 'Shua ', 'An ', 'Yu ', 'Xiao ',
      'Cheng ', 'Jie ', 'Xian ', 'Wu ', 'Wu ', 'Gao ', 'Song ', 'Pu ', 'Hui ', 'Jing ', 'Shuo ', 'Zhen ', 'Shuo ', 'Du ', 'Yasashi ', 'Chang ',
      'Shui ', 'Jie ', 'Ke ', 'Qu ', 'Cong ', 'Xiao ', 'Sui ', 'Wang ', 'Xuan ', 'Fei ', 'Chi ', 'Ta ', 'Yi ', 'Na ', 'Yin ', 'Diao ',
      'Pi ', 'Chuo ', 'Chan ', 'Chen ', 'Zhun ', 'Ji ', 'Qi ', 'Tan ', 'Zhui ', 'Wei ', 'Ju ', 'Qing ', 'Jian ', 'Zheng ', 'Ze ', 'Zou ',
      'Qian ', 'Zhuo ', 'Liang ', 'Jian ', 'Zhu ', 'Hao ', 'Lun ', 'Shen ', 'Biao ', 'Huai ', 'Pian ', 'Yu ', 'Die ', 'Xu ', 'Pian ', 'Shi ',
      'Xuan ', 'Shi ', 'Hun ', 'Hua ', 'E ', 'Zhong ', 'Di ', 'Xie ', 'Fu ', 'Pu ', 'Ting ', 'Jian ', 'Qi ', 'Yu ', 'Zi ', 'Chuan ',
      'Xi ', 'Hui ', 'Yin ', 'An ', 'Xian ', 'Nan ', 'Chen ', 'Feng ', 'Zhu ', 'Yang ', 'Yan ', 'Heng ', 'Xuan ', 'Ge ', 'Nuo ', 'Qi ',
   ],
   u'x61': [
      'Qiao ', 'Chou ', 'Bei ', 'Xuan ', 'Wei ', 'Ge ', 'Qian ', 'Wei ', 'Yu ', 'Yu ', 'Bi ', 'Xuan ', 'Huan ', 'Min ', 'Bi ', 'Yi ',
      'Mian ', 'Yong ', 'Kai ', 'Dang ', 'Yin ', 'E ', 'Chen ', 'Mou ', 'Ke ', 'Ke ', 'Yu ', 'Ai ', 'Qie ', 'Yan ', 'Nuo ', 'Gan ',
      'Yun ', 'Zong ', 'Sai ', 'Leng ', 'Fen ', '[?] ', 'Kui ', 'Kui ', 'Que ', 'Gong ', 'Yun ', 'Su ', 'Su ', 'Qi ', 'Yao ', 'Song ',
      'Huang ', 'Ji ', 'Gu ', 'Ju ', 'Chuang ', 'Ni ', 'Xie ', 'Kai ', 'Zheng ', 'Yong ', 'Cao ', 'Sun ', 'Shen ', 'Bo ', 'Kai ', 'Yuan ',
      'Xie ', 'Hun ', 'Yong ', 'Yang ', 'Li ', 'Sao ', 'Tao ', 'Yin ', 'Ci ', 'Xu ', 'Qian ', 'Tai ', 'Huang ', 'Yun ', 'Shen ', 'Ming ',
      '[?] ', 'She ', 'Cong ', 'Piao ', 'Mo ', 'Mu ', 'Guo ', 'Chi ', 'Can ', 'Can ', 'Can ', 'Cui ', 'Min ', 'Te ', 'Zhang ', 'Tong ',
      'Ao ', 'Shuang ', 'Man ', 'Guan ', 'Que ', 'Zao ', 'Jiu ', 'Hui ', 'Kai ', 'Lian ', 'Ou ', 'Song ', 'Jin ', 'Yin ', 'Lu ', 'Shang ',
      'Wei ', 'Tuan ', 'Man ', 'Qian ', 'She ', 'Yong ', 'Qing ', 'Kang ', 'Di ', 'Zhi ', 'Lou ', 'Juan ', 'Qi ', 'Qi ', 'Yu ', 'Ping ',
      'Liao ', 'Cong ', 'You ', 'Chong ', 'Zhi ', 'Tong ', 'Cheng ', 'Qi ', 'Qu ', 'Peng ', 'Bei ', 'Bie ', 'Chun ', 'Jiao ', 'Zeng ', 'Chi ',
      'Lian ', 'Ping ', 'Kui ', 'Hui ', 'Qiao ', 'Cheng ', 'Yin ', 'Yin ', 'Xi ', 'Xi ', 'Dan ', 'Tan ', 'Duo ', 'Dui ', 'Dui ', 'Su ',
      'Jue ', 'Ce ', 'Xiao ', 'Fan ', 'Fen ', 'Lao ', 'Lao ', 'Chong ', 'Han ', 'Qi ', 'Xian ', 'Min ', 'Jing ', 'Liao ', 'Wu ', 'Can ',
      'Jue ', 'Cu ', 'Xian ', 'Tan ', 'Sheng ', 'Pi ', 'Yi ', 'Chu ', 'Xian ', 'Nao ', 'Dan ', 'Tan ', 'Jing ', 'Song ', 'Han ', 'Jiao ',
      'Wai ', 'Huan ', 'Dong ', 'Qin ', 'Qin ', 'Qu ', 'Cao ', 'Ken ', 'Xie ', 'Ying ', 'Ao ', 'Mao ', 'Yi ', 'Lin ', 'Se ', 'Jun ',
      'Huai ', 'Men ', 'Lan ', 'Ai ', 'Lin ', 'Yan ', 'Gua ', 'Xia ', 'Chi ', 'Yu ', 'Yin ', 'Dai ', 'Meng ', 'Ai ', 'Meng ', 'Dui ',
      'Qi ', 'Mo ', 'Lan ', 'Men ', 'Chou ', 'Zhi ', 'Nuo ', 'Nuo ', 'Yan ', 'Yang ', 'Bo ', 'Zhi ', 'Kuang ', 'Kuang ', 'You ', 'Fu ',
      'Liu ', 'Mie ', 'Cheng ', '[?] ', 'Chan ', 'Meng ', 'Lan ', 'Huai ', 'Xuan ', 'Rang ', 'Chan ', 'Ji ', 'Ju ', 'Huan ', 'She ', 'Yi ',
   ],
   u'x25': [
      '-', '-', '|', '|', '-', '-', '|', '|', '-', '-', '|', '|', '+', '+', '+', '+',
      '+', '+', '+', '+', '+', '+', '+', '+', '+', '+', '+', '+', '+', '+', '+', '+',
      '+', '+', '+', '+', '+', '+', '+', '+', '+', '+', '+', '+', '+', '+', '+', '+',
      '+', '+', '+', '+', '+', '+', '+', '+', '+', '+', '+', '+', '+', '+', '+', '+',
      '+', '+', '+', '+', '+', '+', '+', '+', '+', '+', '+', '+', '-', '-', '|', '|',
      '-', '|', '+', '+', '+', '+', '+', '+', '+', '+', '+', '+', '+', '+', '+', '+',
      '+', '+', '+', '+', '+', '+', '+', '+', '+', '+', '+', '+', '+', '+', '+', '+',
      '+', '/', '\\', 'X', '-', '|', '-', '|', '-', '|', '-', '|', '-', '|', '-', '|',
      '#', '#', '#', '#', '#', '#', '#', '#', '#', '#', '#', '#', '#', '#', '#', '#',
      '#', '#', '#', '#', '-', '|', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      '#', '#', '#', '#', '#', '#', '#', '#', '#', '#', '#', '#', '#', '#', '#', '#',
      '#', '#', '^', '^', '^', '^', '>', '>', '>', '>', '>', '>', 'V', 'V', 'V', 'V',
      '<', '<', '<', '<', '<', '<', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*',
      '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*',
      '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '#', '#', '#', '#', '#', '^', '^', '^', 'O',
      '#', '#', '#', '#', '#', '#', '#', '#', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
   ],
   u'x1e': [
      'A', 'a', 'B', 'b', 'B', 'b', 'B', 'b', 'C', 'c', 'D', 'd', 'D', 'd', 'D', 'd',
      'D', 'd', 'D', 'd', 'E', 'e', 'E', 'e', 'E', 'e', 'E', 'e', 'E', 'e', 'F', 'f',
      'G', 'g', 'H', 'h', 'H', 'h', 'H', 'h', 'H', 'h', 'H', 'h', 'I', 'i', 'I', 'i',
      'K', 'k', 'K', 'k', 'K', 'k', 'L', 'l', 'L', 'l', 'L', 'l', 'L', 'l', 'M', 'm',
      'M', 'm', 'M', 'm', 'N', 'n', 'N', 'n', 'N', 'n', 'N', 'n', 'O', 'o', 'O', 'o',
      'O', 'o', 'O', 'o', 'P', 'p', 'P', 'p', 'R', 'r', 'R', 'r', 'R', 'r', 'R', 'r',
      'S', 's', 'S', 's', 'S', 's', 'S', 's', 'S', 's', 'T', 't', 'T', 't', 'T', 't',
      'T', 't', 'U', 'u', 'U', 'u', 'U', 'u', 'U', 'u', 'U', 'u', 'V', 'v', 'V', 'v',
      'W', 'w', 'W', 'w', 'W', 'w', 'W', 'w', 'W', 'w', 'X', 'x', 'X', 'x', 'Y', 'y',
      'Z', 'z', 'Z', 'z', 'Z', 'z', 'h', 't', 'w', 'y', 'a', 'S', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      'A', 'a', 'A', 'a', 'A', 'a', 'A', 'a', 'A', 'a', 'A', 'a', 'A', 'a', 'A', 'a',
      'A', 'a', 'A', 'a', 'A', 'a', 'A', 'a', 'E', 'e', 'E', 'e', 'E', 'e', 'E', 'e',
      'E', 'e', 'E', 'e', 'E', 'e', 'E', 'e', 'I', 'i', 'I', 'i', 'O', 'o', 'O', 'o',
      'O', 'o', 'O', 'o', 'O', 'o', 'O', 'o', 'O', 'o', 'O', 'o', 'O', 'o', 'O', 'o',
      'O', 'o', 'O', 'o', 'U', 'u', 'U', 'u', 'U', 'u', 'U', 'u', 'U', 'u', 'U', 'u',
      'U', 'u', 'Y', 'y', 'Y', 'y', 'Y', 'y', 'Y', 'y', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
   ],
   u'xae': [
      'geul', 'geulg', 'geulm', 'geulb', 'geuls', 'geult', 'geulp', 'geulh', 'geum', 'geub', 'geubs', 'geus', 'geuss', 'geung', 'geuj', 'geuc',
      'geuk', 'geut', 'geup', 'geuh', 'gyi', 'gyig', 'gyigg', 'gyigs', 'gyin', 'gyinj', 'gyinh', 'gyid', 'gyil', 'gyilg', 'gyilm', 'gyilb',
      'gyils', 'gyilt', 'gyilp', 'gyilh', 'gyim', 'gyib', 'gyibs', 'gyis', 'gyiss', 'gying', 'gyij', 'gyic', 'gyik', 'gyit', 'gyip', 'gyih',
      'gi', 'gig', 'gigg', 'gigs', 'gin', 'ginj', 'ginh', 'gid', 'gil', 'gilg', 'gilm', 'gilb', 'gils', 'gilt', 'gilp', 'gilh',
      'gim', 'gib', 'gibs', 'gis', 'giss', 'ging', 'gij', 'gic', 'gik', 'git', 'gip', 'gih', 'gga', 'ggag', 'ggagg', 'ggags',
      'ggan', 'gganj', 'gganh', 'ggad', 'ggal', 'ggalg', 'ggalm', 'ggalb', 'ggals', 'ggalt', 'ggalp', 'ggalh', 'ggam', 'ggab', 'ggabs', 'ggas',
      'ggass', 'ggang', 'ggaj', 'ggac', 'ggak', 'ggat', 'ggap', 'ggah', 'ggae', 'ggaeg', 'ggaegg', 'ggaegs', 'ggaen', 'ggaenj', 'ggaenh', 'ggaed',
      'ggael', 'ggaelg', 'ggaelm', 'ggaelb', 'ggaels', 'ggaelt', 'ggaelp', 'ggaelh', 'ggaem', 'ggaeb', 'ggaebs', 'ggaes', 'ggaess', 'ggaeng', 'ggaej', 'ggaec',
      'ggaek', 'ggaet', 'ggaep', 'ggaeh', 'ggya', 'ggyag', 'ggyagg', 'ggyags', 'ggyan', 'ggyanj', 'ggyanh', 'ggyad', 'ggyal', 'ggyalg', 'ggyalm', 'ggyalb',
      'ggyals', 'ggyalt', 'ggyalp', 'ggyalh', 'ggyam', 'ggyab', 'ggyabs', 'ggyas', 'ggyass', 'ggyang', 'ggyaj', 'ggyac', 'ggyak', 'ggyat', 'ggyap', 'ggyah',
      'ggyae', 'ggyaeg', 'ggyaegg', 'ggyaegs', 'ggyaen', 'ggyaenj', 'ggyaenh', 'ggyaed', 'ggyael', 'ggyaelg', 'ggyaelm', 'ggyaelb', 'ggyaels', 'ggyaelt', 'ggyaelp', 'ggyaelh',
      'ggyaem', 'ggyaeb', 'ggyaebs', 'ggyaes', 'ggyaess', 'ggyaeng', 'ggyaej', 'ggyaec', 'ggyaek', 'ggyaet', 'ggyaep', 'ggyaeh', 'ggeo', 'ggeog', 'ggeogg', 'ggeogs',
      'ggeon', 'ggeonj', 'ggeonh', 'ggeod', 'ggeol', 'ggeolg', 'ggeolm', 'ggeolb', 'ggeols', 'ggeolt', 'ggeolp', 'ggeolh', 'ggeom', 'ggeob', 'ggeobs', 'ggeos',
      'ggeoss', 'ggeong', 'ggeoj', 'ggeoc', 'ggeok', 'ggeot', 'ggeop', 'ggeoh', 'gge', 'ggeg', 'ggegg', 'ggegs', 'ggen', 'ggenj', 'ggenh', 'gged',
      'ggel', 'ggelg', 'ggelm', 'ggelb', 'ggels', 'ggelt', 'ggelp', 'ggelh', 'ggem', 'ggeb', 'ggebs', 'gges', 'ggess', 'ggeng', 'ggej', 'ggec',
      'ggek', 'gget', 'ggep', 'ggeh', 'ggyeo', 'ggyeog', 'ggyeogg', 'ggyeogs', 'ggyeon', 'ggyeonj', 'ggyeonh', 'ggyeod', 'ggyeol', 'ggyeolg', 'ggyeolm', 'ggyeolb',
   ],
   u'x89': [
      'Ji ', 'Zhi ', 'Gua ', 'Ken ', 'Che ', 'Ti ', 'Ti ', 'Fu ', 'Chong ', 'Xie ', 'Bian ', 'Die ', 'Kun ', 'Duan ', 'Xiu ', 'Xiu ',
      'He ', 'Yuan ', 'Bao ', 'Bao ', 'Fu ', 'Yu ', 'Tuan ', 'Yan ', 'Hui ', 'Bei ', 'Chu ', 'Lu ', 'Ena ', 'Hitoe ', 'Yun ', 'Da ',
      'Gou ', 'Da ', 'Huai ', 'Rong ', 'Yuan ', 'Ru ', 'Nai ', 'Jiong ', 'Suo ', 'Ban ', 'Tun ', 'Chi ', 'Sang ', 'Niao ', 'Ying ', 'Jie ',
      'Qian ', 'Huai ', 'Ku ', 'Lian ', 'Bao ', 'Li ', 'Zhe ', 'Shi ', 'Lu ', 'Yi ', 'Die ', 'Xie ', 'Xian ', 'Wei ', 'Biao ', 'Cao ',
      'Ji ', 'Jiang ', 'Sen ', 'Bao ', 'Xiang ', 'Chihaya ', 'Pu ', 'Jian ', 'Zhuan ', 'Jian ', 'Zui ', 'Ji ', 'Dan ', 'Za ', 'Fan ', 'Bo ',
      'Xiang ', 'Xin ', 'Bie ', 'Rao ', 'Man ', 'Lan ', 'Ao ', 'Duo ', 'Gui ', 'Cao ', 'Sui ', 'Nong ', 'Chan ', 'Lian ', 'Bi ', 'Jin ',
      'Dang ', 'Shu ', 'Tan ', 'Bi ', 'Lan ', 'Pu ', 'Ru ', 'Zhi ', '[?] ', 'Shu ', 'Wa ', 'Shi ', 'Bai ', 'Xie ', 'Bo ', 'Chen ',
      'Lai ', 'Long ', 'Xi ', 'Xian ', 'Lan ', 'Zhe ', 'Dai ', 'Tasuki ', 'Zan ', 'Shi ', 'Jian ', 'Pan ', 'Yi ', 'Ran ', 'Ya ', 'Xi ',
      'Xi ', 'Yao ', 'Feng ', 'Tan ', '[?] ', 'Biao ', 'Fu ', 'Ba ', 'He ', 'Ji ', 'Ji ', 'Jian ', 'Guan ', 'Bian ', 'Yan ', 'Gui ',
      'Jue ', 'Pian ', 'Mao ', 'Mi ', 'Mi ', 'Mie ', 'Shi ', 'Si ', 'Zhan ', 'Luo ', 'Jue ', 'Mi ', 'Tiao ', 'Lian ', 'Yao ', 'Zhi ',
      'Jun ', 'Xi ', 'Shan ', 'Wei ', 'Xi ', 'Tian ', 'Yu ', 'Lan ', 'E ', 'Du ', 'Qin ', 'Pang ', 'Ji ', 'Ming ', 'Ying ', 'Gou ',
      'Qu ', 'Zhan ', 'Jin ', 'Guan ', 'Deng ', 'Jian ', 'Luo ', 'Qu ', 'Jian ', 'Wei ', 'Jue ', 'Qu ', 'Luo ', 'Lan ', 'Shen ', 'Di ',
      'Guan ', 'Jian ', 'Guan ', 'Yan ', 'Gui ', 'Mi ', 'Shi ', 'Zhan ', 'Lan ', 'Jue ', 'Ji ', 'Xi ', 'Di ', 'Tian ', 'Yu ', 'Gou ',
      'Jin ', 'Qu ', 'Jiao ', 'Jiu ', 'Jin ', 'Cu ', 'Jue ', 'Zhi ', 'Chao ', 'Ji ', 'Gu ', 'Dan ', 'Zui ', 'Di ', 'Shang ', 'Hua ',
      'Quan ', 'Ge ', 'Chi ', 'Jie ', 'Gui ', 'Gong ', 'Hong ', 'Jie ', 'Hun ', 'Qiu ', 'Xing ', 'Su ', 'Ni ', 'Ji ', 'Lu ', 'Zhi ',
      'Zha ', 'Bi ', 'Xing ', 'Hu ', 'Shang ', 'Gong ', 'Zhi ', 'Xue ', 'Chu ', 'Xi ', 'Yi ', 'Lu ', 'Jue ', 'Xi ', 'Yan ', 'Xi ',
   ],
   u'x66': [
      'Yun ', 'Bei ', 'Ang ', 'Ze ', 'Ban ', 'Jie ', 'Kun ', 'Sheng ', 'Hu ', 'Fang ', 'Hao ', 'Gui ', 'Chang ', 'Xuan ', 'Ming ', 'Hun ',
      'Fen ', 'Qin ', 'Hu ', 'Yi ', 'Xi ', 'Xin ', 'Yan ', 'Ze ', 'Fang ', 'Tan ', 'Shen ', 'Ju ', 'Yang ', 'Zan ', 'Bing ', 'Xing ',
      'Ying ', 'Xuan ', 'Pei ', 'Zhen ', 'Ling ', 'Chun ', 'Hao ', 'Mei ', 'Zuo ', 'Mo ', 'Bian ', 'Xu ', 'Hun ', 'Zhao ', 'Zong ', 'Shi ',
      'Shi ', 'Yu ', 'Fei ', 'Die ', 'Mao ', 'Ni ', 'Chang ', 'Wen ', 'Dong ', 'Ai ', 'Bing ', 'Ang ', 'Zhou ', 'Long ', 'Xian ', 'Kuang ',
      'Tiao ', 'Chao ', 'Shi ', 'Huang ', 'Huang ', 'Xuan ', 'Kui ', 'Xu ', 'Jiao ', 'Jin ', 'Zhi ', 'Jin ', 'Shang ', 'Tong ', 'Hong ', 'Yan ',
      'Gai ', 'Xiang ', 'Shai ', 'Xiao ', 'Ye ', 'Yun ', 'Hui ', 'Han ', 'Han ', 'Jun ', 'Wan ', 'Xian ', 'Kun ', 'Zhou ', 'Xi ', 'Cheng ',
      'Sheng ', 'Bu ', 'Zhe ', 'Zhe ', 'Wu ', 'Han ', 'Hui ', 'Hao ', 'Chen ', 'Wan ', 'Tian ', 'Zhuo ', 'Zui ', 'Zhou ', 'Pu ', 'Jing ',
      'Xi ', 'Shan ', 'Yi ', 'Xi ', 'Qing ', 'Qi ', 'Jing ', 'Gui ', 'Zhen ', 'Yi ', 'Zhi ', 'An ', 'Wan ', 'Lin ', 'Liang ', 'Chang ',
      'Wang ', 'Xiao ', 'Zan ', 'Hi ', 'Xuan ', 'Xuan ', 'Yi ', 'Xia ', 'Yun ', 'Hui ', 'Fu ', 'Min ', 'Kui ', 'He ', 'Ying ', 'Du ',
      'Wei ', 'Shu ', 'Qing ', 'Mao ', 'Nan ', 'Jian ', 'Nuan ', 'An ', 'Yang ', 'Chun ', 'Yao ', 'Suo ', 'Jin ', 'Ming ', 'Jiao ', 'Kai ',
      'Gao ', 'Weng ', 'Chang ', 'Qi ', 'Hao ', 'Yan ', 'Li ', 'Ai ', 'Ji ', 'Gui ', 'Men ', 'Zan ', 'Xie ', 'Hao ', 'Mu ', 'Mo ',
      'Cong ', 'Ni ', 'Zhang ', 'Hui ', 'Bao ', 'Han ', 'Xuan ', 'Chuan ', 'Liao ', 'Xian ', 'Dan ', 'Jing ', 'Pie ', 'Lin ', 'Tun ', 'Xi ',
      'Yi ', 'Ji ', 'Huang ', 'Tai ', 'Ye ', 'Ye ', 'Li ', 'Tan ', 'Tong ', 'Xiao ', 'Fei ', 'Qin ', 'Zhao ', 'Hao ', 'Yi ', 'Xiang ',
      'Xing ', 'Sen ', 'Jiao ', 'Bao ', 'Jing ', 'Yian ', 'Ai ', 'Ye ', 'Ru ', 'Shu ', 'Meng ', 'Xun ', 'Yao ', 'Pu ', 'Li ', 'Chen ',
      'Kuang ', 'Die ', '[?] ', 'Yan ', 'Huo ', 'Lu ', 'Xi ', 'Rong ', 'Long ', 'Nang ', 'Luo ', 'Luan ', 'Shai ', 'Tang ', 'Yan ', 'Chu ',
      'Yue ', 'Yue ', 'Qu ', 'Yi ', 'Geng ', 'Ye ', 'Hu ', 'He ', 'Shu ', 'Cao ', 'Cao ', 'Noboru ', 'Man ', 'Ceng ', 'Ceng ', 'Ti ',
   ],
   u'xa2': [
      'kax', 'ka', 'kap', 'kuox', 'kuo', 'kuop', 'kot', 'kox', 'ko', 'kop', 'ket', 'kex', 'ke', 'kep', 'kut', 'kux',
      'ku', 'kup', 'kurx', 'kur', 'ggit', 'ggix', 'ggi', 'ggiex', 'ggie', 'ggiep', 'ggat', 'ggax', 'gga', 'ggap', 'gguot', 'gguox',
      'gguo', 'gguop', 'ggot', 'ggox', 'ggo', 'ggop', 'gget', 'ggex', 'gge', 'ggep', 'ggut', 'ggux', 'ggu', 'ggup', 'ggurx', 'ggur',
      'mgiex', 'mgie', 'mgat', 'mgax', 'mga', 'mgap', 'mguox', 'mguo', 'mguop', 'mgot', 'mgox', 'mgo', 'mgop', 'mgex', 'mge', 'mgep',
      'mgut', 'mgux', 'mgu', 'mgup', 'mgurx', 'mgur', 'hxit', 'hxix', 'hxi', 'hxip', 'hxiet', 'hxiex', 'hxie', 'hxiep', 'hxat', 'hxax',
      'hxa', 'hxap', 'hxuot', 'hxuox', 'hxuo', 'hxuop', 'hxot', 'hxox', 'hxo', 'hxop', 'hxex', 'hxe', 'hxep', 'ngiex', 'ngie', 'ngiep',
      'ngat', 'ngax', 'nga', 'ngap', 'nguot', 'nguox', 'nguo', 'ngot', 'ngox', 'ngo', 'ngop', 'ngex', 'nge', 'ngep', 'hit', 'hiex',
      'hie', 'hat', 'hax', 'ha', 'hap', 'huot', 'huox', 'huo', 'huop', 'hot', 'hox', 'ho', 'hop', 'hex', 'he', 'hep',
      'wat', 'wax', 'wa', 'wap', 'wuox', 'wuo', 'wuop', 'wox', 'wo', 'wop', 'wex', 'we', 'wep', 'zit', 'zix', 'zi',
      'zip', 'ziex', 'zie', 'ziep', 'zat', 'zax', 'za', 'zap', 'zuox', 'zuo', 'zuop', 'zot', 'zox', 'zo', 'zop', 'zex',
      'ze', 'zep', 'zut', 'zux', 'zu', 'zup', 'zurx', 'zur', 'zyt', 'zyx', 'zy', 'zyp', 'zyrx', 'zyr', 'cit', 'cix',
      'ci', 'cip', 'ciet', 'ciex', 'cie', 'ciep', 'cat', 'cax', 'ca', 'cap', 'cuox', 'cuo', 'cuop', 'cot', 'cox', 'co',
      'cop', 'cex', 'ce', 'cep', 'cut', 'cux', 'cu', 'cup', 'curx', 'cur', 'cyt', 'cyx', 'cy', 'cyp', 'cyrx', 'cyr',
      'zzit', 'zzix', 'zzi', 'zzip', 'zziet', 'zziex', 'zzie', 'zziep', 'zzat', 'zzax', 'zza', 'zzap', 'zzox', 'zzo', 'zzop', 'zzex',
      'zze', 'zzep', 'zzux', 'zzu', 'zzup', 'zzurx', 'zzur', 'zzyt', 'zzyx', 'zzy', 'zzyp', 'zzyrx', 'zzyr', 'nzit', 'nzix', 'nzi',
      'nzip', 'nziex', 'nzie', 'nziep', 'nzat', 'nzax', 'nza', 'nzap', 'nzuox', 'nzuo', 'nzox', 'nzop', 'nzex', 'nze', 'nzux', 'nzu',
   ],
   u'x9f': [
      'Cu ', 'Qu ', 'Chao ', 'Wa ', 'Zhu ', 'Zhi ', 'Mang ', 'Ao ', 'Bie ', 'Tuo ', 'Bi ', 'Yuan ', 'Chao ', 'Tuo ', 'Ding ', 'Mi ',
      'Nai ', 'Ding ', 'Zi ', 'Gu ', 'Gu ', 'Dong ', 'Fen ', 'Tao ', 'Yuan ', 'Pi ', 'Chang ', 'Gao ', 'Qi ', 'Yuan ', 'Tang ', 'Teng ',
      'Shu ', 'Shu ', 'Fen ', 'Fei ', 'Wen ', 'Ba ', 'Diao ', 'Tuo ', 'Tong ', 'Qu ', 'Sheng ', 'Shi ', 'You ', 'Shi ', 'Ting ', 'Wu ',
      'Nian ', 'Jing ', 'Hun ', 'Ju ', 'Yan ', 'Tu ', 'Ti ', 'Xi ', 'Xian ', 'Yan ', 'Lei ', 'Bi ', 'Yao ', 'Qiu ', 'Han ', 'Wu ',
      'Wu ', 'Hou ', 'Xi ', 'Ge ', 'Zha ', 'Xiu ', 'Weng ', 'Zha ', 'Nong ', 'Nang ', 'Qi ', 'Zhai ', 'Ji ', 'Zi ', 'Ji ', 'Ji ',
      'Qi ', 'Ji ', 'Chi ', 'Chen ', 'Chen ', 'He ', 'Ya ', 'Ken ', 'Xie ', 'Pao ', 'Cuo ', 'Shi ', 'Zi ', 'Chi ', 'Nian ', 'Ju ',
      'Tiao ', 'Ling ', 'Ling ', 'Chu ', 'Quan ', 'Xie ', 'Ken ', 'Nie ', 'Jiu ', 'Yao ', 'Chuo ', 'Kun ', 'Yu ', 'Chu ', 'Yi ', 'Ni ',
      'Cuo ', 'Zou ', 'Qu ', 'Nen ', 'Xian ', 'Ou ', 'E ', 'Wo ', 'Yi ', 'Chuo ', 'Zou ', 'Dian ', 'Chu ', 'Jin ', 'Ya ', 'Chi ',
      'Chen ', 'He ', 'Ken ', 'Ju ', 'Ling ', 'Pao ', 'Tiao ', 'Zi ', 'Ken ', 'Yu ', 'Chuo ', 'Qu ', 'Wo ', 'Long ', 'Pang ', 'Gong ',
      'Pang ', 'Yan ', 'Long ', 'Long ', 'Gong ', 'Kan ', 'Ta ', 'Ling ', 'Ta ', 'Long ', 'Gong ', 'Kan ', 'Gui ', 'Qiu ', 'Bie ', 'Gui ',
      'Yue ', 'Chui ', 'He ', 'Jue ', 'Xie ', 'Yu ', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
   ],
   u'xc2': [
      'syon', 'syonj', 'syonh', 'syod', 'syol', 'syolg', 'syolm', 'syolb', 'syols', 'syolt', 'syolp', 'syolh', 'syom', 'syob', 'syobs', 'syos',
      'syoss', 'syong', 'syoj', 'syoc', 'syok', 'syot', 'syop', 'syoh', 'su', 'sug', 'sugg', 'sugs', 'sun', 'sunj', 'sunh', 'sud',
      'sul', 'sulg', 'sulm', 'sulb', 'suls', 'sult', 'sulp', 'sulh', 'sum', 'sub', 'subs', 'sus', 'suss', 'sung', 'suj', 'suc',
      'suk', 'sut', 'sup', 'suh', 'sweo', 'sweog', 'sweogg', 'sweogs', 'sweon', 'sweonj', 'sweonh', 'sweod', 'sweol', 'sweolg', 'sweolm', 'sweolb',
      'sweols', 'sweolt', 'sweolp', 'sweolh', 'sweom', 'sweob', 'sweobs', 'sweos', 'sweoss', 'sweong', 'sweoj', 'sweoc', 'sweok', 'sweot', 'sweop', 'sweoh',
      'swe', 'sweg', 'swegg', 'swegs', 'swen', 'swenj', 'swenh', 'swed', 'swel', 'swelg', 'swelm', 'swelb', 'swels', 'swelt', 'swelp', 'swelh',
      'swem', 'sweb', 'swebs', 'swes', 'swess', 'sweng', 'swej', 'swec', 'swek', 'swet', 'swep', 'sweh', 'swi', 'swig', 'swigg', 'swigs',
      'swin', 'swinj', 'swinh', 'swid', 'swil', 'swilg', 'swilm', 'swilb', 'swils', 'swilt', 'swilp', 'swilh', 'swim', 'swib', 'swibs', 'swis',
      'swiss', 'swing', 'swij', 'swic', 'swik', 'swit', 'swip', 'swih', 'syu', 'syug', 'syugg', 'syugs', 'syun', 'syunj', 'syunh', 'syud',
      'syul', 'syulg', 'syulm', 'syulb', 'syuls', 'syult', 'syulp', 'syulh', 'syum', 'syub', 'syubs', 'syus', 'syuss', 'syung', 'syuj', 'syuc',
      'syuk', 'syut', 'syup', 'syuh', 'seu', 'seug', 'seugg', 'seugs', 'seun', 'seunj', 'seunh', 'seud', 'seul', 'seulg', 'seulm', 'seulb',
      'seuls', 'seult', 'seulp', 'seulh', 'seum', 'seub', 'seubs', 'seus', 'seuss', 'seung', 'seuj', 'seuc', 'seuk', 'seut', 'seup', 'seuh',
      'syi', 'syig', 'syigg', 'syigs', 'syin', 'syinj', 'syinh', 'syid', 'syil', 'syilg', 'syilm', 'syilb', 'syils', 'syilt', 'syilp', 'syilh',
      'syim', 'syib', 'syibs', 'syis', 'syiss', 'sying', 'syij', 'syic', 'syik', 'syit', 'syip', 'syih', 'si', 'sig', 'sigg', 'sigs',
      'sin', 'sinj', 'sinh', 'sid', 'sil', 'silg', 'silm', 'silb', 'sils', 'silt', 'silp', 'silh', 'sim', 'sib', 'sibs', 'sis',
      'siss', 'sing', 'sij', 'sic', 'sik', 'sit', 'sip', 'sih', 'ssa', 'ssag', 'ssagg', 'ssags', 'ssan', 'ssanj', 'ssanh', 'ssad',
   ],
   u'x95': [
      'Xiao ', 'Suo ', 'Li ', 'Zheng ', 'Chu ', 'Guo ', 'Gao ', 'Tie ', 'Xiu ', 'Cuo ', 'Lue ', 'Feng ', 'Xin ', 'Liu ', 'Kai ', 'Jian ',
      'Rui ', 'Ti ', 'Lang ', 'Qian ', 'Ju ', 'A ', 'Qiang ', 'Duo ', 'Tian ', 'Cuo ', 'Mao ', 'Ben ', 'Qi ', 'De ', 'Kua ', 'Kun ',
      'Chang ', 'Xi ', 'Gu ', 'Luo ', 'Chui ', 'Zhui ', 'Jin ', 'Zhi ', 'Xian ', 'Juan ', 'Huo ', 'Pou ', 'Tan ', 'Ding ', 'Jian ', 'Ju ',
      'Meng ', 'Zi ', 'Qie ', 'Ying ', 'Kai ', 'Qiang ', 'Song ', 'E ', 'Cha ', 'Qiao ', 'Zhong ', 'Duan ', 'Sou ', 'Huang ', 'Huan ', 'Ai ',
      'Du ', 'Mei ', 'Lou ', 'Zi ', 'Fei ', 'Mei ', 'Mo ', 'Zhen ', 'Bo ', 'Ge ', 'Nie ', 'Tang ', 'Juan ', 'Nie ', 'Na ', 'Liu ',
      'Hao ', 'Bang ', 'Yi ', 'Jia ', 'Bin ', 'Rong ', 'Biao ', 'Tang ', 'Man ', 'Luo ', 'Beng ', 'Yong ', 'Jing ', 'Di ', 'Zu ', 'Xuan ',
      'Liu ', 'Tan ', 'Jue ', 'Liao ', 'Pu ', 'Lu ', 'Dui ', 'Lan ', 'Pu ', 'Cuan ', 'Qiang ', 'Deng ', 'Huo ', 'Lei ', 'Huan ', 'Zhuo ',
      'Lian ', 'Yi ', 'Cha ', 'Biao ', 'La ', 'Chan ', 'Xiang ', 'Chang ', 'Chang ', 'Jiu ', 'Ao ', 'Die ', 'Qu ', 'Liao ', 'Mi ', 'Chang ',
      'Men ', 'Ma ', 'Shuan ', 'Shan ', 'Huo ', 'Men ', 'Yan ', 'Bi ', 'Han ', 'Bi ', 'San ', 'Kai ', 'Kang ', 'Beng ', 'Hong ', 'Run ',
      'San ', 'Xian ', 'Xian ', 'Jian ', 'Min ', 'Xia ', 'Yuru ', 'Dou ', 'Zha ', 'Nao ', 'Jian ', 'Peng ', 'Xia ', 'Ling ', 'Bian ', 'Bi ',
      'Run ', 'He ', 'Guan ', 'Ge ', 'Ge ', 'Fa ', 'Chu ', 'Hong ', 'Gui ', 'Min ', 'Se ', 'Kun ', 'Lang ', 'Lu ', 'Ting ', 'Sha ',
      'Ju ', 'Yue ', 'Yue ', 'Chan ', 'Qu ', 'Lin ', 'Chang ', 'Shai ', 'Kun ', 'Yan ', 'Min ', 'Yan ', 'E ', 'Hun ', 'Yu ', 'Wen ',
      'Xiang ', 'Bao ', 'Xiang ', 'Qu ', 'Yao ', 'Wen ', 'Ban ', 'An ', 'Wei ', 'Yin ', 'Kuo ', 'Que ', 'Lan ', 'Du ', '[?] ', 'Phwung ',
      'Tian ', 'Nie ', 'Ta ', 'Kai ', 'He ', 'Que ', 'Chuang ', 'Guan ', 'Dou ', 'Qi ', 'Kui ', 'Tang ', 'Guan ', 'Piao ', 'Kan ', 'Xi ',
      'Hui ', 'Chan ', 'Pi ', 'Dang ', 'Huan ', 'Ta ', 'Wen ', '[?] ', 'Men ', 'Shuan ', 'Shan ', 'Yan ', 'Han ', 'Bi ', 'Wen ', 'Chuang ',
      'Run ', 'Wei ', 'Xian ', 'Hong ', 'Jian ', 'Min ', 'Kang ', 'Men ', 'Zha ', 'Nao ', 'Gui ', 'Wen ', 'Ta ', 'Min ', 'Lu ', 'Kai ',
   ],
   u'x4d': [
      '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ',
      '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ',
      '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ',
      '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ',
      '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ',
      '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ',
      '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ',
      '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ',
      '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ',
      '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ',
      '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ',
      '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
   ],
   u'x5a': [
      'Song ', 'Wei ', 'Hong ', 'Wa ', 'Lou ', 'Ya ', 'Rao ', 'Jiao ', 'Luan ', 'Ping ', 'Xian ', 'Shao ', 'Li ', 'Cheng ', 'Xiao ', 'Mang ',
      'Fu ', 'Suo ', 'Wu ', 'Wei ', 'Ke ', 'Lai ', 'Chuo ', 'Ding ', 'Niang ', 'Xing ', 'Nan ', 'Yu ', 'Nuo ', 'Pei ', 'Nei ', 'Juan ',
      'Shen ', 'Zhi ', 'Han ', 'Di ', 'Zhuang ', 'E ', 'Pin ', 'Tui ', 'Han ', 'Mian ', 'Wu ', 'Yan ', 'Wu ', 'Xi ', 'Yan ', 'Yu ',
      'Si ', 'Yu ', 'Wa ', '[?] ', 'Xian ', 'Ju ', 'Qu ', 'Shui ', 'Qi ', 'Xian ', 'Zhui ', 'Dong ', 'Chang ', 'Lu ', 'Ai ', 'E ',
      'E ', 'Lou ', 'Mian ', 'Cong ', 'Pou ', 'Ju ', 'Po ', 'Cai ', 'Ding ', 'Wan ', 'Biao ', 'Xiao ', 'Shu ', 'Qi ', 'Hui ', 'Fu ',
      'E ', 'Wo ', 'Tan ', 'Fei ', 'Wei ', 'Jie ', 'Tian ', 'Ni ', 'Quan ', 'Jing ', 'Hun ', 'Jing ', 'Qian ', 'Dian ', 'Xing ', 'Hu ',
      'Wa ', 'Lai ', 'Bi ', 'Yin ', 'Chou ', 'Chuo ', 'Fu ', 'Jing ', 'Lun ', 'Yan ', 'Lan ', 'Kun ', 'Yin ', 'Ya ', 'Ju ', 'Li ',
      'Dian ', 'Xian ', 'Hwa ', 'Hua ', 'Ying ', 'Chan ', 'Shen ', 'Ting ', 'Dang ', 'Yao ', 'Wu ', 'Nan ', 'Ruo ', 'Jia ', 'Tou ', 'Xu ',
      'Yu ', 'Wei ', 'Ti ', 'Rou ', 'Mei ', 'Dan ', 'Ruan ', 'Qin ', 'Hui ', 'Wu ', 'Qian ', 'Chun ', 'Mao ', 'Fu ', 'Jie ', 'Duan ',
      'Xi ', 'Zhong ', 'Mei ', 'Huang ', 'Mian ', 'An ', 'Ying ', 'Xuan ', 'Jie ', 'Wei ', 'Mei ', 'Yuan ', 'Zhen ', 'Qiu ', 'Ti ', 'Xie ',
      'Tuo ', 'Lian ', 'Mao ', 'Ran ', 'Si ', 'Pian ', 'Wei ', 'Wa ', 'Jiu ', 'Hu ', 'Ao ', '[?] ', 'Bou ', 'Xu ', 'Tou ', 'Gui ',
      'Zou ', 'Yao ', 'Pi ', 'Xi ', 'Yuan ', 'Ying ', 'Rong ', 'Ru ', 'Chi ', 'Liu ', 'Mei ', 'Pan ', 'Ao ', 'Ma ', 'Gou ', 'Kui ',
      'Qin ', 'Jia ', 'Sao ', 'Zhen ', 'Yuan ', 'Cha ', 'Yong ', 'Ming ', 'Ying ', 'Ji ', 'Su ', 'Niao ', 'Xian ', 'Tao ', 'Pang ', 'Lang ',
      'Nao ', 'Bao ', 'Ai ', 'Pi ', 'Pin ', 'Yi ', 'Piao ', 'Yu ', 'Lei ', 'Xuan ', 'Man ', 'Yi ', 'Zhang ', 'Kang ', 'Yong ', 'Ni ',
      'Li ', 'Di ', 'Gui ', 'Yan ', 'Jin ', 'Zhuan ', 'Chang ', 'Ce ', 'Han ', 'Nen ', 'Lao ', 'Mo ', 'Zhe ', 'Hu ', 'Hu ', 'Ao ',
      'Nen ', 'Qiang ', 'Ma ', 'Pie ', 'Gu ', 'Wu ', 'Jiao ', 'Tuo ', 'Zhan ', 'Mao ', 'Xian ', 'Xian ', 'Mo ', 'Liao ', 'Lian ', 'Hua ',
   ],
   u'x03': [
      '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '',
      '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '',
      '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '',
      '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '',
      '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '[?]',
      '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      '', '', '', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '\'', ',', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '', '[?]', '[?]', '[?]', '?', '[?]',
      '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '', '', 'A', ';', 'E', 'E', 'I', '[?]', 'O', '[?]', 'U', 'O',
      'I', 'A', 'B', 'G', 'D', 'E', 'Z', 'E', 'Th', 'I', 'K', 'L', 'M', 'N', 'Ks', 'O',
      'P', 'R', '[?]', 'S', 'T', 'U', 'Ph', 'Kh', 'Ps', 'O', 'I', 'U', 'a', 'e', 'e', 'i',
      'u', 'a', 'b', 'g', 'd', 'e', 'z', 'e', 'th', 'i', 'k', 'l', 'm', 'n', 'x', 'o',
      'p', 'r', 's', 's', 't', 'u', 'ph', 'kh', 'ps', 'o', 'i', 'u', 'o', 'u', 'o', '[?]',
      'b', 'th', 'U', 'U', 'U', 'ph', 'p', '&', '[?]', '[?]', 'St', 'st', 'W', 'w', 'Q', 'q',
      'Sp', 'sp', 'Sh', 'sh', 'F', 'f', 'Kh', 'kh', 'H', 'h', 'G', 'g', 'CH', 'ch', 'Ti', 'ti',
      'k', 'r', 'c', 'j', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
   ],
   u'x6e': [
      'Ben ', 'Yuan ', 'Wen ', 'Re ', 'Fei ', 'Qing ', 'Yuan ', 'Ke ', 'Ji ', 'She ', 'Yuan ', 'Shibui ', 'Lu ', 'Zi ', 'Du ', '[?] ',
      'Jian ', 'Min ', 'Pi ', 'Tani ', 'Yu ', 'Yuan ', 'Shen ', 'Shen ', 'Rou ', 'Huan ', 'Zhu ', 'Jian ', 'Nuan ', 'Yu ', 'Qiu ', 'Ting ',
      'Qu ', 'Du ', 'Feng ', 'Zha ', 'Bo ', 'Wo ', 'Wo ', 'Di ', 'Wei ', 'Wen ', 'Ru ', 'Xie ', 'Ce ', 'Wei ', 'Ge ', 'Gang ',
      'Yan ', 'Hong ', 'Xuan ', 'Mi ', 'Ke ', 'Mao ', 'Ying ', 'Yan ', 'You ', 'Hong ', 'Miao ', 'Xing ', 'Mei ', 'Zai ', 'Hun ', 'Nai ',
      'Kui ', 'Shi ', 'E ', 'Pai ', 'Mei ', 'Lian ', 'Qi ', 'Qi ', 'Mei ', 'Tian ', 'Cou ', 'Wei ', 'Can ', 'Tuan ', 'Mian ', 'Hui ',
      'Mo ', 'Xu ', 'Ji ', 'Pen ', 'Jian ', 'Jian ', 'Hu ', 'Feng ', 'Xiang ', 'Yi ', 'Yin ', 'Zhan ', 'Shi ', 'Jie ', 'Cheng ', 'Huang ',
      'Tan ', 'Yu ', 'Bi ', 'Min ', 'Shi ', 'Tu ', 'Sheng ', 'Yong ', 'Qu ', 'Zhong ', 'Suei ', 'Jiu ', 'Jiao ', 'Qiou ', 'Yin ', 'Tang ',
      'Long ', 'Huo ', 'Yuan ', 'Nan ', 'Ban ', 'You ', 'Quan ', 'Chui ', 'Liang ', 'Chan ', 'Yan ', 'Chun ', 'Nie ', 'Zi ', 'Wan ', 'Shi ',
      'Man ', 'Ying ', 'Ratsu ', 'Kui ', '[?] ', 'Jian ', 'Xu ', 'Lu ', 'Gui ', 'Gai ', '[?] ', '[?] ', 'Po ', 'Jin ', 'Gui ', 'Tang ',
      'Yuan ', 'Suo ', 'Yuan ', 'Lian ', 'Yao ', 'Meng ', 'Zhun ', 'Sheng ', 'Ke ', 'Tai ', 'Da ', 'Wa ', 'Liu ', 'Gou ', 'Sao ', 'Ming ',
      'Zha ', 'Shi ', 'Yi ', 'Lun ', 'Ma ', 'Pu ', 'Wei ', 'Li ', 'Cai ', 'Wu ', 'Xi ', 'Wen ', 'Qiang ', 'Ze ', 'Shi ', 'Su ',
      'Yi ', 'Zhen ', 'Sou ', 'Yun ', 'Xiu ', 'Yin ', 'Rong ', 'Hun ', 'Su ', 'Su ', 'Ni ', 'Ta ', 'Shi ', 'Ru ', 'Wei ', 'Pan ',
      'Chu ', 'Chu ', 'Pang ', 'Weng ', 'Cang ', 'Mie ', 'He ', 'Dian ', 'Hao ', 'Huang ', 'Xi ', 'Zi ', 'Di ', 'Zhi ', 'Ying ', 'Fu ',
      'Jie ', 'Hua ', 'Ge ', 'Zi ', 'Tao ', 'Teng ', 'Sui ', 'Bi ', 'Jiao ', 'Hui ', 'Gun ', 'Yin ', 'Gao ', 'Long ', 'Zhi ', 'Yan ',
      'She ', 'Man ', 'Ying ', 'Chun ', 'Lu ', 'Lan ', 'Luan ', '[?] ', 'Bin ', 'Tan ', 'Yu ', 'Sou ', 'Hu ', 'Bi ', 'Biao ', 'Zhi ',
      'Jiang ', 'Kou ', 'Shen ', 'Shang ', 'Di ', 'Mi ', 'Ao ', 'Lu ', 'Hu ', 'Hu ', 'You ', 'Chan ', 'Fan ', 'Yong ', 'Gun ', 'Man ',
   ],
   u'xc5': [
      'sseum', 'sseub', 'sseubs', 'sseus', 'sseuss', 'sseung', 'sseuj', 'sseuc', 'sseuk', 'sseut', 'sseup', 'sseuh', 'ssyi', 'ssyig', 'ssyigg', 'ssyigs',
      'ssyin', 'ssyinj', 'ssyinh', 'ssyid', 'ssyil', 'ssyilg', 'ssyilm', 'ssyilb', 'ssyils', 'ssyilt', 'ssyilp', 'ssyilh', 'ssyim', 'ssyib', 'ssyibs', 'ssyis',
      'ssyiss', 'ssying', 'ssyij', 'ssyic', 'ssyik', 'ssyit', 'ssyip', 'ssyih', 'ssi', 'ssig', 'ssigg', 'ssigs', 'ssin', 'ssinj', 'ssinh', 'ssid',
      'ssil', 'ssilg', 'ssilm', 'ssilb', 'ssils', 'ssilt', 'ssilp', 'ssilh', 'ssim', 'ssib', 'ssibs', 'ssis', 'ssiss', 'ssing', 'ssij', 'ssic',
      'ssik', 'ssit', 'ssip', 'ssih', 'a', 'ag', 'agg', 'ags', 'an', 'anj', 'anh', 'ad', 'al', 'alg', 'alm', 'alb',
      'als', 'alt', 'alp', 'alh', 'am', 'ab', 'abs', 'as', 'ass', 'ang', 'aj', 'ac', 'ak', 'at', 'ap', 'ah',
      'ae', 'aeg', 'aegg', 'aegs', 'aen', 'aenj', 'aenh', 'aed', 'ael', 'aelg', 'aelm', 'aelb', 'aels', 'aelt', 'aelp', 'aelh',
      'aem', 'aeb', 'aebs', 'aes', 'aess', 'aeng', 'aej', 'aec', 'aek', 'aet', 'aep', 'aeh', 'ya', 'yag', 'yagg', 'yags',
      'yan', 'yanj', 'yanh', 'yad', 'yal', 'yalg', 'yalm', 'yalb', 'yals', 'yalt', 'yalp', 'yalh', 'yam', 'yab', 'yabs', 'yas',
      'yass', 'yang', 'yaj', 'yac', 'yak', 'yat', 'yap', 'yah', 'yae', 'yaeg', 'yaegg', 'yaegs', 'yaen', 'yaenj', 'yaenh', 'yaed',
      'yael', 'yaelg', 'yaelm', 'yaelb', 'yaels', 'yaelt', 'yaelp', 'yaelh', 'yaem', 'yaeb', 'yaebs', 'yaes', 'yaess', 'yaeng', 'yaej', 'yaec',
      'yaek', 'yaet', 'yaep', 'yaeh', 'eo', 'eog', 'eogg', 'eogs', 'eon', 'eonj', 'eonh', 'eod', 'eol', 'eolg', 'eolm', 'eolb',
      'eols', 'eolt', 'eolp', 'eolh', 'eom', 'eob', 'eobs', 'eos', 'eoss', 'eong', 'eoj', 'eoc', 'eok', 'eot', 'eop', 'eoh',
      'e', 'eg', 'egg', 'egs', 'en', 'enj', 'enh', 'ed', 'el', 'elg', 'elm', 'elb', 'els', 'elt', 'elp', 'elh',
      'em', 'eb', 'ebs', 'es', 'ess', 'eng', 'ej', 'ec', 'ek', 'et', 'ep', 'eh', 'yeo', 'yeog', 'yeogg', 'yeogs',
      'yeon', 'yeonj', 'yeonh', 'yeod', 'yeol', 'yeolg', 'yeolm', 'yeolb', 'yeols', 'yeolt', 'yeolp', 'yeolh', 'yeom', 'yeob', 'yeobs', 'yeos',
   ],
   u'x64': [
      'Chan ', 'Ge ', 'Lou ', 'Zong ', 'Geng ', 'Jiao ', 'Gou ', 'Qin ', 'Yong ', 'Que ', 'Chou ', 'Chi ', 'Zhan ', 'Sun ', 'Sun ', 'Bo ',
      'Chu ', 'Rong ', 'Beng ', 'Cuo ', 'Sao ', 'Ke ', 'Yao ', 'Dao ', 'Zhi ', 'Nu ', 'Xie ', 'Jian ', 'Sou ', 'Qiu ', 'Gao ', 'Xian ',
      'Shuo ', 'Sang ', 'Jin ', 'Mie ', 'E ', 'Chui ', 'Nuo ', 'Shan ', 'Ta ', 'Jie ', 'Tang ', 'Pan ', 'Ban ', 'Da ', 'Li ', 'Tao ',
      'Hu ', 'Zhi ', 'Wa ', 'Xia ', 'Qian ', 'Wen ', 'Qiang ', 'Tian ', 'Zhen ', 'E ', 'Xi ', 'Nuo ', 'Quan ', 'Cha ', 'Zha ', 'Ge ',
      'Wu ', 'En ', 'She ', 'Kang ', 'She ', 'Shu ', 'Bai ', 'Yao ', 'Bin ', 'Sou ', 'Tan ', 'Sa ', 'Chan ', 'Suo ', 'Liao ', 'Chong ',
      'Chuang ', 'Guo ', 'Bing ', 'Feng ', 'Shuai ', 'Di ', 'Qi ', 'Sou ', 'Zhai ', 'Lian ', 'Tang ', 'Chi ', 'Guan ', 'Lu ', 'Luo ', 'Lou ',
      'Zong ', 'Gai ', 'Hu ', 'Zha ', 'Chuang ', 'Tang ', 'Hua ', 'Cui ', 'Nai ', 'Mo ', 'Jiang ', 'Gui ', 'Ying ', 'Zhi ', 'Ao ', 'Zhi ',
      'Nie ', 'Man ', 'Shan ', 'Kou ', 'Shu ', 'Suo ', 'Tuan ', 'Jiao ', 'Mo ', 'Mo ', 'Zhe ', 'Xian ', 'Keng ', 'Piao ', 'Jiang ', 'Yin ',
      'Gou ', 'Qian ', 'Lue ', 'Ji ', 'Ying ', 'Jue ', 'Pie ', 'Pie ', 'Lao ', 'Dun ', 'Xian ', 'Ruan ', 'Kui ', 'Zan ', 'Yi ', 'Xun ',
      'Cheng ', 'Cheng ', 'Sa ', 'Nao ', 'Heng ', 'Si ', 'Qian ', 'Huang ', 'Da ', 'Zun ', 'Nian ', 'Lin ', 'Zheng ', 'Hui ', 'Zhuang ', 'Jiao ',
      'Ji ', 'Cao ', 'Dan ', 'Dan ', 'Che ', 'Bo ', 'Che ', 'Jue ', 'Xiao ', 'Liao ', 'Ben ', 'Fu ', 'Qiao ', 'Bo ', 'Cuo ', 'Zhuo ',
      'Zhuan ', 'Tuo ', 'Pu ', 'Qin ', 'Dun ', 'Nian ', '[?] ', 'Xie ', 'Lu ', 'Jiao ', 'Cuan ', 'Ta ', 'Han ', 'Qiao ', 'Zhua ', 'Jian ',
      'Gan ', 'Yong ', 'Lei ', 'Kuo ', 'Lu ', 'Shan ', 'Zhuo ', 'Ze ', 'Pu ', 'Chuo ', 'Ji ', 'Dang ', 'Suo ', 'Cao ', 'Qing ', 'Jing ',
      'Huan ', 'Jie ', 'Qin ', 'Kuai ', 'Dan ', 'Xi ', 'Ge ', 'Pi ', 'Bo ', 'Ao ', 'Ju ', 'Ye ', '[?] ', 'Mang ', 'Sou ', 'Mi ',
      'Ji ', 'Tai ', 'Zhuo ', 'Dao ', 'Xing ', 'Lan ', 'Ca ', 'Ju ', 'Ye ', 'Ru ', 'Ye ', 'Ye ', 'Ni ', 'Hu ', 'Ji ', 'Bin ',
      'Ning ', 'Ge ', 'Zhi ', 'Jie ', 'Kuo ', 'Mo ', 'Jian ', 'Xie ', 'Lie ', 'Tan ', 'Bai ', 'Sou ', 'Lu ', 'Lue ', 'Rao ', 'Zhi ',
   ],
   u'x4e': [
      '[?] ', 'Ding ', 'Kao ', 'Qi ', 'Shang ', 'Xia ', '[?] ', 'Mo ', 'Zhang ', 'San ', 'Shang ', 'Xia ', 'Ji ', 'Bu ', 'Yu ', 'Mian ',
      'Gai ', 'Chou ', 'Chou ', 'Zhuan ', 'Qie ', 'Pi ', 'Shi ', 'Shi ', 'Qiu ', 'Bing ', 'Ye ', 'Cong ', 'Dong ', 'Si ', 'Cheng ', 'Diu ',
      'Qiu ', 'Liang ', 'Diu ', 'You ', 'Liang ', 'Yan ', 'Bing ', 'Sang ', 'Gun ', 'Jiu ', 'Ge ', 'Ya ', 'Qiang ', 'Zhong ', 'Ji ', 'Jie ',
      'Feng ', 'Guan ', 'Chuan ', 'Chan ', 'Lin ', 'Zhuo ', 'Zhu ', 'Ha ', 'Wan ', 'Dan ', 'Wei ', 'Zhu ', 'Jing ', 'Li ', 'Ju ', 'Pie ',
      'Fu ', 'Yi ', 'Yi ', 'Nai ', 'Shime ', 'Jiu ', 'Jiu ', 'Zhe ', 'Yao ', 'Yi ', '[?] ', 'Zhi ', 'Wu ', 'Zha ', 'Hu ', 'Fa ',
      'Le ', 'Zhong ', 'Ping ', 'Pang ', 'Qiao ', 'Hu ', 'Guai ', 'Cheng ', 'Cheng ', 'Yi ', 'Yin ', '[?] ', 'Mie ', 'Jiu ', 'Qi ', 'Ye ',
      'Xi ', 'Xiang ', 'Gai ', 'Diu ', 'Hal ', '[?] ', 'Shu ', 'Twul ', 'Shi ', 'Ji ', 'Nang ', 'Jia ', 'Kel ', 'Shi ', '[?] ', 'Ol ',
      'Mai ', 'Luan ', 'Cal ', 'Ru ', 'Xue ', 'Yan ', 'Fu ', 'Sha ', 'Na ', 'Gan ', 'Sol ', 'El ', 'Cwul ', '[?] ', 'Gan ', 'Chi ',
      'Gui ', 'Gan ', 'Luan ', 'Lin ', 'Yi ', 'Jue ', 'Liao ', 'Ma ', 'Yu ', 'Zheng ', 'Shi ', 'Shi ', 'Er ', 'Chu ', 'Yu ', 'Yu ',
      'Yu ', 'Yun ', 'Hu ', 'Qi ', 'Wu ', 'Jing ', 'Si ', 'Sui ', 'Gen ', 'Gen ', 'Ya ', 'Xie ', 'Ya ', 'Qi ', 'Ya ', 'Ji ',
      'Tou ', 'Wang ', 'Kang ', 'Ta ', 'Jiao ', 'Hai ', 'Yi ', 'Chan ', 'Heng ', 'Mu ', '[?] ', 'Xiang ', 'Jing ', 'Ting ', 'Liang ', 'Xiang ',
      'Jing ', 'Ye ', 'Qin ', 'Bo ', 'You ', 'Xie ', 'Dan ', 'Lian ', 'Duo ', 'Wei ', 'Ren ', 'Ren ', 'Ji ', 'La ', 'Wang ', 'Yi ',
      'Shi ', 'Ren ', 'Le ', 'Ding ', 'Ze ', 'Jin ', 'Pu ', 'Chou ', 'Ba ', 'Zhang ', 'Jin ', 'Jie ', 'Bing ', 'Reng ', 'Cong ', 'Fo ',
      'San ', 'Lun ', 'Sya ', 'Cang ', 'Zi ', 'Shi ', 'Ta ', 'Zhang ', 'Fu ', 'Xian ', 'Xian ', 'Tuo ', 'Hong ', 'Tong ', 'Ren ', 'Qian ',
      'Gan ', 'Yi ', 'Di ', 'Dai ', 'Ling ', 'Yi ', 'Chao ', 'Chang ', 'Sa ', '[?] ', 'Yi ', 'Mu ', 'Men ', 'Ren ', 'Jia ', 'Chao ',
      'Yang ', 'Qian ', 'Zhong ', 'Pi ', 'Wan ', 'Wu ', 'Jian ', 'Jie ', 'Yao ', 'Feng ', 'Cang ', 'Ren ', 'Wang ', 'Fen ', 'Di ', 'Fang ',
   ],
   u'xfb': [
      'ff', 'fi', 'fl', 'ffi', 'ffl', 'st', 'st', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      '[?]', '[?]', '[?]', 'mn', 'me', 'mi', 'vn', 'mkh', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', 'yi', '', 'ay',
      '`', '', 'd', 'h', 'k', 'l', 'm', 'm', 't', '+', 'sh', 's', 'sh', 's', 'a', 'a',
      '', 'b', 'g', 'd', 'h', 'v', 'z', '[?]', 't', 'y', 'k', 'k', 'l', '[?]', 'l', '[?]',
      'n', 'n', '[?]', 'p', 'p', '[?]', 'ts', 'ts', 'r', 'sh', 't', 'vo', 'b', 'k', 'p', 'l',
      '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '',
      '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '',
      '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '',
      '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '',
      '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '',
      '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '',
      '', '', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      '[?]', '[?]', '[?]', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '',
      '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '',
      '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '',
   ],
   u'x06': [
      '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', ',', '[?]', '[?]', '[?]',
      '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', ';', '[?]', '[?]', '[?]', '?',
      '[?]', '', 'a', '\'', 'w\'', '', 'y\'', '', 'b', '@', 't', 'th', 'j', 'H', 'kh', 'd',
      'dh', 'r', 'z', 's', 'sh', 'S', 'D', 'T', 'Z', '`', 'G', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      '', 'f', 'q', 'k', 'l', 'm', 'n', 'h', 'w', '~', 'y', 'an', 'un', 'in', 'a', 'u',
      'i', 'W', '', '', '\'', '\'', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      '0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '%', '.', ',', '*', '[?]', '[?]',
      '', '\'', '\'', '\'', '', '\'', '\'w', '\'u', '\'y', 'tt', 'tth', 'b', 't', 'T', 'p', 'th',
      'bh', '\'h', 'H', 'ny', 'dy', 'H', 'ch', 'cch', 'dd', 'D', 'D', 'Dt', 'dh', 'ddh', 'd', 'D',
      'D', 'rr', 'R', 'R', 'R', 'R', 'R', 'R', 'j', 'R', 'S', 'S', 'S', 'S', 'S', 'T',
      'GH', 'F', 'F', 'F', 'v', 'f', 'ph', 'Q', 'Q', 'kh', 'k', 'K', 'K', 'ng', 'K', 'g',
      'G', 'N', 'G', 'G', 'G', 'L', 'L', 'L', 'L', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'h', 'Ch',
      'hy', 'h', 'H', '@', 'W', 'oe', 'oe', 'u', 'yu', 'yu', 'W', 'v', 'y', 'Y', 'Y', 'W',
      '', '', 'y', 'y\'', '.', 'ae', '', '', '', '', '', '', '', '@', '#', '',
      '', '', '', '', '', '', '', '', '', '^', '', '', '', '', '[?]', '[?]',
      '0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', 'Sh', 'D', 'Gh', '&', '+m',
   ],
   u'x7d': [
      'Ji ', 'Cha ', 'Zhou ', 'Xun ', 'Yue ', 'Hong ', 'Yu ', 'He ', 'Wan ', 'Ren ', 'Wen ', 'Wen ', 'Qiu ', 'Na ', 'Zi ', 'Tou ',
      'Niu ', 'Fou ', 'Jie ', 'Shu ', 'Chun ', 'Pi ', 'Yin ', 'Sha ', 'Hong ', 'Zhi ', 'Ji ', 'Fen ', 'Yun ', 'Ren ', 'Dan ', 'Jin ',
      'Su ', 'Fang ', 'Suo ', 'Cui ', 'Jiu ', 'Zha ', 'Kinu ', 'Jin ', 'Fu ', 'Zhi ', 'Ci ', 'Zi ', 'Chou ', 'Hong ', 'Zha ', 'Lei ',
      'Xi ', 'Fu ', 'Xie ', 'Shen ', 'Bei ', 'Zhu ', 'Qu ', 'Ling ', 'Zhu ', 'Shao ', 'Gan ', 'Yang ', 'Fu ', 'Tuo ', 'Zhen ', 'Dai ',
      'Zhuo ', 'Shi ', 'Zhong ', 'Xian ', 'Zu ', 'Jiong ', 'Ban ', 'Ju ', 'Mo ', 'Shu ', 'Zui ', 'Wata ', 'Jing ', 'Ren ', 'Heng ', 'Xie ',
      'Jie ', 'Zhu ', 'Chou ', 'Gua ', 'Bai ', 'Jue ', 'Kuang ', 'Hu ', 'Ci ', 'Geng ', 'Geng ', 'Tao ', 'Xie ', 'Ku ', 'Jiao ', 'Quan ',
      'Gai ', 'Luo ', 'Xuan ', 'Bing ', 'Xian ', 'Fu ', 'Gei ', 'Tong ', 'Rong ', 'Tiao ', 'Yin ', 'Lei ', 'Xie ', 'Quan ', 'Xu ', 'Lun ',
      'Die ', 'Tong ', 'Si ', 'Jiang ', 'Xiang ', 'Hui ', 'Jue ', 'Zhi ', 'Jian ', 'Juan ', 'Chi ', 'Mian ', 'Zhen ', 'Lu ', 'Cheng ', 'Qiu ',
      'Shu ', 'Bang ', 'Tong ', 'Xiao ', 'Wan ', 'Qin ', 'Geng ', 'Xiu ', 'Ti ', 'Xiu ', 'Xie ', 'Hong ', 'Xi ', 'Fu ', 'Ting ', 'Sui ',
      'Dui ', 'Kun ', 'Fu ', 'Jing ', 'Hu ', 'Zhi ', 'Yan ', 'Jiong ', 'Feng ', 'Ji ', 'Sok ', 'Kase ', 'Zong ', 'Lin ', 'Duo ', 'Li ',
      'Lu ', 'Liang ', 'Chou ', 'Quan ', 'Shao ', 'Qi ', 'Qi ', 'Zhun ', 'Qi ', 'Wan ', 'Qian ', 'Xian ', 'Shou ', 'Wei ', 'Qi ', 'Tao ',
      'Wan ', 'Gang ', 'Wang ', 'Beng ', 'Zhui ', 'Cai ', 'Guo ', 'Cui ', 'Lun ', 'Liu ', 'Qi ', 'Zhan ', 'Bei ', 'Chuo ', 'Ling ', 'Mian ',
      'Qi ', 'Qie ', 'Tan ', 'Zong ', 'Gun ', 'Zou ', 'Yi ', 'Zi ', 'Xing ', 'Liang ', 'Jin ', 'Fei ', 'Rui ', 'Min ', 'Yu ', 'Zong ',
      'Fan ', 'Lu ', 'Xu ', 'Yingl ', 'Zhang ', 'Kasuri ', 'Xu ', 'Xiang ', 'Jian ', 'Ke ', 'Xian ', 'Ruan ', 'Mian ', 'Qi ', 'Duan ', 'Zhong ',
      'Di ', 'Min ', 'Miao ', 'Yuan ', 'Xie ', 'Bao ', 'Si ', 'Qiu ', 'Bian ', 'Huan ', 'Geng ', 'Cong ', 'Mian ', 'Wei ', 'Fu ', 'Wei ',
      'Yu ', 'Gou ', 'Miao ', 'Xie ', 'Lian ', 'Zong ', 'Bian ', 'Yun ', 'Yin ', 'Ti ', 'Gua ', 'Zhi ', 'Yun ', 'Cheng ', 'Chan ', 'Dai ',
   ],
   u'x07': [
      '//', '/', ',', '!', '!', '-', ',', ',', ';', '?', '~', '\{', '\}', '*', '[?]', '',
      '\'', '', 'b', 'g', 'g', 'd', 'd', 'h', 'w', 'z', 'H', 't', 't', 'y', 'yh', 'k',
      'l', 'm', 'n', 's', 's', '`', 'p', 'p', 'S', 'q', 'r', 'sh', 't', '[?]', '[?]', '[?]',
      'a', 'a', 'a', 'A', 'A', 'A', 'e', 'e', 'e', 'E', 'i', 'i', 'u', 'u', 'u', 'o',
      '', '`', '\'', '', '', 'X', 'Q', '@', '@', '|', '+', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      'h', 'sh', 'n', 'r', 'b', 'L', 'k', '\'', 'v', 'm', 'f', 'dh', 'th', 'l', 'g', 'ny',
      's', 'd', 'z', 't', 'y', 'p', 'j', 'ch', 'tt', 'hh', 'kh', 'th', 'z', 'sh', 's', 'd',
      't', 'z', '`', 'gh', 'q', 'w', 'a', 'aa', 'i', 'ee', 'u', 'oo', 'e', 'ey', 'o', 'oa',
      '', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
   ],
   u'xcc': [
      'jjyim', 'jjyib', 'jjyibs', 'jjyis', 'jjyiss', 'jjying', 'jjyij', 'jjyic', 'jjyik', 'jjyit', 'jjyip', 'jjyih', 'jji', 'jjig', 'jjigg', 'jjigs',
      'jjin', 'jjinj', 'jjinh', 'jjid', 'jjil', 'jjilg', 'jjilm', 'jjilb', 'jjils', 'jjilt', 'jjilp', 'jjilh', 'jjim', 'jjib', 'jjibs', 'jjis',
      'jjiss', 'jjing', 'jjij', 'jjic', 'jjik', 'jjit', 'jjip', 'jjih', 'ca', 'cag', 'cagg', 'cags', 'can', 'canj', 'canh', 'cad',
      'cal', 'calg', 'calm', 'calb', 'cals', 'calt', 'calp', 'calh', 'cam', 'cab', 'cabs', 'cas', 'cass', 'cang', 'caj', 'cac',
      'cak', 'cat', 'cap', 'cah', 'cae', 'caeg', 'caegg', 'caegs', 'caen', 'caenj', 'caenh', 'caed', 'cael', 'caelg', 'caelm', 'caelb',
      'caels', 'caelt', 'caelp', 'caelh', 'caem', 'caeb', 'caebs', 'caes', 'caess', 'caeng', 'caej', 'caec', 'caek', 'caet', 'caep', 'caeh',
      'cya', 'cyag', 'cyagg', 'cyags', 'cyan', 'cyanj', 'cyanh', 'cyad', 'cyal', 'cyalg', 'cyalm', 'cyalb', 'cyals', 'cyalt', 'cyalp', 'cyalh',
      'cyam', 'cyab', 'cyabs', 'cyas', 'cyass', 'cyang', 'cyaj', 'cyac', 'cyak', 'cyat', 'cyap', 'cyah', 'cyae', 'cyaeg', 'cyaegg', 'cyaegs',
      'cyaen', 'cyaenj', 'cyaenh', 'cyaed', 'cyael', 'cyaelg', 'cyaelm', 'cyaelb', 'cyaels', 'cyaelt', 'cyaelp', 'cyaelh', 'cyaem', 'cyaeb', 'cyaebs', 'cyaes',
      'cyaess', 'cyaeng', 'cyaej', 'cyaec', 'cyaek', 'cyaet', 'cyaep', 'cyaeh', 'ceo', 'ceog', 'ceogg', 'ceogs', 'ceon', 'ceonj', 'ceonh', 'ceod',
      'ceol', 'ceolg', 'ceolm', 'ceolb', 'ceols', 'ceolt', 'ceolp', 'ceolh', 'ceom', 'ceob', 'ceobs', 'ceos', 'ceoss', 'ceong', 'ceoj', 'ceoc',
      'ceok', 'ceot', 'ceop', 'ceoh', 'ce', 'ceg', 'cegg', 'cegs', 'cen', 'cenj', 'cenh', 'ced', 'cel', 'celg', 'celm', 'celb',
      'cels', 'celt', 'celp', 'celh', 'cem', 'ceb', 'cebs', 'ces', 'cess', 'ceng', 'cej', 'cec', 'cek', 'cet', 'cep', 'ceh',
      'cyeo', 'cyeog', 'cyeogg', 'cyeogs', 'cyeon', 'cyeonj', 'cyeonh', 'cyeod', 'cyeol', 'cyeolg', 'cyeolm', 'cyeolb', 'cyeols', 'cyeolt', 'cyeolp', 'cyeolh',
      'cyeom', 'cyeob', 'cyeobs', 'cyeos', 'cyeoss', 'cyeong', 'cyeoj', 'cyeoc', 'cyeok', 'cyeot', 'cyeop', 'cyeoh', 'cye', 'cyeg', 'cyegg', 'cyegs',
      'cyen', 'cyenj', 'cyenh', 'cyed', 'cyel', 'cyelg', 'cyelm', 'cyelb', 'cyels', 'cyelt', 'cyelp', 'cyelh', 'cyem', 'cyeb', 'cyebs', 'cyes',
   ],
   u'x77': [
      'Ming ', 'Sheng ', 'Shi ', 'Yun ', 'Mian ', 'Pan ', 'Fang ', 'Miao ', 'Dan ', 'Mei ', 'Mao ', 'Kan ', 'Xian ', 'Ou ', 'Shi ', 'Yang ',
      'Zheng ', 'Yao ', 'Shen ', 'Huo ', 'Da ', 'Zhen ', 'Kuang ', 'Ju ', 'Shen ', 'Chi ', 'Sheng ', 'Mei ', 'Mo ', 'Zhu ', 'Zhen ', 'Zhen ',
      'Mian ', 'Di ', 'Yuan ', 'Die ', 'Yi ', 'Zi ', 'Zi ', 'Chao ', 'Zha ', 'Xuan ', 'Bing ', 'Mi ', 'Long ', 'Sui ', 'Dong ', 'Mi ',
      'Die ', 'Yi ', 'Er ', 'Ming ', 'Xuan ', 'Chi ', 'Kuang ', 'Juan ', 'Mou ', 'Zhen ', 'Tiao ', 'Yang ', 'Yan ', 'Mo ', 'Zhong ', 'Mai ',
      'Zhao ', 'Zheng ', 'Mei ', 'Jun ', 'Shao ', 'Han ', 'Huan ', 'Di ', 'Cheng ', 'Cuo ', 'Juan ', 'E ', 'Wan ', 'Xian ', 'Xi ', 'Kun ',
      'Lai ', 'Jian ', 'Shan ', 'Tian ', 'Hun ', 'Wan ', 'Ling ', 'Shi ', 'Qiong ', 'Lie ', 'Yai ', 'Jing ', 'Zheng ', 'Li ', 'Lai ', 'Sui ',
      'Juan ', 'Shui ', 'Sui ', 'Du ', 'Bi ', 'Bi ', 'Mu ', 'Hun ', 'Ni ', 'Lu ', 'Yi ', 'Jie ', 'Cai ', 'Zhou ', 'Yu ', 'Hun ',
      'Ma ', 'Xia ', 'Xing ', 'Xi ', 'Gun ', 'Cai ', 'Chun ', 'Jian ', 'Mei ', 'Du ', 'Hou ', 'Xuan ', 'Ti ', 'Kui ', 'Gao ', 'Rui ',
      'Mou ', 'Xu ', 'Fa ', 'Wen ', 'Miao ', 'Chou ', 'Kui ', 'Mi ', 'Weng ', 'Kou ', 'Dang ', 'Chen ', 'Ke ', 'Sou ', 'Xia ', 'Qiong ',
      'Mao ', 'Ming ', 'Man ', 'Shui ', 'Ze ', 'Zhang ', 'Yi ', 'Diao ', 'Ou ', 'Mo ', 'Shun ', 'Cong ', 'Lou ', 'Chi ', 'Man ', 'Piao ',
      'Cheng ', 'Ji ', 'Meng ', '[?] ', 'Run ', 'Pie ', 'Xi ', 'Qiao ', 'Pu ', 'Zhu ', 'Deng ', 'Shen ', 'Shun ', 'Liao ', 'Che ', 'Xian ',
      'Kan ', 'Ye ', 'Xu ', 'Tong ', 'Mou ', 'Lin ', 'Kui ', 'Xian ', 'Ye ', 'Ai ', 'Hui ', 'Zhan ', 'Jian ', 'Gu ', 'Zhao ', 'Qu ',
      'Wei ', 'Chou ', 'Sao ', 'Ning ', 'Xun ', 'Yao ', 'Huo ', 'Meng ', 'Mian ', 'Bin ', 'Mian ', 'Li ', 'Kuang ', 'Jue ', 'Xuan ', 'Mian ',
      'Huo ', 'Lu ', 'Meng ', 'Long ', 'Guan ', 'Man ', 'Xi ', 'Chu ', 'Tang ', 'Kan ', 'Zhu ', 'Mao ', 'Jin ', 'Lin ', 'Yu ', 'Shuo ',
      'Ce ', 'Jue ', 'Shi ', 'Yi ', 'Shen ', 'Zhi ', 'Hou ', 'Shen ', 'Ying ', 'Ju ', 'Zhou ', 'Jiao ', 'Cuo ', 'Duan ', 'Ai ', 'Jiao ',
      'Zeng ', 'Huo ', 'Bai ', 'Shi ', 'Ding ', 'Qi ', 'Ji ', 'Zi ', 'Gan ', 'Wu ', 'Tuo ', 'Ku ', 'Qiang ', 'Xi ', 'Fan ', 'Kuang ',
   ],
   u'xc6': [
      'yeoss', 'yeong', 'yeoj', 'yeoc', 'yeok', 'yeot', 'yeop', 'yeoh', 'ye', 'yeg', 'yegg', 'yegs', 'yen', 'yenj', 'yenh', 'yed',
      'yel', 'yelg', 'yelm', 'yelb', 'yels', 'yelt', 'yelp', 'yelh', 'yem', 'yeb', 'yebs', 'yes', 'yess', 'yeng', 'yej', 'yec',
      'yek', 'yet', 'yep', 'yeh', 'o', 'og', 'ogg', 'ogs', 'on', 'onj', 'onh', 'od', 'ol', 'olg', 'olm', 'olb',
      'ols', 'olt', 'olp', 'olh', 'om', 'ob', 'obs', 'os', 'oss', 'ong', 'oj', 'oc', 'ok', 'ot', 'op', 'oh',
      'wa', 'wag', 'wagg', 'wags', 'wan', 'wanj', 'wanh', 'wad', 'wal', 'walg', 'walm', 'walb', 'wals', 'walt', 'walp', 'walh',
      'wam', 'wab', 'wabs', 'was', 'wass', 'wang', 'waj', 'wac', 'wak', 'wat', 'wap', 'wah', 'wae', 'waeg', 'waegg', 'waegs',
      'waen', 'waenj', 'waenh', 'waed', 'wael', 'waelg', 'waelm', 'waelb', 'waels', 'waelt', 'waelp', 'waelh', 'waem', 'waeb', 'waebs', 'waes',
      'waess', 'waeng', 'waej', 'waec', 'waek', 'waet', 'waep', 'waeh', 'oe', 'oeg', 'oegg', 'oegs', 'oen', 'oenj', 'oenh', 'oed',
      'oel', 'oelg', 'oelm', 'oelb', 'oels', 'oelt', 'oelp', 'oelh', 'oem', 'oeb', 'oebs', 'oes', 'oess', 'oeng', 'oej', 'oec',
      'oek', 'oet', 'oep', 'oeh', 'yo', 'yog', 'yogg', 'yogs', 'yon', 'yonj', 'yonh', 'yod', 'yol', 'yolg', 'yolm', 'yolb',
      'yols', 'yolt', 'yolp', 'yolh', 'yom', 'yob', 'yobs', 'yos', 'yoss', 'yong', 'yoj', 'yoc', 'yok', 'yot', 'yop', 'yoh',
      'u', 'ug', 'ugg', 'ugs', 'un', 'unj', 'unh', 'ud', 'ul', 'ulg', 'ulm', 'ulb', 'uls', 'ult', 'ulp', 'ulh',
      'um', 'ub', 'ubs', 'us', 'uss', 'ung', 'uj', 'uc', 'uk', 'ut', 'up', 'uh', 'weo', 'weog', 'weogg', 'weogs',
      'weon', 'weonj', 'weonh', 'weod', 'weol', 'weolg', 'weolm', 'weolb', 'weols', 'weolt', 'weolp', 'weolh', 'weom', 'weob', 'weobs', 'weos',
      'weoss', 'weong', 'weoj', 'weoc', 'weok', 'weot', 'weop', 'weoh', 'we', 'weg', 'wegg', 'wegs', 'wen', 'wenj', 'wenh', 'wed',
      'wel', 'welg', 'welm', 'welb', 'wels', 'welt', 'welp', 'welh', 'wem', 'web', 'webs', 'wes', 'wess', 'weng', 'wej', 'wec',
   ],
   u'xb8': [
      'reoss', 'reong', 'reoj', 'reoc', 'reok', 'reot', 'reop', 'reoh', 're', 'reg', 'regg', 'regs', 'ren', 'renj', 'renh', 'red',
      'rel', 'relg', 'relm', 'relb', 'rels', 'relt', 'relp', 'relh', 'rem', 'reb', 'rebs', 'res', 'ress', 'reng', 'rej', 'rec',
      'rek', 'ret', 'rep', 'reh', 'ryeo', 'ryeog', 'ryeogg', 'ryeogs', 'ryeon', 'ryeonj', 'ryeonh', 'ryeod', 'ryeol', 'ryeolg', 'ryeolm', 'ryeolb',
      'ryeols', 'ryeolt', 'ryeolp', 'ryeolh', 'ryeom', 'ryeob', 'ryeobs', 'ryeos', 'ryeoss', 'ryeong', 'ryeoj', 'ryeoc', 'ryeok', 'ryeot', 'ryeop', 'ryeoh',
      'rye', 'ryeg', 'ryegg', 'ryegs', 'ryen', 'ryenj', 'ryenh', 'ryed', 'ryel', 'ryelg', 'ryelm', 'ryelb', 'ryels', 'ryelt', 'ryelp', 'ryelh',
      'ryem', 'ryeb', 'ryebs', 'ryes', 'ryess', 'ryeng', 'ryej', 'ryec', 'ryek', 'ryet', 'ryep', 'ryeh', 'ro', 'rog', 'rogg', 'rogs',
      'ron', 'ronj', 'ronh', 'rod', 'rol', 'rolg', 'rolm', 'rolb', 'rols', 'rolt', 'rolp', 'rolh', 'rom', 'rob', 'robs', 'ros',
      'ross', 'rong', 'roj', 'roc', 'rok', 'rot', 'rop', 'roh', 'rwa', 'rwag', 'rwagg', 'rwags', 'rwan', 'rwanj', 'rwanh', 'rwad',
      'rwal', 'rwalg', 'rwalm', 'rwalb', 'rwals', 'rwalt', 'rwalp', 'rwalh', 'rwam', 'rwab', 'rwabs', 'rwas', 'rwass', 'rwang', 'rwaj', 'rwac',
      'rwak', 'rwat', 'rwap', 'rwah', 'rwae', 'rwaeg', 'rwaegg', 'rwaegs', 'rwaen', 'rwaenj', 'rwaenh', 'rwaed', 'rwael', 'rwaelg', 'rwaelm', 'rwaelb',
      'rwaels', 'rwaelt', 'rwaelp', 'rwaelh', 'rwaem', 'rwaeb', 'rwaebs', 'rwaes', 'rwaess', 'rwaeng', 'rwaej', 'rwaec', 'rwaek', 'rwaet', 'rwaep', 'rwaeh',
      'roe', 'roeg', 'roegg', 'roegs', 'roen', 'roenj', 'roenh', 'roed', 'roel', 'roelg', 'roelm', 'roelb', 'roels', 'roelt', 'roelp', 'roelh',
      'roem', 'roeb', 'roebs', 'roes', 'roess', 'roeng', 'roej', 'roec', 'roek', 'roet', 'roep', 'roeh', 'ryo', 'ryog', 'ryogg', 'ryogs',
      'ryon', 'ryonj', 'ryonh', 'ryod', 'ryol', 'ryolg', 'ryolm', 'ryolb', 'ryols', 'ryolt', 'ryolp', 'ryolh', 'ryom', 'ryob', 'ryobs', 'ryos',
      'ryoss', 'ryong', 'ryoj', 'ryoc', 'ryok', 'ryot', 'ryop', 'ryoh', 'ru', 'rug', 'rugg', 'rugs', 'run', 'runj', 'runh', 'rud',
      'rul', 'rulg', 'rulm', 'rulb', 'ruls', 'rult', 'rulp', 'rulh', 'rum', 'rub', 'rubs', 'rus', 'russ', 'rung', 'ruj', 'ruc',
   ],
   u'x33': [
      'apartment', 'alpha', 'ampere', 'are', 'inning', 'inch', 'won', 'escudo', 'acre', 'ounce', 'ohm', 'kai-ri', 'carat', 'calorie', 'gallon', 'gamma',
      'giga', 'guinea', 'curie', 'guilder', 'kilo', 'kilogram', 'kilometer', 'kilowatt', 'gram', 'gram ton', 'cruzeiro', 'krone', 'case', 'koruna', 'co-op', 'cycle',
      'centime', 'shilling', 'centi', 'cent', 'dozen', 'desi', 'dollar', 'ton', 'nano', 'knot', 'heights', 'percent', 'parts', 'barrel', 'piaster', 'picul',
      'pico', 'building', 'farad', 'feet', 'bushel', 'franc', 'hectare', 'peso', 'pfennig', 'hertz', 'pence', 'page', 'beta', 'point', 'volt', 'hon',
      'pound', 'hall', 'horn', 'micro', 'mile', 'mach', 'mark', 'mansion', 'micron', 'milli', 'millibar', 'mega', 'megaton', 'meter', 'yard', 'yard',
      'yuan', 'liter', 'lira', 'rupee', 'ruble', 'rem', 'roentgen', 'watt', '0h', '1h', '2h', '3h', '4h', '5h', '6h', '7h',
      '8h', '9h', '10h', '11h', '12h', '13h', '14h', '15h', '16h', '17h', '18h', '19h', '20h', '21h', '22h', '23h',
      '24h', 'HPA', 'da', 'AU', 'bar', 'oV', 'pc', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', 'Heisei', 'Syouwa', 'Taisyou', 'Meiji', 'Inc.',
      'pA', 'nA', 'microamp', 'mA', 'kA', 'kB', 'MB', 'GB', 'cal', 'kcal', 'pF', 'nF', 'microFarad', 'microgram', 'mg', 'kg',
      'Hz', 'kHz', 'MHz', 'GHz', 'THz', 'microliter', 'ml', 'dl', 'kl', 'fm', 'nm', 'micrometer', 'mm', 'cm', 'km', 'mm^2',
      'cm^2', 'm^2', 'km^2', 'mm^4', 'cm^3', 'm^3', 'km^3', 'm/s', 'm/s^2', 'Pa', 'kPa', 'MPa', 'GPa', 'rad', 'rad/s', 'rad/s^2',
      'ps', 'ns', 'microsecond', 'ms', 'pV', 'nV', 'microvolt', 'mV', 'kV', 'MV', 'pW', 'nW', 'microwatt', 'mW', 'kW', 'MW',
      'kOhm', 'MOhm', 'a.m.', 'Bq', 'cc', 'cd', 'C/kg', 'Co.', 'dB', 'Gy', 'ha', 'HP', 'in', 'K.K.', 'KM', 'kt',
      'lm', 'ln', 'log', 'lx', 'mb', 'mil', 'mol', 'pH', 'p.m.', 'PPM', 'PR', 'sr', 'Sv', 'Wb', '[?]', '[?]',
      '1d', '2d', '3d', '4d', '5d', '6d', '7d', '8d', '9d', '10d', '11d', '12d', '13d', '14d', '15d', '16d',
      '17d', '18d', '19d', '20d', '21d', '22d', '23d', '24d', '25d', '26d', '27d', '28d', '29d', '30d', '31d',
   ],
   u'x32': [
      '(g)', '(n)', '(d)', '(r)', '(m)', '(b)', '(s)', '()', '(j)', '(c)', '(k)', '(t)', '(p)', '(h)', '(ga)', '(na)',
      '(da)', '(ra)', '(ma)', '(ba)', '(sa)', '(a)', '(ja)', '(ca)', '(ka)', '(ta)', '(pa)', '(ha)', '(ju)', '[?]', '[?]', '[?]',
      '(1) ', '(2) ', '(3) ', '(4) ', '(5) ', '(6) ', '(7) ', '(8) ', '(9) ', '(10) ', '(Yue) ', '(Huo) ', '(Shui) ', '(Mu) ', '(Jin) ', '(Tu) ',
      '(Ri) ', '(Zhu) ', '(You) ', '(She) ', '(Ming) ', '(Te) ', '(Cai) ', '(Zhu) ', '(Lao) ', '(Dai) ', '(Hu) ', '(Xue) ', '(Jian) ', '(Qi) ', '(Zi) ', '(Xie) ',
      '(Ji) ', '(Xiu) ', '<<', '>>', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      '(g)', '(n)', '(d)', '(r)', '(m)', '(b)', '(s)', '()', '(j)', '(c)', '(k)', '(t)', '(p)', '(h)', '(ga)', '(na)',
      '(da)', '(ra)', '(ma)', '(ba)', '(sa)', '(a)', '(ja)', '(ca)', '(ka)', '(ta)', '(pa)', '(ha)', '[?]', '[?]', '[?]', 'KIS ',
      '(1) ', '(2) ', '(3) ', '(4) ', '(5) ', '(6) ', '(7) ', '(8) ', '(9) ', '(10) ', '(Yue) ', '(Huo) ', '(Shui) ', '(Mu) ', '(Jin) ', '(Tu) ',
      '(Ri) ', '(Zhu) ', '(You) ', '(She) ', '(Ming) ', '(Te) ', '(Cai) ', '(Zhu) ', '(Lao) ', '(Mi) ', '(Nan) ', '(Nu) ', '(Shi) ', '(You) ', '(Yin) ', '(Zhu) ',
      '(Xiang) ', '(Xiu) ', '(Xie) ', '(Zheng) ', '(Shang) ', '(Zhong) ', '(Xia) ', '(Zuo) ', '(You) ', '(Yi) ', '(Zong) ', '(Xue) ', '(Jian) ', '(Qi) ', '(Zi) ', '(Xie) ',
      '(Ye) ', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      '1M', '2M', '3M', '4M', '5M', '6M', '7M', '8M', '9M', '10M', '11M', '12M', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      'a', 'i', 'u', 'u', 'o', 'ka', 'ki', 'ku', 'ke', 'ko', 'sa', 'si', 'su', 'se', 'so', 'ta',
      'ti', 'tu', 'te', 'to', 'na', 'ni', 'nu', 'ne', 'no', 'ha', 'hi', 'hu', 'he', 'ho', 'ma', 'mi',
      'mu', 'me', 'mo', 'ya', 'yu', 'yo', 'ra', 'ri', 'ru', 're', 'ro', 'wa', 'wi', 'we', 'wo',
   ],
   u'x85': [
      'Bu ', 'Zhang ', 'Luo ', 'Jiang ', 'Man ', 'Yan ', 'Ling ', 'Ji ', 'Piao ', 'Gun ', 'Han ', 'Di ', 'Su ', 'Lu ', 'She ', 'Shang ',
      'Di ', 'Mie ', 'Xun ', 'Man ', 'Bo ', 'Di ', 'Cuo ', 'Zhe ', 'Sen ', 'Xuan ', 'Wei ', 'Hu ', 'Ao ', 'Mi ', 'Lou ', 'Cu ',
      'Zhong ', 'Cai ', 'Po ', 'Jiang ', 'Mi ', 'Cong ', 'Niao ', 'Hui ', 'Jun ', 'Yin ', 'Jian ', 'Yan ', 'Shu ', 'Yin ', 'Kui ', 'Chen ',
      'Hu ', 'Sha ', 'Kou ', 'Qian ', 'Ma ', 'Zang ', 'Sonoko ', 'Qiang ', 'Dou ', 'Lian ', 'Lin ', 'Kou ', 'Ai ', 'Bi ', 'Li ', 'Wei ',
      'Ji ', 'Xun ', 'Sheng ', 'Fan ', 'Meng ', 'Ou ', 'Chan ', 'Dian ', 'Xun ', 'Jiao ', 'Rui ', 'Rui ', 'Lei ', 'Yu ', 'Qiao ', 'Chu ',
      'Hua ', 'Jian ', 'Mai ', 'Yun ', 'Bao ', 'You ', 'Qu ', 'Lu ', 'Rao ', 'Hui ', 'E ', 'Teng ', 'Fei ', 'Jue ', 'Zui ', 'Fa ',
      'Ru ', 'Fen ', 'Kui ', 'Shun ', 'Rui ', 'Ya ', 'Xu ', 'Fu ', 'Jue ', 'Dang ', 'Wu ', 'Tong ', 'Si ', 'Xiao ', 'Xi ', 'Long ',
      'Yun ', '[?] ', 'Qi ', 'Jian ', 'Yun ', 'Sun ', 'Ling ', 'Yu ', 'Xia ', 'Yong ', 'Ji ', 'Hong ', 'Si ', 'Nong ', 'Lei ', 'Xuan ',
      'Yun ', 'Yu ', 'Xi ', 'Hao ', 'Bo ', 'Hao ', 'Ai ', 'Wei ', 'Hui ', 'Wei ', 'Ji ', 'Ci ', 'Xiang ', 'Luan ', 'Mie ', 'Yi ',
      'Leng ', 'Jiang ', 'Can ', 'Shen ', 'Qiang ', 'Lian ', 'Ke ', 'Yuan ', 'Da ', 'Ti ', 'Tang ', 'Xie ', 'Bi ', 'Zhan ', 'Sun ', 'Lian ',
      'Fan ', 'Ding ', 'Jie ', 'Gu ', 'Xie ', 'Shu ', 'Jian ', 'Kao ', 'Hong ', 'Sa ', 'Xin ', 'Xun ', 'Yao ', 'Hie ', 'Sou ', 'Shu ',
      'Xun ', 'Dui ', 'Pin ', 'Wei ', 'Neng ', 'Chou ', 'Mai ', 'Ru ', 'Piao ', 'Tai ', 'Qi ', 'Zao ', 'Chen ', 'Zhen ', 'Er ', 'Ni ',
      'Ying ', 'Gao ', 'Cong ', 'Xiao ', 'Qi ', 'Fa ', 'Jian ', 'Xu ', 'Kui ', 'Jie ', 'Bian ', 'Diao ', 'Mi ', 'Lan ', 'Jin ', 'Cang ',
      'Miao ', 'Qiong ', 'Qie ', 'Xian ', '[?] ', 'Ou ', 'Xian ', 'Su ', 'Lu ', 'Yi ', 'Xu ', 'Xie ', 'Li ', 'Yi ', 'La ', 'Lei ',
      'Xiao ', 'Di ', 'Zhi ', 'Bei ', 'Teng ', 'Yao ', 'Mo ', 'Huan ', 'Piao ', 'Fan ', 'Sou ', 'Tan ', 'Tui ', 'Qiong ', 'Qiao ', 'Wei ',
      'Liu ', 'Hui ', '[?] ', 'Gao ', 'Yun ', '[?] ', 'Li ', 'Shu ', 'Chu ', 'Ai ', 'Lin ', 'Zao ', 'Xuan ', 'Chen ', 'Lai ', 'Huo ',
   ],
   u'x62': [
      'Lian ', 'Nan ', 'Mi ', 'Tang ', 'Jue ', 'Gang ', 'Gang ', 'Gang ', 'Ge ', 'Yue ', 'Wu ', 'Jian ', 'Xu ', 'Shu ', 'Rong ', 'Xi ',
      'Cheng ', 'Wo ', 'Jie ', 'Ge ', 'Jian ', 'Qiang ', 'Huo ', 'Qiang ', 'Zhan ', 'Dong ', 'Qi ', 'Jia ', 'Die ', 'Zei ', 'Jia ', 'Ji ',
      'Shi ', 'Kan ', 'Ji ', 'Kui ', 'Gai ', 'Deng ', 'Zhan ', 'Chuang ', 'Ge ', 'Jian ', 'Jie ', 'Yu ', 'Jian ', 'Yan ', 'Lu ', 'Xi ',
      'Zhan ', 'Xi ', 'Xi ', 'Chuo ', 'Dai ', 'Qu ', 'Hu ', 'Hu ', 'Hu ', 'E ', 'Shi ', 'Li ', 'Mao ', 'Hu ', 'Li ', 'Fang ',
      'Suo ', 'Bian ', 'Dian ', 'Jiong ', 'Shang ', 'Yi ', 'Yi ', 'Shan ', 'Hu ', 'Fei ', 'Yan ', 'Shou ', 'T ', 'Cai ', 'Zha ', 'Qiu ',
      'Le ', 'Bu ', 'Ba ', 'Da ', 'Reng ', 'Fu ', 'Hameru ', 'Zai ', 'Tuo ', 'Zhang ', 'Diao ', 'Kang ', 'Yu ', 'Ku ', 'Han ', 'Shen ',
      'Cha ', 'Yi ', 'Gu ', 'Kou ', 'Wu ', 'Tuo ', 'Qian ', 'Zhi ', 'Ren ', 'Kuo ', 'Men ', 'Sao ', 'Yang ', 'Niu ', 'Ban ', 'Che ',
      'Rao ', 'Xi ', 'Qian ', 'Ban ', 'Jia ', 'Yu ', 'Fu ', 'Ao ', 'Xi ', 'Pi ', 'Zhi ', 'Zi ', 'E ', 'Dun ', 'Zhao ', 'Cheng ',
      'Ji ', 'Yan ', 'Kuang ', 'Bian ', 'Chao ', 'Ju ', 'Wen ', 'Hu ', 'Yue ', 'Jue ', 'Ba ', 'Qin ', 'Zhen ', 'Zheng ', 'Yun ', 'Wan ',
      'Nu ', 'Yi ', 'Shu ', 'Zhua ', 'Pou ', 'Tou ', 'Dou ', 'Kang ', 'Zhe ', 'Pou ', 'Fu ', 'Pao ', 'Ba ', 'Ao ', 'Ze ', 'Tuan ',
      'Kou ', 'Lun ', 'Qiang ', '[?] ', 'Hu ', 'Bao ', 'Bing ', 'Zhi ', 'Peng ', 'Tan ', 'Pu ', 'Pi ', 'Tai ', 'Yao ', 'Zhen ', 'Zha ',
      'Yang ', 'Bao ', 'He ', 'Ni ', 'Yi ', 'Di ', 'Chi ', 'Pi ', 'Za ', 'Mo ', 'Mo ', 'Shen ', 'Ya ', 'Chou ', 'Qu ', 'Min ',
      'Chu ', 'Jia ', 'Fu ', 'Zhan ', 'Zhu ', 'Dan ', 'Chai ', 'Mu ', 'Nian ', 'La ', 'Fu ', 'Pao ', 'Ban ', 'Pai ', 'Ling ', 'Na ',
      'Guai ', 'Qian ', 'Ju ', 'Tuo ', 'Ba ', 'Tuo ', 'Tuo ', 'Ao ', 'Ju ', 'Zhuo ', 'Pan ', 'Zhao ', 'Bai ', 'Bai ', 'Di ', 'Ni ',
      'Ju ', 'Kuo ', 'Long ', 'Jian ', '[?] ', 'Yong ', 'Lan ', 'Ning ', 'Bo ', 'Ze ', 'Qian ', 'Hen ', 'Gua ', 'Shi ', 'Jie ', 'Zheng ',
      'Nin ', 'Gong ', 'Gong ', 'Quan ', 'Shuan ', 'Cun ', 'Zan ', 'Kao ', 'Chi ', 'Xie ', 'Ce ', 'Hui ', 'Pin ', 'Zhuai ', 'Shi ', 'Na ',
   ],
   u'x04': [
      'Ie', 'Io', 'Dj', 'Gj', 'Ie', 'Dz', 'I', 'Yi', 'J', 'Lj', 'Nj', 'Tsh', 'Kj', 'I', 'U', 'Dzh',
      'A', 'B', 'V', 'G', 'D', 'Ie', 'Zh', 'Z', 'I', 'I', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P',
      'R', 'S', 'T', 'U', 'F', 'Kh', 'Ts', 'Ch', 'Sh', 'Shch', '', 'Y', '\'', 'E', 'Iu', 'Ia',
      'a', 'b', 'v', 'gh', 'd', 'ie', 'zh', 'z', 'i', 'i', 'k', 'l', 'm', 'n', 'o', 'p',
      'r', 's', 't', 'u', 'f', 'kh', 'ts', 'ch', 'sh', 'shch', '', 'y', '\'', 'e', 'iu', 'ia',
      'ie', 'io', 'dj', 'gj', 'ie', 'dz', 'i', 'yi', 'j', 'lj', 'nj', 'tsh', 'kj', 'i', 'u', 'dzh',
      'O', 'o', 'E', 'e', 'Ie', 'ie', 'E', 'e', 'Ie', 'ie', 'O', 'o', 'Io', 'io', 'Ks', 'ks',
      'Ps', 'ps', 'F', 'f', 'Y', 'y', 'Y', 'y', 'u', 'u', 'O', 'o', 'O', 'o', 'Ot', 'ot',
      'Q', 'q', '*1000*', '', '', '', '', '[?]', '*100.000*', '*1.000.000*', '[?]', '[?]', '"', '"', 'R\'', 'r\'',
      'G\'', 'g\'', 'G\'', 'g\'', 'G\'', 'g\'', 'Zh\'', 'zh\'', 'Z\'', 'z\'', 'K\'', 'k\'', 'K\'', 'k\'', 'K\'', 'k\'',
      'K\'', 'k\'', 'N\'', 'n\'', 'Ng', 'ng', 'P\'', 'p\'', 'Kh', 'kh', 'S\'', 's\'', 'T\'', 't\'', 'U', 'u',
      'U\'', 'u\'', 'Kh\'', 'kh\'', 'Tts', 'tts', 'Ch\'', 'ch\'', 'Ch\'', 'ch\'', 'H', 'h', 'Ch', 'ch', 'Ch\'', 'ch\'',
      '`', 'Zh', 'zh', 'K\'', 'k\'', '[?]', '[?]', 'N\'', 'n\'', '[?]', '[?]', 'Ch', 'ch', '[?]', '[?]', '[?]',
      'a', 'a', 'A', 'a', 'Ae', 'ae', 'Ie', 'ie', '@', '@', '@', '@', 'Zh', 'zh', 'Z', 'z',
      'Dz', 'dz', 'I', 'i', 'I', 'i', 'O', 'o', 'O', 'o', 'O', 'o', 'E', 'e', 'U', 'u',
      'U', 'u', 'U', 'u', 'Ch', 'ch', '[?]', '[?]', 'Y', 'y', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
   ],
   u'x9d': [
      'Fou ', 'Yiao ', 'Jue ', 'Jue ', 'Pi ', 'Huan ', 'Zhen ', 'Bao ', 'Yan ', 'Ya ', 'Zheng ', 'Fang ', 'Feng ', 'Wen ', 'Ou ', 'Te ',
      'Jia ', 'Nu ', 'Ling ', 'Mie ', 'Fu ', 'Tuo ', 'Wen ', 'Li ', 'Bian ', 'Zhi ', 'Ge ', 'Yuan ', 'Zi ', 'Qu ', 'Xiao ', 'Zhi ',
      'Dan ', 'Ju ', 'You ', 'Gu ', 'Zhong ', 'Yu ', 'Yang ', 'Rong ', 'Ya ', 'Tie ', 'Yu ', 'Shigi ', 'Ying ', 'Zhui ', 'Wu ', 'Er ',
      'Gua ', 'Ai ', 'Zhi ', 'Yan ', 'Heng ', 'Jiao ', 'Ji ', 'Lie ', 'Zhu ', 'Ren ', 'Yi ', 'Hong ', 'Luo ', 'Ru ', 'Mou ', 'Ge ',
      'Ren ', 'Jiao ', 'Xiu ', 'Zhou ', 'Zhi ', 'Luo ', 'Chidori ', 'Toki ', 'Ten ', 'Luan ', 'Jia ', 'Ji ', 'Yu ', 'Huan ', 'Tuo ', 'Bu ',
      'Wu ', 'Juan ', 'Yu ', 'Bo ', 'Xun ', 'Xun ', 'Bi ', 'Xi ', 'Jun ', 'Ju ', 'Tu ', 'Jing ', 'Ti ', 'E ', 'E ', 'Kuang ',
      'Hu ', 'Wu ', 'Shen ', 'Lai ', 'Ikaruga ', 'Kakesu ', 'Lu ', 'Ping ', 'Shu ', 'Fu ', 'An ', 'Zhao ', 'Peng ', 'Qin ', 'Qian ', 'Bei ',
      'Diao ', 'Lu ', 'Que ', 'Jian ', 'Ju ', 'Tu ', 'Ya ', 'Yuan ', 'Qi ', 'Li ', 'Ye ', 'Zhui ', 'Kong ', 'Zhui ', 'Kun ', 'Sheng ',
      'Qi ', 'Jing ', 'Yi ', 'Yi ', 'Jing ', 'Zi ', 'Lai ', 'Dong ', 'Qi ', 'Chun ', 'Geng ', 'Ju ', 'Qu ', 'Isuka ', 'Kikuitadaki ', 'Ji ',
      'Shu ', '[?] ', 'Chi ', 'Miao ', 'Rou ', 'An ', 'Qiu ', 'Ti ', 'Hu ', 'Ti ', 'E ', 'Jie ', 'Mao ', 'Fu ', 'Chun ', 'Tu ',
      'Yan ', 'He ', 'Yuan ', 'Pian ', 'Yun ', 'Mei ', 'Hu ', 'Ying ', 'Dun ', 'Mu ', 'Ju ', 'Tsugumi ', 'Cang ', 'Fang ', 'Gu ', 'Ying ',
      'Yuan ', 'Xuan ', 'Weng ', 'Shi ', 'He ', 'Chu ', 'Tang ', 'Xia ', 'Ruo ', 'Liu ', 'Ji ', 'Gu ', 'Jian ', 'Zhun ', 'Han ', 'Zi ',
      'Zi ', 'Ni ', 'Yao ', 'Yan ', 'Ji ', 'Li ', 'Tian ', 'Kou ', 'Ti ', 'Ti ', 'Ni ', 'Tu ', 'Ma ', 'Jiao ', 'Gao ', 'Tian ',
      'Chen ', 'Li ', 'Zhuan ', 'Zhe ', 'Ao ', 'Yao ', 'Yi ', 'Ou ', 'Chi ', 'Zhi ', 'Liao ', 'Rong ', 'Lou ', 'Bi ', 'Shuang ', 'Zhuo ',
      'Yu ', 'Wu ', 'Jue ', 'Yin ', 'Quan ', 'Si ', 'Jiao ', 'Yi ', 'Hua ', 'Bi ', 'Ying ', 'Su ', 'Huang ', 'Fan ', 'Jiao ', 'Liao ',
      'Yan ', 'Kao ', 'Jiu ', 'Xian ', 'Xian ', 'Tu ', 'Mai ', 'Zun ', 'Yu ', 'Ying ', 'Lu ', 'Tuan ', 'Xian ', 'Xue ', 'Yi ', 'Pi ',
   ],
   u'xb6': [
      'ddyels', 'ddyelt', 'ddyelp', 'ddyelh', 'ddyem', 'ddyeb', 'ddyebs', 'ddyes', 'ddyess', 'ddyeng', 'ddyej', 'ddyec', 'ddyek', 'ddyet', 'ddyep', 'ddyeh',
      'ddo', 'ddog', 'ddogg', 'ddogs', 'ddon', 'ddonj', 'ddonh', 'ddod', 'ddol', 'ddolg', 'ddolm', 'ddolb', 'ddols', 'ddolt', 'ddolp', 'ddolh',
      'ddom', 'ddob', 'ddobs', 'ddos', 'ddoss', 'ddong', 'ddoj', 'ddoc', 'ddok', 'ddot', 'ddop', 'ddoh', 'ddwa', 'ddwag', 'ddwagg', 'ddwags',
      'ddwan', 'ddwanj', 'ddwanh', 'ddwad', 'ddwal', 'ddwalg', 'ddwalm', 'ddwalb', 'ddwals', 'ddwalt', 'ddwalp', 'ddwalh', 'ddwam', 'ddwab', 'ddwabs', 'ddwas',
      'ddwass', 'ddwang', 'ddwaj', 'ddwac', 'ddwak', 'ddwat', 'ddwap', 'ddwah', 'ddwae', 'ddwaeg', 'ddwaegg', 'ddwaegs', 'ddwaen', 'ddwaenj', 'ddwaenh', 'ddwaed',
      'ddwael', 'ddwaelg', 'ddwaelm', 'ddwaelb', 'ddwaels', 'ddwaelt', 'ddwaelp', 'ddwaelh', 'ddwaem', 'ddwaeb', 'ddwaebs', 'ddwaes', 'ddwaess', 'ddwaeng', 'ddwaej', 'ddwaec',
      'ddwaek', 'ddwaet', 'ddwaep', 'ddwaeh', 'ddoe', 'ddoeg', 'ddoegg', 'ddoegs', 'ddoen', 'ddoenj', 'ddoenh', 'ddoed', 'ddoel', 'ddoelg', 'ddoelm', 'ddoelb',
      'ddoels', 'ddoelt', 'ddoelp', 'ddoelh', 'ddoem', 'ddoeb', 'ddoebs', 'ddoes', 'ddoess', 'ddoeng', 'ddoej', 'ddoec', 'ddoek', 'ddoet', 'ddoep', 'ddoeh',
      'ddyo', 'ddyog', 'ddyogg', 'ddyogs', 'ddyon', 'ddyonj', 'ddyonh', 'ddyod', 'ddyol', 'ddyolg', 'ddyolm', 'ddyolb', 'ddyols', 'ddyolt', 'ddyolp', 'ddyolh',
      'ddyom', 'ddyob', 'ddyobs', 'ddyos', 'ddyoss', 'ddyong', 'ddyoj', 'ddyoc', 'ddyok', 'ddyot', 'ddyop', 'ddyoh', 'ddu', 'ddug', 'ddugg', 'ddugs',
      'ddun', 'ddunj', 'ddunh', 'ddud', 'ddul', 'ddulg', 'ddulm', 'ddulb', 'dduls', 'ddult', 'ddulp', 'ddulh', 'ddum', 'ddub', 'ddubs', 'ddus',
      'dduss', 'ddung', 'dduj', 'dduc', 'dduk', 'ddut', 'ddup', 'dduh', 'ddweo', 'ddweog', 'ddweogg', 'ddweogs', 'ddweon', 'ddweonj', 'ddweonh', 'ddweod',
      'ddweol', 'ddweolg', 'ddweolm', 'ddweolb', 'ddweols', 'ddweolt', 'ddweolp', 'ddweolh', 'ddweom', 'ddweob', 'ddweobs', 'ddweos', 'ddweoss', 'ddweong', 'ddweoj', 'ddweoc',
      'ddweok', 'ddweot', 'ddweop', 'ddweoh', 'ddwe', 'ddweg', 'ddwegg', 'ddwegs', 'ddwen', 'ddwenj', 'ddwenh', 'ddwed', 'ddwel', 'ddwelg', 'ddwelm', 'ddwelb',
      'ddwels', 'ddwelt', 'ddwelp', 'ddwelh', 'ddwem', 'ddweb', 'ddwebs', 'ddwes', 'ddwess', 'ddweng', 'ddwej', 'ddwec', 'ddwek', 'ddwet', 'ddwep', 'ddweh',
      'ddwi', 'ddwig', 'ddwigg', 'ddwigs', 'ddwin', 'ddwinj', 'ddwinh', 'ddwid', 'ddwil', 'ddwilg', 'ddwilm', 'ddwilb', 'ddwils', 'ddwilt', 'ddwilp', 'ddwilh',
   ],
   u'x23': [
      '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
   ],
   u'x8c': [
      'Yu ', 'Shui ', 'Shen ', 'Diao ', 'Chan ', 'Liang ', 'Zhun ', 'Sui ', 'Tan ', 'Shen ', 'Yi ', 'Mou ', 'Chen ', 'Die ', 'Huang ', 'Jian ',
      'Xie ', 'Nue ', 'Ye ', 'Wei ', 'E ', 'Yu ', 'Xuan ', 'Chan ', 'Zi ', 'An ', 'Yan ', 'Di ', 'Mi ', 'Pian ', 'Xu ', 'Mo ',
      'Dang ', 'Su ', 'Xie ', 'Yao ', 'Bang ', 'Shi ', 'Qian ', 'Mi ', 'Jin ', 'Man ', 'Zhe ', 'Jian ', 'Miu ', 'Tan ', 'Zen ', 'Qiao ',
      'Lan ', 'Pu ', 'Jue ', 'Yan ', 'Qian ', 'Zhan ', 'Chen ', 'Gu ', 'Qian ', 'Hong ', 'Xia ', 'Jue ', 'Hong ', 'Han ', 'Hong ', 'Xi ',
      'Xi ', 'Huo ', 'Liao ', 'Han ', 'Du ', 'Long ', 'Dou ', 'Jiang ', 'Qi ', 'Shi ', 'Li ', 'Deng ', 'Wan ', 'Bi ', 'Shu ', 'Xian ',
      'Feng ', 'Zhi ', 'Zhi ', 'Yan ', 'Yan ', 'Shi ', 'Chu ', 'Hui ', 'Tun ', 'Yi ', 'Tun ', 'Yi ', 'Jian ', 'Ba ', 'Hou ', 'E ',
      'Cu ', 'Xiang ', 'Huan ', 'Jian ', 'Ken ', 'Gai ', 'Qu ', 'Fu ', 'Xi ', 'Bin ', 'Hao ', 'Yu ', 'Zhu ', 'Jia ', '[?] ', 'Xi ',
      'Bo ', 'Wen ', 'Huan ', 'Bin ', 'Di ', 'Zong ', 'Fen ', 'Yi ', 'Zhi ', 'Bao ', 'Chai ', 'Han ', 'Pi ', 'Na ', 'Pi ', 'Gou ',
      'Na ', 'You ', 'Diao ', 'Mo ', 'Si ', 'Xiu ', 'Huan ', 'Kun ', 'He ', 'He ', 'Mo ', 'Han ', 'Mao ', 'Li ', 'Ni ', 'Bi ',
      'Yu ', 'Jia ', 'Tuan ', 'Mao ', 'Pi ', 'Xi ', 'E ', 'Ju ', 'Mo ', 'Chu ', 'Tan ', 'Huan ', 'Jue ', 'Bei ', 'Zhen ', 'Yuan ',
      'Fu ', 'Cai ', 'Gong ', 'Te ', 'Yi ', 'Hang ', 'Wan ', 'Pin ', 'Huo ', 'Fan ', 'Tan ', 'Guan ', 'Ze ', 'Zhi ', 'Er ', 'Zhu ',
      'Shi ', 'Bi ', 'Zi ', 'Er ', 'Gui ', 'Pian ', 'Bian ', 'Mai ', 'Dai ', 'Sheng ', 'Kuang ', 'Fei ', 'Tie ', 'Yi ', 'Chi ', 'Mao ',
      'He ', 'Bi ', 'Lu ', 'Ren ', 'Hui ', 'Gai ', 'Pian ', 'Zi ', 'Jia ', 'Xu ', 'Zei ', 'Jiao ', 'Gai ', 'Zang ', 'Jian ', 'Ying ',
      'Xun ', 'Zhen ', 'She ', 'Bin ', 'Bin ', 'Qiu ', 'She ', 'Chuan ', 'Zang ', 'Zhou ', 'Lai ', 'Zan ', 'Si ', 'Chen ', 'Shang ', 'Tian ',
      'Pei ', 'Geng ', 'Xian ', 'Mai ', 'Jian ', 'Sui ', 'Fu ', 'Tan ', 'Cong ', 'Cong ', 'Zhi ', 'Ji ', 'Zhang ', 'Du ', 'Jin ', 'Xiong ',
      'Shun ', 'Yun ', 'Bao ', 'Zai ', 'Lai ', 'Feng ', 'Cang ', 'Ji ', 'Sheng ', 'Ai ', 'Zhuan ', 'Fu ', 'Gou ', 'Sai ', 'Ze ', 'Liao ',
   ],
   u'xbc': [
      'mil', 'milg', 'milm', 'milb', 'mils', 'milt', 'milp', 'milh', 'mim', 'mib', 'mibs', 'mis', 'miss', 'ming', 'mij', 'mic',
      'mik', 'mit', 'mip', 'mih', 'ba', 'bag', 'bagg', 'bags', 'ban', 'banj', 'banh', 'bad', 'bal', 'balg', 'balm', 'balb',
      'bals', 'balt', 'balp', 'balh', 'bam', 'bab', 'babs', 'bas', 'bass', 'bang', 'baj', 'bac', 'bak', 'bat', 'bap', 'bah',
      'bae', 'baeg', 'baegg', 'baegs', 'baen', 'baenj', 'baenh', 'baed', 'bael', 'baelg', 'baelm', 'baelb', 'baels', 'baelt', 'baelp', 'baelh',
      'baem', 'baeb', 'baebs', 'baes', 'baess', 'baeng', 'baej', 'baec', 'baek', 'baet', 'baep', 'baeh', 'bya', 'byag', 'byagg', 'byags',
      'byan', 'byanj', 'byanh', 'byad', 'byal', 'byalg', 'byalm', 'byalb', 'byals', 'byalt', 'byalp', 'byalh', 'byam', 'byab', 'byabs', 'byas',
      'byass', 'byang', 'byaj', 'byac', 'byak', 'byat', 'byap', 'byah', 'byae', 'byaeg', 'byaegg', 'byaegs', 'byaen', 'byaenj', 'byaenh', 'byaed',
      'byael', 'byaelg', 'byaelm', 'byaelb', 'byaels', 'byaelt', 'byaelp', 'byaelh', 'byaem', 'byaeb', 'byaebs', 'byaes', 'byaess', 'byaeng', 'byaej', 'byaec',
      'byaek', 'byaet', 'byaep', 'byaeh', 'beo', 'beog', 'beogg', 'beogs', 'beon', 'beonj', 'beonh', 'beod', 'beol', 'beolg', 'beolm', 'beolb',
      'beols', 'beolt', 'beolp', 'beolh', 'beom', 'beob', 'beobs', 'beos', 'beoss', 'beong', 'beoj', 'beoc', 'beok', 'beot', 'beop', 'beoh',
      'be', 'beg', 'begg', 'begs', 'ben', 'benj', 'benh', 'bed', 'bel', 'belg', 'belm', 'belb', 'bels', 'belt', 'belp', 'belh',
      'bem', 'beb', 'bebs', 'bes', 'bess', 'beng', 'bej', 'bec', 'bek', 'bet', 'bep', 'beh', 'byeo', 'byeog', 'byeogg', 'byeogs',
      'byeon', 'byeonj', 'byeonh', 'byeod', 'byeol', 'byeolg', 'byeolm', 'byeolb', 'byeols', 'byeolt', 'byeolp', 'byeolh', 'byeom', 'byeob', 'byeobs', 'byeos',
      'byeoss', 'byeong', 'byeoj', 'byeoc', 'byeok', 'byeot', 'byeop', 'byeoh', 'bye', 'byeg', 'byegg', 'byegs', 'byen', 'byenj', 'byenh', 'byed',
      'byel', 'byelg', 'byelm', 'byelb', 'byels', 'byelt', 'byelp', 'byelh', 'byem', 'byeb', 'byebs', 'byes', 'byess', 'byeng', 'byej', 'byec',
      'byek', 'byet', 'byep', 'byeh', 'bo', 'bog', 'bogg', 'bogs', 'bon', 'bonj', 'bonh', 'bod', 'bol', 'bolg', 'bolm', 'bolb',
   ],
   u'x2f': [
      '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ',
      '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ',
      '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ',
      '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ',
      '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ',
      '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ',
      '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ',
      '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ',
      '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ',
      '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ',
      '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ',
      '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ',
      '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ',
      '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?] ', '[?]', '[?]', '[?]',
   ],
   u'x60': [
      'Huai ', 'Tai ', 'Song ', 'Wu ', 'Ou ', 'Chang ', 'Chuang ', 'Ju ', 'Yi ', 'Bao ', 'Chao ', 'Min ', 'Pei ', 'Zuo ', 'Zen ', 'Yang ',
      'Kou ', 'Ban ', 'Nu ', 'Nao ', 'Zheng ', 'Pa ', 'Bu ', 'Tie ', 'Gu ', 'Hu ', 'Ju ', 'Da ', 'Lian ', 'Si ', 'Chou ', 'Di ',
      'Dai ', 'Yi ', 'Tu ', 'You ', 'Fu ', 'Ji ', 'Peng ', 'Xing ', 'Yuan ', 'Ni ', 'Guai ', 'Fu ', 'Xi ', 'Bi ', 'You ', 'Qie ',
      'Xuan ', 'Cong ', 'Bing ', 'Huang ', 'Xu ', 'Chu ', 'Pi ', 'Xi ', 'Xi ', 'Tan ', 'Koraeru ', 'Zong ', 'Dui ', '[?] ', 'Ki ', 'Yi ',
      'Chi ', 'Ren ', 'Xun ', 'Shi ', 'Xi ', 'Lao ', 'Heng ', 'Kuang ', 'Mu ', 'Zhi ', 'Xie ', 'Lian ', 'Tiao ', 'Huang ', 'Die ', 'Hao ',
      'Kong ', 'Gui ', 'Heng ', 'Xi ', 'Xiao ', 'Shu ', 'S ', 'Kua ', 'Qiu ', 'Yang ', 'Hui ', 'Hui ', 'Chi ', 'Jia ', 'Yi ', 'Xiong ',
      'Guai ', 'Lin ', 'Hui ', 'Zi ', 'Xu ', 'Chi ', 'Xiang ', 'Nu ', 'Hen ', 'En ', 'Ke ', 'Tong ', 'Tian ', 'Gong ', 'Quan ', 'Xi ',
      'Qia ', 'Yue ', 'Peng ', 'Ken ', 'De ', 'Hui ', 'E ', 'Kyuu ', 'Tong ', 'Yan ', 'Kai ', 'Ce ', 'Nao ', 'Yun ', 'Mang ', 'Yong ',
      'Yong ', 'Yuan ', 'Pi ', 'Kun ', 'Qiao ', 'Yue ', 'Yu ', 'Yu ', 'Jie ', 'Xi ', 'Zhe ', 'Lin ', 'Ti ', 'Han ', 'Hao ', 'Qie ',
      'Ti ', 'Bu ', 'Yi ', 'Qian ', 'Hui ', 'Xi ', 'Bei ', 'Man ', 'Yi ', 'Heng ', 'Song ', 'Quan ', 'Cheng ', 'Hui ', 'Wu ', 'Wu ',
      'You ', 'Li ', 'Liang ', 'Huan ', 'Cong ', 'Yi ', 'Yue ', 'Li ', 'Nin ', 'Nao ', 'E ', 'Que ', 'Xuan ', 'Qian ', 'Wu ', 'Min ',
      'Cong ', 'Fei ', 'Bei ', 'Duo ', 'Cui ', 'Chang ', 'Men ', 'Li ', 'Ji ', 'Guan ', 'Guan ', 'Xing ', 'Dao ', 'Qi ', 'Kong ', 'Tian ',
      'Lun ', 'Xi ', 'Kan ', 'Kun ', 'Ni ', 'Qing ', 'Chou ', 'Dun ', 'Guo ', 'Chan ', 'Liang ', 'Wan ', 'Yuan ', 'Jin ', 'Ji ', 'Lin ',
      'Yu ', 'Huo ', 'He ', 'Quan ', 'Tan ', 'Ti ', 'Ti ', 'Nie ', 'Wang ', 'Chuo ', 'Bu ', 'Hun ', 'Xi ', 'Tang ', 'Xin ', 'Wei ',
      'Hui ', 'E ', 'Rui ', 'Zong ', 'Jian ', 'Yong ', 'Dian ', 'Ju ', 'Can ', 'Cheng ', 'De ', 'Bei ', 'Qie ', 'Can ', 'Dan ', 'Guan ',
      'Duo ', 'Nao ', 'Yun ', 'Xiang ', 'Zhui ', 'Die ', 'Huang ', 'Chun ', 'Qiong ', 'Re ', 'Xing ', 'Ce ', 'Bian ', 'Hun ', 'Zong ', 'Ti ',
   ],
   u'xb4': [
      'dwaen', 'dwaenj', 'dwaenh', 'dwaed', 'dwael', 'dwaelg', 'dwaelm', 'dwaelb', 'dwaels', 'dwaelt', 'dwaelp', 'dwaelh', 'dwaem', 'dwaeb', 'dwaebs', 'dwaes',
      'dwaess', 'dwaeng', 'dwaej', 'dwaec', 'dwaek', 'dwaet', 'dwaep', 'dwaeh', 'doe', 'doeg', 'doegg', 'doegs', 'doen', 'doenj', 'doenh', 'doed',
      'doel', 'doelg', 'doelm', 'doelb', 'doels', 'doelt', 'doelp', 'doelh', 'doem', 'doeb', 'doebs', 'does', 'doess', 'doeng', 'doej', 'doec',
      'doek', 'doet', 'doep', 'doeh', 'dyo', 'dyog', 'dyogg', 'dyogs', 'dyon', 'dyonj', 'dyonh', 'dyod', 'dyol', 'dyolg', 'dyolm', 'dyolb',
      'dyols', 'dyolt', 'dyolp', 'dyolh', 'dyom', 'dyob', 'dyobs', 'dyos', 'dyoss', 'dyong', 'dyoj', 'dyoc', 'dyok', 'dyot', 'dyop', 'dyoh',
      'du', 'dug', 'dugg', 'dugs', 'dun', 'dunj', 'dunh', 'dud', 'dul', 'dulg', 'dulm', 'dulb', 'duls', 'dult', 'dulp', 'dulh',
      'dum', 'dub', 'dubs', 'dus', 'duss', 'dung', 'duj', 'duc', 'duk', 'dut', 'dup', 'duh', 'dweo', 'dweog', 'dweogg', 'dweogs',
      'dweon', 'dweonj', 'dweonh', 'dweod', 'dweol', 'dweolg', 'dweolm', 'dweolb', 'dweols', 'dweolt', 'dweolp', 'dweolh', 'dweom', 'dweob', 'dweobs', 'dweos',
      'dweoss', 'dweong', 'dweoj', 'dweoc', 'dweok', 'dweot', 'dweop', 'dweoh', 'dwe', 'dweg', 'dwegg', 'dwegs', 'dwen', 'dwenj', 'dwenh', 'dwed',
      'dwel', 'dwelg', 'dwelm', 'dwelb', 'dwels', 'dwelt', 'dwelp', 'dwelh', 'dwem', 'dweb', 'dwebs', 'dwes', 'dwess', 'dweng', 'dwej', 'dwec',
      'dwek', 'dwet', 'dwep', 'dweh', 'dwi', 'dwig', 'dwigg', 'dwigs', 'dwin', 'dwinj', 'dwinh', 'dwid', 'dwil', 'dwilg', 'dwilm', 'dwilb',
      'dwils', 'dwilt', 'dwilp', 'dwilh', 'dwim', 'dwib', 'dwibs', 'dwis', 'dwiss', 'dwing', 'dwij', 'dwic', 'dwik', 'dwit', 'dwip', 'dwih',
      'dyu', 'dyug', 'dyugg', 'dyugs', 'dyun', 'dyunj', 'dyunh', 'dyud', 'dyul', 'dyulg', 'dyulm', 'dyulb', 'dyuls', 'dyult', 'dyulp', 'dyulh',
      'dyum', 'dyub', 'dyubs', 'dyus', 'dyuss', 'dyung', 'dyuj', 'dyuc', 'dyuk', 'dyut', 'dyup', 'dyuh', 'deu', 'deug', 'deugg', 'deugs',
      'deun', 'deunj', 'deunh', 'deud', 'deul', 'deulg', 'deulm', 'deulb', 'deuls', 'deult', 'deulp', 'deulh', 'deum', 'deub', 'deubs', 'deus',
      'deuss', 'deung', 'deuj', 'deuc', 'deuk', 'deut', 'deup', 'deuh', 'dyi', 'dyig', 'dyigg', 'dyigs', 'dyin', 'dyinj', 'dyinh', 'dyid',
   ],
   u'xc9': [
      'jun', 'junj', 'junh', 'jud', 'jul', 'julg', 'julm', 'julb', 'juls', 'jult', 'julp', 'julh', 'jum', 'jub', 'jubs', 'jus',
      'juss', 'jung', 'juj', 'juc', 'juk', 'jut', 'jup', 'juh', 'jweo', 'jweog', 'jweogg', 'jweogs', 'jweon', 'jweonj', 'jweonh', 'jweod',
      'jweol', 'jweolg', 'jweolm', 'jweolb', 'jweols', 'jweolt', 'jweolp', 'jweolh', 'jweom', 'jweob', 'jweobs', 'jweos', 'jweoss', 'jweong', 'jweoj', 'jweoc',
      'jweok', 'jweot', 'jweop', 'jweoh', 'jwe', 'jweg', 'jwegg', 'jwegs', 'jwen', 'jwenj', 'jwenh', 'jwed', 'jwel', 'jwelg', 'jwelm', 'jwelb',
      'jwels', 'jwelt', 'jwelp', 'jwelh', 'jwem', 'jweb', 'jwebs', 'jwes', 'jwess', 'jweng', 'jwej', 'jwec', 'jwek', 'jwet', 'jwep', 'jweh',
      'jwi', 'jwig', 'jwigg', 'jwigs', 'jwin', 'jwinj', 'jwinh', 'jwid', 'jwil', 'jwilg', 'jwilm', 'jwilb', 'jwils', 'jwilt', 'jwilp', 'jwilh',
      'jwim', 'jwib', 'jwibs', 'jwis', 'jwiss', 'jwing', 'jwij', 'jwic', 'jwik', 'jwit', 'jwip', 'jwih', 'jyu', 'jyug', 'jyugg', 'jyugs',
      'jyun', 'jyunj', 'jyunh', 'jyud', 'jyul', 'jyulg', 'jyulm', 'jyulb', 'jyuls', 'jyult', 'jyulp', 'jyulh', 'jyum', 'jyub', 'jyubs', 'jyus',
      'jyuss', 'jyung', 'jyuj', 'jyuc', 'jyuk', 'jyut', 'jyup', 'jyuh', 'jeu', 'jeug', 'jeugg', 'jeugs', 'jeun', 'jeunj', 'jeunh', 'jeud',
      'jeul', 'jeulg', 'jeulm', 'jeulb', 'jeuls', 'jeult', 'jeulp', 'jeulh', 'jeum', 'jeub', 'jeubs', 'jeus', 'jeuss', 'jeung', 'jeuj', 'jeuc',
      'jeuk', 'jeut', 'jeup', 'jeuh', 'jyi', 'jyig', 'jyigg', 'jyigs', 'jyin', 'jyinj', 'jyinh', 'jyid', 'jyil', 'jyilg', 'jyilm', 'jyilb',
      'jyils', 'jyilt', 'jyilp', 'jyilh', 'jyim', 'jyib', 'jyibs', 'jyis', 'jyiss', 'jying', 'jyij', 'jyic', 'jyik', 'jyit', 'jyip', 'jyih',
      'ji', 'jig', 'jigg', 'jigs', 'jin', 'jinj', 'jinh', 'jid', 'jil', 'jilg', 'jilm', 'jilb', 'jils', 'jilt', 'jilp', 'jilh',
      'jim', 'jib', 'jibs', 'jis', 'jiss', 'jing', 'jij', 'jic', 'jik', 'jit', 'jip', 'jih', 'jja', 'jjag', 'jjagg', 'jjags',
      'jjan', 'jjanj', 'jjanh', 'jjad', 'jjal', 'jjalg', 'jjalm', 'jjalb', 'jjals', 'jjalt', 'jjalp', 'jjalh', 'jjam', 'jjab', 'jjabs', 'jjas',
      'jjass', 'jjang', 'jjaj', 'jjac', 'jjak', 'jjat', 'jjap', 'jjah', 'jjae', 'jjaeg', 'jjaegg', 'jjaegs', 'jjaen', 'jjaenj', 'jjaenh', 'jjaed',
   ],
   u'x65': [
      'Pan ', 'Yang ', 'Lei ', 'Sa ', 'Shu ', 'Zan ', 'Nian ', 'Xian ', 'Jun ', 'Huo ', 'Li ', 'La ', 'Han ', 'Ying ', 'Lu ', 'Long ',
      'Qian ', 'Qian ', 'Zan ', 'Qian ', 'Lan ', 'San ', 'Ying ', 'Mei ', 'Rang ', 'Chan ', '[?] ', 'Cuan ', 'Xi ', 'She ', 'Luo ', 'Jun ',
      'Mi ', 'Li ', 'Zan ', 'Luan ', 'Tan ', 'Zuan ', 'Li ', 'Dian ', 'Wa ', 'Dang ', 'Jiao ', 'Jue ', 'Lan ', 'Li ', 'Nang ', 'Zhi ',
      'Gui ', 'Gui ', 'Qi ', 'Xin ', 'Pu ', 'Sui ', 'Shou ', 'Kao ', 'You ', 'Gai ', 'Yi ', 'Gong ', 'Gan ', 'Ban ', 'Fang ', 'Zheng ',
      'Bo ', 'Dian ', 'Kou ', 'Min ', 'Wu ', 'Gu ', 'He ', 'Ce ', 'Xiao ', 'Mi ', 'Chu ', 'Ge ', 'Di ', 'Xu ', 'Jiao ', 'Min ',
      'Chen ', 'Jiu ', 'Zhen ', 'Duo ', 'Yu ', 'Chi ', 'Ao ', 'Bai ', 'Xu ', 'Jiao ', 'Duo ', 'Lian ', 'Nie ', 'Bi ', 'Chang ', 'Dian ',
      'Duo ', 'Yi ', 'Gan ', 'San ', 'Ke ', 'Yan ', 'Dun ', 'Qi ', 'Dou ', 'Xiao ', 'Duo ', 'Jiao ', 'Jing ', 'Yang ', 'Xia ', 'Min ',
      'Shu ', 'Ai ', 'Qiao ', 'Ai ', 'Zheng ', 'Di ', 'Zhen ', 'Fu ', 'Shu ', 'Liao ', 'Qu ', 'Xiong ', 'Xi ', 'Jiao ', 'Sen ', 'Jiao ',
      'Zhuo ', 'Yi ', 'Lian ', 'Bi ', 'Li ', 'Xiao ', 'Xiao ', 'Wen ', 'Xue ', 'Qi ', 'Qi ', 'Zhai ', 'Bin ', 'Jue ', 'Zhai ', '[?] ',
      'Fei ', 'Ban ', 'Ban ', 'Lan ', 'Yu ', 'Lan ', 'Wei ', 'Dou ', 'Sheng ', 'Liao ', 'Jia ', 'Hu ', 'Xie ', 'Jia ', 'Yu ', 'Zhen ',
      'Jiao ', 'Wo ', 'Tou ', 'Chu ', 'Jin ', 'Chi ', 'Yin ', 'Fu ', 'Qiang ', 'Zhan ', 'Qu ', 'Zhuo ', 'Zhan ', 'Duan ', 'Zhuo ', 'Si ',
      'Xin ', 'Zhuo ', 'Zhuo ', 'Qin ', 'Lin ', 'Zhuo ', 'Chu ', 'Duan ', 'Zhu ', 'Fang ', 'Xie ', 'Hang ', 'Yu ', 'Shi ', 'Pei ', 'You ',
      'Mye ', 'Pang ', 'Qi ', 'Zhan ', 'Mao ', 'Lu ', 'Pei ', 'Pi ', 'Liu ', 'Fu ', 'Fang ', 'Xuan ', 'Jing ', 'Jing ', 'Ni ', 'Zu ',
      'Zhao ', 'Yi ', 'Liu ', 'Shao ', 'Jian ', 'Es ', 'Yi ', 'Qi ', 'Zhi ', 'Fan ', 'Piao ', 'Fan ', 'Zhan ', 'Guai ', 'Sui ', 'Yu ',
      'Wu ', 'Ji ', 'Ji ', 'Ji ', 'Huo ', 'Ri ', 'Dan ', 'Jiu ', 'Zhi ', 'Zao ', 'Xie ', 'Tiao ', 'Xun ', 'Xu ', 'Xu ', 'Xu ',
      'Gan ', 'Han ', 'Tai ', 'Di ', 'Xu ', 'Chan ', 'Shi ', 'Kuang ', 'Yang ', 'Shi ', 'Wang ', 'Min ', 'Min ', 'Tun ', 'Chun ', 'Wu ',
   ],
   u'x87': [
      'Shu ', 'Xuan ', 'Feng ', 'Shen ', 'Zhen ', 'Fu ', 'Xian ', 'Zhe ', 'Wu ', 'Fu ', 'Li ', 'Lang ', 'Bi ', 'Chu ', 'Yuan ', 'You ',
      'Jie ', 'Dan ', 'Yan ', 'Ting ', 'Dian ', 'Shui ', 'Hui ', 'Gua ', 'Zhi ', 'Song ', 'Fei ', 'Ju ', 'Mi ', 'Qi ', 'Qi ', 'Yu ',
      'Jun ', 'Zha ', 'Meng ', 'Qiang ', 'Si ', 'Xi ', 'Lun ', 'Li ', 'Die ', 'Tiao ', 'Tao ', 'Kun ', 'Gan ', 'Han ', 'Yu ', 'Bang ',
      'Fei ', 'Pi ', 'Wei ', 'Dun ', 'Yi ', 'Yuan ', 'Su ', 'Quan ', 'Qian ', 'Rui ', 'Ni ', 'Qing ', 'Wei ', 'Liang ', 'Guo ', 'Wan ',
      'Dong ', 'E ', 'Ban ', 'Di ', 'Wang ', 'Can ', 'Yang ', 'Ying ', 'Guo ', 'Chan ', '[?] ', 'La ', 'Ke ', 'Ji ', 'He ', 'Ting ',
      'Mai ', 'Xu ', 'Mian ', 'Yu ', 'Jie ', 'Shi ', 'Xuan ', 'Huang ', 'Yan ', 'Bian ', 'Rou ', 'Wei ', 'Fu ', 'Yuan ', 'Mei ', 'Wei ',
      'Fu ', 'Ruan ', 'Xie ', 'You ', 'Qiu ', 'Mao ', 'Xia ', 'Ying ', 'Shi ', 'Chong ', 'Tang ', 'Zhu ', 'Zong ', 'Ti ', 'Fu ', 'Yuan ',
      'Hui ', 'Meng ', 'La ', 'Du ', 'Hu ', 'Qiu ', 'Die ', 'Li ', 'Gua ', 'Yun ', 'Ju ', 'Nan ', 'Lou ', 'Qun ', 'Rong ', 'Ying ',
      'Jiang ', '[?] ', 'Lang ', 'Pang ', 'Si ', 'Xi ', 'Ci ', 'Xi ', 'Yuan ', 'Weng ', 'Lian ', 'Sou ', 'Ban ', 'Rong ', 'Rong ', 'Ji ',
      'Wu ', 'Qiu ', 'Han ', 'Qin ', 'Yi ', 'Bi ', 'Hua ', 'Tang ', 'Yi ', 'Du ', 'Nai ', 'He ', 'Hu ', 'Hui ', 'Ma ', 'Ming ',
      'Yi ', 'Wen ', 'Ying ', 'Teng ', 'Yu ', 'Cang ', 'So ', 'Ebi ', 'Man ', '[?] ', 'Shang ', 'Zhe ', 'Cao ', 'Chi ', 'Di ', 'Ao ',
      'Lu ', 'Wei ', 'Zhi ', 'Tang ', 'Chen ', 'Piao ', 'Qu ', 'Pi ', 'Yu ', 'Jian ', 'Luo ', 'Lou ', 'Qin ', 'Zhong ', 'Yin ', 'Jiang ',
      'Shuai ', 'Wen ', 'Jiao ', 'Wan ', 'Zhi ', 'Zhe ', 'Ma ', 'Ma ', 'Guo ', 'Liu ', 'Mao ', 'Xi ', 'Cong ', 'Li ', 'Man ', 'Xiao ',
      'Kamakiri ', 'Zhang ', 'Mang ', 'Xiang ', 'Mo ', 'Zui ', 'Si ', 'Qiu ', 'Te ', 'Zhi ', 'Peng ', 'Peng ', 'Jiao ', 'Qu ', 'Bie ', 'Liao ',
      'Pan ', 'Gui ', 'Xi ', 'Ji ', 'Zhuan ', 'Huang ', 'Fei ', 'Lao ', 'Jue ', 'Jue ', 'Hui ', 'Yin ', 'Chan ', 'Jiao ', 'Shan ', 'Rao ',
      'Xiao ', 'Mou ', 'Chong ', 'Xun ', 'Si ', '[?] ', 'Cheng ', 'Dang ', 'Li ', 'Xie ', 'Shan ', 'Yi ', 'Jing ', 'Da ', 'Chan ', 'Qi ',
   ],
   u'x82': [
      'Yao ', 'Yu ', 'Chong ', 'Xi ', 'Xi ', 'Jiu ', 'Yu ', 'Yu ', 'Xing ', 'Ju ', 'Jiu ', 'Xin ', 'She ', 'She ', 'Yadoru ', 'Jiu ',
      'Shi ', 'Tan ', 'Shu ', 'Shi ', 'Tian ', 'Dan ', 'Pu ', 'Pu ', 'Guan ', 'Hua ', 'Tan ', 'Chuan ', 'Shun ', 'Xia ', 'Wu ', 'Zhou ',
      'Dao ', 'Gang ', 'Shan ', 'Yi ', '[?] ', 'Pa ', 'Tai ', 'Fan ', 'Ban ', 'Chuan ', 'Hang ', 'Fang ', 'Ban ', 'Que ', 'Hesaki ', 'Zhong ',
      'Jian ', 'Cang ', 'Ling ', 'Zhu ', 'Ze ', 'Duo ', 'Bo ', 'Xian ', 'Ge ', 'Chuan ', 'Jia ', 'Lu ', 'Hong ', 'Pang ', 'Xi ', '[?] ',
      'Fu ', 'Zao ', 'Feng ', 'Li ', 'Shao ', 'Yu ', 'Lang ', 'Ting ', '[?] ', 'Wei ', 'Bo ', 'Meng ', 'Nian ', 'Ju ', 'Huang ', 'Shou ',
      'Zong ', 'Bian ', 'Mao ', 'Die ', '[?] ', 'Bang ', 'Cha ', 'Yi ', 'Sao ', 'Cang ', 'Cao ', 'Lou ', 'Dai ', 'Sori ', 'Yao ', 'Tong ',
      'Yofune ', 'Dang ', 'Tan ', 'Lu ', 'Yi ', 'Jie ', 'Jian ', 'Huo ', 'Meng ', 'Qi ', 'Lu ', 'Lu ', 'Chan ', 'Shuang ', 'Gen ', 'Liang ',
      'Jian ', 'Jian ', 'Se ', 'Yan ', 'Fu ', 'Ping ', 'Yan ', 'Yan ', 'Cao ', 'Cao ', 'Yi ', 'Le ', 'Ting ', 'Qiu ', 'Ai ', 'Nai ',
      'Tiao ', 'Jiao ', 'Jie ', 'Peng ', 'Wan ', 'Yi ', 'Chai ', 'Mian ', 'Mie ', 'Gan ', 'Qian ', 'Yu ', 'Yu ', 'Shuo ', 'Qiong ', 'Tu ',
      'Xia ', 'Qi ', 'Mang ', 'Zi ', 'Hui ', 'Sui ', 'Zhi ', 'Xiang ', 'Bi ', 'Fu ', 'Tun ', 'Wei ', 'Wu ', 'Zhi ', 'Qi ', 'Shan ',
      'Wen ', 'Qian ', 'Ren ', 'Fou ', 'Kou ', 'Jie ', 'Lu ', 'Xu ', 'Ji ', 'Qin ', 'Qi ', 'Yuan ', 'Fen ', 'Ba ', 'Rui ', 'Xin ',
      'Ji ', 'Hua ', 'Hua ', 'Fang ', 'Wu ', 'Jue ', 'Gou ', 'Zhi ', 'Yun ', 'Qin ', 'Ao ', 'Chu ', 'Mao ', 'Ya ', 'Fei ', 'Reng ',
      'Hang ', 'Cong ', 'Yin ', 'You ', 'Bian ', 'Yi ', 'Susa ', 'Wei ', 'Li ', 'Pi ', 'E ', 'Xian ', 'Chang ', 'Cang ', 'Meng ', 'Su ',
      'Yi ', 'Yuan ', 'Ran ', 'Ling ', 'Tai ', 'Tiao ', 'Di ', 'Miao ', 'Qiong ', 'Li ', 'Yong ', 'Ke ', 'Mu ', 'Pei ', 'Bao ', 'Gou ',
      'Min ', 'Yi ', 'Yi ', 'Ju ', 'Pi ', 'Ruo ', 'Ku ', 'Zhu ', 'Ni ', 'Bo ', 'Bing ', 'Shan ', 'Qiu ', 'Yao ', 'Xian ', 'Ben ',
      'Hong ', 'Ying ', 'Zha ', 'Dong ', 'Ju ', 'Die ', 'Nie ', 'Gan ', 'Hu ', 'Ping ', 'Mei ', 'Fu ', 'Sheng ', 'Gu ', 'Bi ', 'Wei ',
   ],
   u'x73': [
      'Sha ', 'Li ', 'Han ', 'Xian ', 'Jing ', 'Pai ', 'Fei ', 'Yao ', 'Ba ', 'Qi ', 'Ni ', 'Biao ', 'Yin ', 'Lai ', 'Xi ', 'Jian ',
      'Qiang ', 'Kun ', 'Yan ', 'Guo ', 'Zong ', 'Mi ', 'Chang ', 'Yi ', 'Zhi ', 'Zheng ', 'Ya ', 'Meng ', 'Cai ', 'Cu ', 'She ', 'Kari ',
      'Cen ', 'Luo ', 'Hu ', 'Zong ', 'Ji ', 'Wei ', 'Feng ', 'Wo ', 'Yuan ', 'Xing ', 'Zhu ', 'Mao ', 'Wei ', 'Yuan ', 'Xian ', 'Tuan ',
      'Ya ', 'Nao ', 'Xie ', 'Jia ', 'Hou ', 'Bian ', 'You ', 'You ', 'Mei ', 'Zha ', 'Yao ', 'Sun ', 'Bo ', 'Ming ', 'Hua ', 'Yuan ',
      'Sou ', 'Ma ', 'Yuan ', 'Dai ', 'Yu ', 'Shi ', 'Hao ', '[?] ', 'Yi ', 'Zhen ', 'Chuang ', 'Hao ', 'Man ', 'Jing ', 'Jiang ', 'Mu ',
      'Zhang ', 'Chan ', 'Ao ', 'Ao ', 'Hao ', 'Cui ', 'Fen ', 'Jue ', 'Bi ', 'Bi ', 'Huang ', 'Pu ', 'Lin ', 'Yu ', 'Tong ', 'Yao ',
      'Liao ', 'Shuo ', 'Xiao ', 'Swu ', 'Ton ', 'Xi ', 'Ge ', 'Juan ', 'Du ', 'Hui ', 'Kuai ', 'Xian ', 'Xie ', 'Ta ', 'Xian ', 'Xun ',
      'Ning ', 'Pin ', 'Huo ', 'Nou ', 'Meng ', 'Lie ', 'Nao ', 'Guang ', 'Shou ', 'Lu ', 'Ta ', 'Xian ', 'Mi ', 'Rang ', 'Huan ', 'Nao ',
      'Luo ', 'Xian ', 'Qi ', 'Jue ', 'Xuan ', 'Miao ', 'Zi ', 'Lu ', 'Lu ', 'Yu ', 'Su ', 'Wang ', 'Qiu ', 'Ga ', 'Ding ', 'Le ',
      'Ba ', 'Ji ', 'Hong ', 'Di ', 'Quan ', 'Gan ', 'Jiu ', 'Yu ', 'Ji ', 'Yu ', 'Yang ', 'Ma ', 'Gong ', 'Wu ', 'Fu ', 'Wen ',
      'Jie ', 'Ya ', 'Fen ', 'Bian ', 'Beng ', 'Yue ', 'Jue ', 'Yun ', 'Jue ', 'Wan ', 'Jian ', 'Mei ', 'Dan ', 'Pi ', 'Wei ', 'Huan ',
      'Xian ', 'Qiang ', 'Ling ', 'Dai ', 'Yi ', 'An ', 'Ping ', 'Dian ', 'Fu ', 'Xuan ', 'Xi ', 'Bo ', 'Ci ', 'Gou ', 'Jia ', 'Shao ',
      'Po ', 'Ci ', 'Ke ', 'Ran ', 'Sheng ', 'Shen ', 'Yi ', 'Zu ', 'Jia ', 'Min ', 'Shan ', 'Liu ', 'Bi ', 'Zhen ', 'Zhen ', 'Jue ',
      'Fa ', 'Long ', 'Jin ', 'Jiao ', 'Jian ', 'Li ', 'Guang ', 'Xian ', 'Zhou ', 'Gong ', 'Yan ', 'Xiu ', 'Yang ', 'Xu ', 'Luo ', 'Su ',
      'Zhu ', 'Qin ', 'Ken ', 'Xun ', 'Bao ', 'Er ', 'Xiang ', 'Yao ', 'Xia ', 'Heng ', 'Gui ', 'Chong ', 'Xu ', 'Ban ', 'Pei ', '[?] ',
      'Dang ', 'Ei ', 'Hun ', 'Wen ', 'E ', 'Cheng ', 'Ti ', 'Wu ', 'Wu ', 'Cheng ', 'Jun ', 'Mei ', 'Bei ', 'Ting ', 'Xian ', 'Chuo ',
   ],
   u'x5b': [
      'Gui ', 'Deng ', 'Zhi ', 'Xu ', 'Yi ', 'Hua ', 'Xi ', 'Hui ', 'Rao ', 'Xi ', 'Yan ', 'Chan ', 'Jiao ', 'Mei ', 'Fan ', 'Fan ',
      'Xian ', 'Yi ', 'Wei ', 'Jiao ', 'Fu ', 'Shi ', 'Bi ', 'Shan ', 'Sui ', 'Qiang ', 'Lian ', 'Huan ', 'Xin ', 'Niao ', 'Dong ', 'Yi ',
      'Can ', 'Ai ', 'Niang ', 'Neng ', 'Ma ', 'Tiao ', 'Chou ', 'Jin ', 'Ci ', 'Yu ', 'Pin ', 'Yong ', 'Xu ', 'Nai ', 'Yan ', 'Tai ',
      'Ying ', 'Can ', 'Niao ', 'Wo ', 'Ying ', 'Mian ', 'Kaka ', 'Ma ', 'Shen ', 'Xing ', 'Ni ', 'Du ', 'Liu ', 'Yuan ', 'Lan ', 'Yan ',
      'Shuang ', 'Ling ', 'Jiao ', 'Niang ', 'Lan ', 'Xian ', 'Ying ', 'Shuang ', 'Shuai ', 'Quan ', 'Mi ', 'Li ', 'Luan ', 'Yan ', 'Zhu ', 'Lan ',
      'Zi ', 'Jie ', 'Jue ', 'Jue ', 'Kong ', 'Yun ', 'Zi ', 'Zi ', 'Cun ', 'Sun ', 'Fu ', 'Bei ', 'Zi ', 'Xiao ', 'Xin ', 'Meng ',
      'Si ', 'Tai ', 'Bao ', 'Ji ', 'Gu ', 'Nu ', 'Xue ', '[?] ', 'Zhuan ', 'Hai ', 'Luan ', 'Sun ', 'Huai ', 'Mie ', 'Cong ', 'Qian ',
      'Shu ', 'Chan ', 'Ya ', 'Zi ', 'Ni ', 'Fu ', 'Zi ', 'Li ', 'Xue ', 'Bo ', 'Ru ', 'Lai ', 'Nie ', 'Nie ', 'Ying ', 'Luan ',
      'Mian ', 'Zhu ', 'Rong ', 'Ta ', 'Gui ', 'Zhai ', 'Qiong ', 'Yu ', 'Shou ', 'An ', 'Tu ', 'Song ', 'Wan ', 'Rou ', 'Yao ', 'Hong ',
      'Yi ', 'Jing ', 'Zhun ', 'Mi ', 'Zhu ', 'Dang ', 'Hong ', 'Zong ', 'Guan ', 'Zhou ', 'Ding ', 'Wan ', 'Yi ', 'Bao ', 'Shi ', 'Shi ',
      'Chong ', 'Shen ', 'Ke ', 'Xuan ', 'Shi ', 'You ', 'Huan ', 'Yi ', 'Tiao ', 'Shi ', 'Xian ', 'Gong ', 'Cheng ', 'Qun ', 'Gong ', 'Xiao ',
      'Zai ', 'Zha ', 'Bao ', 'Hai ', 'Yan ', 'Xiao ', 'Jia ', 'Shen ', 'Chen ', 'Rong ', 'Huang ', 'Mi ', 'Kou ', 'Kuan ', 'Bin ', 'Su ',
      'Cai ', 'Zan ', 'Ji ', 'Yuan ', 'Ji ', 'Yin ', 'Mi ', 'Kou ', 'Qing ', 'Que ', 'Zhen ', 'Jian ', 'Fu ', 'Ning ', 'Bing ', 'Huan ',
      'Mei ', 'Qin ', 'Han ', 'Yu ', 'Shi ', 'Ning ', 'Qin ', 'Ning ', 'Zhi ', 'Yu ', 'Bao ', 'Kuan ', 'Ning ', 'Qin ', 'Mo ', 'Cha ',
      'Ju ', 'Gua ', 'Qin ', 'Hu ', 'Wu ', 'Liao ', 'Shi ', 'Zhu ', 'Zhai ', 'Shen ', 'Wei ', 'Xie ', 'Kuan ', 'Hui ', 'Liao ', 'Jun ',
      'Huan ', 'Yi ', 'Yi ', 'Bao ', 'Qin ', 'Chong ', 'Bao ', 'Feng ', 'Cun ', 'Dui ', 'Si ', 'Xun ', 'Dao ', 'Lu ', 'Dui ', 'Shou ',
   ],
   u'xb7': [
      'ddwim', 'ddwib', 'ddwibs', 'ddwis', 'ddwiss', 'ddwing', 'ddwij', 'ddwic', 'ddwik', 'ddwit', 'ddwip', 'ddwih', 'ddyu', 'ddyug', 'ddyugg', 'ddyugs',
      'ddyun', 'ddyunj', 'ddyunh', 'ddyud', 'ddyul', 'ddyulg', 'ddyulm', 'ddyulb', 'ddyuls', 'ddyult', 'ddyulp', 'ddyulh', 'ddyum', 'ddyub', 'ddyubs', 'ddyus',
      'ddyuss', 'ddyung', 'ddyuj', 'ddyuc', 'ddyuk', 'ddyut', 'ddyup', 'ddyuh', 'ddeu', 'ddeug', 'ddeugg', 'ddeugs', 'ddeun', 'ddeunj', 'ddeunh', 'ddeud',
      'ddeul', 'ddeulg', 'ddeulm', 'ddeulb', 'ddeuls', 'ddeult', 'ddeulp', 'ddeulh', 'ddeum', 'ddeub', 'ddeubs', 'ddeus', 'ddeuss', 'ddeung', 'ddeuj', 'ddeuc',
      'ddeuk', 'ddeut', 'ddeup', 'ddeuh', 'ddyi', 'ddyig', 'ddyigg', 'ddyigs', 'ddyin', 'ddyinj', 'ddyinh', 'ddyid', 'ddyil', 'ddyilg', 'ddyilm', 'ddyilb',
      'ddyils', 'ddyilt', 'ddyilp', 'ddyilh', 'ddyim', 'ddyib', 'ddyibs', 'ddyis', 'ddyiss', 'ddying', 'ddyij', 'ddyic', 'ddyik', 'ddyit', 'ddyip', 'ddyih',
      'ddi', 'ddig', 'ddigg', 'ddigs', 'ddin', 'ddinj', 'ddinh', 'ddid', 'ddil', 'ddilg', 'ddilm', 'ddilb', 'ddils', 'ddilt', 'ddilp', 'ddilh',
      'ddim', 'ddib', 'ddibs', 'ddis', 'ddiss', 'dding', 'ddij', 'ddic', 'ddik', 'ddit', 'ddip', 'ddih', 'ra', 'rag', 'ragg', 'rags',
      'ran', 'ranj', 'ranh', 'rad', 'ral', 'ralg', 'ralm', 'ralb', 'rals', 'ralt', 'ralp', 'ralh', 'ram', 'rab', 'rabs', 'ras',
      'rass', 'rang', 'raj', 'rac', 'rak', 'rat', 'rap', 'rah', 'rae', 'raeg', 'raegg', 'raegs', 'raen', 'raenj', 'raenh', 'raed',
      'rael', 'raelg', 'raelm', 'raelb', 'raels', 'raelt', 'raelp', 'raelh', 'raem', 'raeb', 'raebs', 'raes', 'raess', 'raeng', 'raej', 'raec',
      'raek', 'raet', 'raep', 'raeh', 'rya', 'ryag', 'ryagg', 'ryags', 'ryan', 'ryanj', 'ryanh', 'ryad', 'ryal', 'ryalg', 'ryalm', 'ryalb',
      'ryals', 'ryalt', 'ryalp', 'ryalh', 'ryam', 'ryab', 'ryabs', 'ryas', 'ryass', 'ryang', 'ryaj', 'ryac', 'ryak', 'ryat', 'ryap', 'ryah',
      'ryae', 'ryaeg', 'ryaegg', 'ryaegs', 'ryaen', 'ryaenj', 'ryaenh', 'ryaed', 'ryael', 'ryaelg', 'ryaelm', 'ryaelb', 'ryaels', 'ryaelt', 'ryaelp', 'ryaelh',
      'ryaem', 'ryaeb', 'ryaebs', 'ryaes', 'ryaess', 'ryaeng', 'ryaej', 'ryaec', 'ryaek', 'ryaet', 'ryaep', 'ryaeh', 'reo', 'reog', 'reogg', 'reogs',
      'reon', 'reonj', 'reonh', 'reod', 'reol', 'reolg', 'reolm', 'reolb', 'reols', 'reolt', 'reolp', 'reolh', 'reom', 'reob', 'reobs', 'reos',
   ],
   u'x7b': [
      'Mang ', 'Zhu ', 'Utsubo ', 'Du ', 'Ji ', 'Xiao ', 'Ba ', 'Suan ', 'Ji ', 'Zhen ', 'Zhao ', 'Sun ', 'Ya ', 'Zhui ', 'Yuan ', 'Hu ',
      'Gang ', 'Xiao ', 'Cen ', 'Pi ', 'Bi ', 'Jian ', 'Yi ', 'Dong ', 'Shan ', 'Sheng ', 'Xia ', 'Di ', 'Zhu ', 'Na ', 'Chi ', 'Gu ',
      'Li ', 'Qie ', 'Min ', 'Bao ', 'Tiao ', 'Si ', 'Fu ', 'Ce ', 'Ben ', 'Pei ', 'Da ', 'Zi ', 'Di ', 'Ling ', 'Ze ', 'Nu ',
      'Fu ', 'Gou ', 'Fan ', 'Jia ', 'Ge ', 'Fan ', 'Shi ', 'Mao ', 'Po ', 'Sey ', 'Jian ', 'Qiong ', 'Long ', 'Souke ', 'Bian ', 'Luo ',
      'Gui ', 'Qu ', 'Chi ', 'Yin ', 'Yao ', 'Xian ', 'Bi ', 'Qiong ', 'Gua ', 'Deng ', 'Jiao ', 'Jin ', 'Quan ', 'Sun ', 'Ru ', 'Fa ',
      'Kuang ', 'Zhu ', 'Tong ', 'Ji ', 'Da ', 'Xing ', 'Ce ', 'Zhong ', 'Kou ', 'Lai ', 'Bi ', 'Shai ', 'Dang ', 'Zheng ', 'Ce ', 'Fu ',
      'Yun ', 'Tu ', 'Pa ', 'Li ', 'Lang ', 'Ju ', 'Guan ', 'Jian ', 'Han ', 'Tong ', 'Xia ', 'Zhi ', 'Cheng ', 'Suan ', 'Shi ', 'Zhu ',
      'Zuo ', 'Xiao ', 'Shao ', 'Ting ', 'Ce ', 'Yan ', 'Gao ', 'Kuai ', 'Gan ', 'Chou ', 'Kago ', 'Gang ', 'Yun ', 'O ', 'Qian ', 'Xiao ',
      'Jian ', 'Pu ', 'Lai ', 'Zou ', 'Bi ', 'Bi ', 'Bi ', 'Ge ', 'Chi ', 'Guai ', 'Yu ', 'Jian ', 'Zhao ', 'Gu ', 'Chi ', 'Zheng ',
      'Jing ', 'Sha ', 'Zhou ', 'Lu ', 'Bo ', 'Ji ', 'Lin ', 'Suan ', 'Jun ', 'Fu ', 'Zha ', 'Gu ', 'Kong ', 'Qian ', 'Quan ', 'Jun ',
      'Chui ', 'Guan ', 'Yuan ', 'Ce ', 'Ju ', 'Bo ', 'Ze ', 'Qie ', 'Tuo ', 'Luo ', 'Dan ', 'Xiao ', 'Ruo ', 'Jian ', 'Xuan ', 'Bian ',
      'Sun ', 'Xiang ', 'Xian ', 'Ping ', 'Zhen ', 'Sheng ', 'Hu ', 'Shi ', 'Zhu ', 'Yue ', 'Chun ', 'Lu ', 'Wu ', 'Dong ', 'Xiao ', 'Ji ',
      'Jie ', 'Huang ', 'Xing ', 'Mei ', 'Fan ', 'Chui ', 'Zhuan ', 'Pian ', 'Feng ', 'Zhu ', 'Hong ', 'Qie ', 'Hou ', 'Qiu ', 'Miao ', 'Qian ',
      '[?] ', 'Kui ', 'Sik ', 'Lou ', 'Yun ', 'He ', 'Tang ', 'Yue ', 'Chou ', 'Gao ', 'Fei ', 'Ruo ', 'Zheng ', 'Gou ', 'Nie ', 'Qian ',
      'Xiao ', 'Cuan ', 'Gong ', 'Pang ', 'Du ', 'Li ', 'Bi ', 'Zhuo ', 'Chu ', 'Shai ', 'Chi ', 'Zhu ', 'Qiang ', 'Long ', 'Lan ', 'Jian ',
      'Bu ', 'Li ', 'Hui ', 'Bi ', 'Di ', 'Cong ', 'Yan ', 'Peng ', 'Sen ', 'Zhuan ', 'Pai ', 'Piao ', 'Dou ', 'Yu ', 'Mie ', 'Zhuan ',
   ],
   u'xbe': [
      'byum', 'byub', 'byubs', 'byus', 'byuss', 'byung', 'byuj', 'byuc', 'byuk', 'byut', 'byup', 'byuh', 'beu', 'beug', 'beugg', 'beugs',
      'beun', 'beunj', 'beunh', 'beud', 'beul', 'beulg', 'beulm', 'beulb', 'beuls', 'beult', 'beulp', 'beulh', 'beum', 'beub', 'beubs', 'beus',
      'beuss', 'beung', 'beuj', 'beuc', 'beuk', 'beut', 'beup', 'beuh', 'byi', 'byig', 'byigg', 'byigs', 'byin', 'byinj', 'byinh', 'byid',
      'byil', 'byilg', 'byilm', 'byilb', 'byils', 'byilt', 'byilp', 'byilh', 'byim', 'byib', 'byibs', 'byis', 'byiss', 'bying', 'byij', 'byic',
      'byik', 'byit', 'byip', 'byih', 'bi', 'big', 'bigg', 'bigs', 'bin', 'binj', 'binh', 'bid', 'bil', 'bilg', 'bilm', 'bilb',
      'bils', 'bilt', 'bilp', 'bilh', 'bim', 'bib', 'bibs', 'bis', 'biss', 'bing', 'bij', 'bic', 'bik', 'bit', 'bip', 'bih',
      'bba', 'bbag', 'bbagg', 'bbags', 'bban', 'bbanj', 'bbanh', 'bbad', 'bbal', 'bbalg', 'bbalm', 'bbalb', 'bbals', 'bbalt', 'bbalp', 'bbalh',
      'bbam', 'bbab', 'bbabs', 'bbas', 'bbass', 'bbang', 'bbaj', 'bbac', 'bbak', 'bbat', 'bbap', 'bbah', 'bbae', 'bbaeg', 'bbaegg', 'bbaegs',
      'bbaen', 'bbaenj', 'bbaenh', 'bbaed', 'bbael', 'bbaelg', 'bbaelm', 'bbaelb', 'bbaels', 'bbaelt', 'bbaelp', 'bbaelh', 'bbaem', 'bbaeb', 'bbaebs', 'bbaes',
      'bbaess', 'bbaeng', 'bbaej', 'bbaec', 'bbaek', 'bbaet', 'bbaep', 'bbaeh', 'bbya', 'bbyag', 'bbyagg', 'bbyags', 'bbyan', 'bbyanj', 'bbyanh', 'bbyad',
      'bbyal', 'bbyalg', 'bbyalm', 'bbyalb', 'bbyals', 'bbyalt', 'bbyalp', 'bbyalh', 'bbyam', 'bbyab', 'bbyabs', 'bbyas', 'bbyass', 'bbyang', 'bbyaj', 'bbyac',
      'bbyak', 'bbyat', 'bbyap', 'bbyah', 'bbyae', 'bbyaeg', 'bbyaegg', 'bbyaegs', 'bbyaen', 'bbyaenj', 'bbyaenh', 'bbyaed', 'bbyael', 'bbyaelg', 'bbyaelm', 'bbyaelb',
      'bbyaels', 'bbyaelt', 'bbyaelp', 'bbyaelh', 'bbyaem', 'bbyaeb', 'bbyaebs', 'bbyaes', 'bbyaess', 'bbyaeng', 'bbyaej', 'bbyaec', 'bbyaek', 'bbyaet', 'bbyaep', 'bbyaeh',
      'bbeo', 'bbeog', 'bbeogg', 'bbeogs', 'bbeon', 'bbeonj', 'bbeonh', 'bbeod', 'bbeol', 'bbeolg', 'bbeolm', 'bbeolb', 'bbeols', 'bbeolt', 'bbeolp', 'bbeolh',
      'bbeom', 'bbeob', 'bbeobs', 'bbeos', 'bbeoss', 'bbeong', 'bbeoj', 'bbeoc', 'bbeok', 'bbeot', 'bbeop', 'bbeoh', 'bbe', 'bbeg', 'bbegg', 'bbegs',
      'bben', 'bbenj', 'bbenh', 'bbed', 'bbel', 'bbelg', 'bbelm', 'bbelb', 'bbels', 'bbelt', 'bbelp', 'bbelh', 'bbem', 'bbeb', 'bbebs', 'bbes',
   ],
   u'x79': [
      'Tani ', 'Jiao ', '[?] ', 'Zhang ', 'Qiao ', 'Dun ', 'Xian ', 'Yu ', 'Zhui ', 'He ', 'Huo ', 'Zhai ', 'Lei ', 'Ke ', 'Chu ', 'Ji ',
      'Que ', 'Dang ', 'Yi ', 'Jiang ', 'Pi ', 'Pi ', 'Yu ', 'Pin ', 'Qi ', 'Ai ', 'Kai ', 'Jian ', 'Yu ', 'Ruan ', 'Meng ', 'Pao ',
      'Ci ', '[?] ', '[?] ', 'Mie ', 'Ca ', 'Xian ', 'Kuang ', 'Lei ', 'Lei ', 'Zhi ', 'Li ', 'Li ', 'Fan ', 'Que ', 'Pao ', 'Ying ',
      'Li ', 'Long ', 'Long ', 'Mo ', 'Bo ', 'Shuang ', 'Guan ', 'Lan ', 'Zan ', 'Yan ', 'Shi ', 'Shi ', 'Li ', 'Reng ', 'She ', 'Yue ',
      'Si ', 'Qi ', 'Ta ', 'Ma ', 'Xie ', 'Xian ', 'Xian ', 'Zhi ', 'Qi ', 'Zhi ', 'Beng ', 'Dui ', 'Zhong ', '[?] ', 'Yi ', 'Shi ',
      'You ', 'Zhi ', 'Tiao ', 'Fu ', 'Fu ', 'Mi ', 'Zu ', 'Zhi ', 'Suan ', 'Mei ', 'Zuo ', 'Qu ', 'Hu ', 'Zhu ', 'Shen ', 'Sui ',
      'Ci ', 'Chai ', 'Mi ', 'Lu ', 'Yu ', 'Xiang ', 'Wu ', 'Tiao ', 'Piao ', 'Zhu ', 'Gui ', 'Xia ', 'Zhi ', 'Ji ', 'Gao ', 'Zhen ',
      'Gao ', 'Shui ', 'Jin ', 'Chen ', 'Gai ', 'Kun ', 'Di ', 'Dao ', 'Huo ', 'Tao ', 'Qi ', 'Gu ', 'Guan ', 'Zui ', 'Ling ', 'Lu ',
      'Bing ', 'Jin ', 'Dao ', 'Zhi ', 'Lu ', 'Shan ', 'Bei ', 'Zhe ', 'Hui ', 'You ', 'Xi ', 'Yin ', 'Zi ', 'Huo ', 'Zhen ', 'Fu ',
      'Yuan ', 'Wu ', 'Xian ', 'Yang ', 'Ti ', 'Yi ', 'Mei ', 'Si ', 'Di ', '[?] ', 'Zhuo ', 'Zhen ', 'Yong ', 'Ji ', 'Gao ', 'Tang ',
      'Si ', 'Ma ', 'Ta ', '[?] ', 'Xuan ', 'Qi ', 'Yu ', 'Xi ', 'Ji ', 'Si ', 'Chan ', 'Tan ', 'Kuai ', 'Sui ', 'Li ', 'Nong ',
      'Ni ', 'Dao ', 'Li ', 'Rang ', 'Yue ', 'Ti ', 'Zan ', 'Lei ', 'Rou ', 'Yu ', 'Yu ', 'Chi ', 'Xie ', 'Qin ', 'He ', 'Tu ',
      'Xiu ', 'Si ', 'Ren ', 'Tu ', 'Zi ', 'Cha ', 'Gan ', 'Yi ', 'Xian ', 'Bing ', 'Nian ', 'Qiu ', 'Qiu ', 'Chong ', 'Fen ', 'Hao ',
      'Yun ', 'Ke ', 'Miao ', 'Zhi ', 'Geng ', 'Bi ', 'Zhi ', 'Yu ', 'Mi ', 'Ku ', 'Ban ', 'Pi ', 'Ni ', 'Li ', 'You ', 'Zu ',
      'Pi ', 'Ba ', 'Ling ', 'Mo ', 'Cheng ', 'Nian ', 'Qin ', 'Yang ', 'Zuo ', 'Zhi ', 'Zhi ', 'Shu ', 'Ju ', 'Zi ', 'Huo ', 'Ji ',
      'Cheng ', 'Tong ', 'Zhi ', 'Huo ', 'He ', 'Yin ', 'Zi ', 'Zhi ', 'Jie ', 'Ren ', 'Du ', 'Yi ', 'Zhu ', 'Hui ', 'Nong ', 'Fu ',
   ],
   u'x10': [
      'k', 'kh', 'g', 'gh', 'ng', 'c', 'ch', 'j', 'jh', 'ny', 'nny', 'tt', 'tth', 'dd', 'ddh', 'nn',
      'tt', 'th', 'd', 'dh', 'n', 'p', 'ph', 'b', 'bh', 'm', 'y', 'r', 'l', 'w', 's', 'h',
      'll', 'a', '[?]', 'i', 'ii', 'u', 'uu', 'e', '[?]', 'o', 'au', '[?]', 'aa', 'i', 'ii', 'u',
      'uu', 'e', 'ai', '[?]', '[?]', '[?]', 'N', '\'', ':', '', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      '0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', ' / ', ' // ', 'n*', 'r*', 'l*', 'e*',
      'sh', 'ss', 'R', 'RR', 'L', 'LL', 'R', 'RR', 'L', 'LL', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      'A', 'B', 'G', 'D', 'E', 'V', 'Z', 'T`', 'I', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Zh',
      'R', 'S', 'T', 'U', 'P`', 'K`', 'G\'', 'Q', 'Sh', 'Ch`', 'C`', 'Z\'', 'C', 'Ch', 'X', 'J',
      'H', 'E', 'Y', 'W', 'Xh', 'OE', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      'a', 'b', 'g', 'd', 'e', 'v', 'z', 't`', 'i', 'k', 'l', 'm', 'n', 'o', 'p', 'zh',
      'r', 's', 't', 'u', 'p`', 'k`', 'g\'', 'q', 'sh', 'ch`', 'c`', 'z\'', 'c', 'ch', 'x', 'j',
      'h', 'e', 'y', 'w', 'xh', 'oe', 'f', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', ' // ', '[?]', '[?]', '[?]',
   ],
   u'x1f': [
      'a', 'a', 'a', 'a', 'a', 'a', 'a', 'a', 'A', 'A', 'A', 'A', 'A', 'A', 'A', 'A',
      'e', 'e', 'e', 'e', 'e', 'e', '[?]', '[?]', 'E', 'E', 'E', 'E', 'E', 'E', '[?]', '[?]',
      'e', 'e', 'e', 'e', 'e', 'e', 'e', 'e', 'E', 'E', 'E', 'E', 'E', 'E', 'E', 'E',
      'i', 'i', 'i', 'i', 'i', 'i', 'i', 'i', 'I', 'I', 'I', 'I', 'I', 'I', 'I', 'I',
      'o', 'o', 'o', 'o', 'o', 'o', '[?]', '[?]', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', '[?]', '[?]',
      'u', 'u', 'u', 'u', 'u', 'u', 'u', 'u', '[?]', 'U', '[?]', 'U', '[?]', 'U', '[?]', 'U',
      'o', 'o', 'o', 'o', 'o', 'o', 'o', 'o', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O',
      'a', 'a', 'e', 'e', 'e', 'e', 'i', 'i', 'o', 'o', 'u', 'u', 'o', 'o', '[?]', '[?]',
      'a', 'a', 'a', 'a', 'a', 'a', 'a', 'a', 'A', 'A', 'A', 'A', 'A', 'A', 'A', 'A',
      'e', 'e', 'e', 'e', 'e', 'e', 'e', 'e', 'E', 'E', 'E', 'E', 'E', 'E', 'E', 'E',
      'o', 'o', 'o', 'o', 'o', 'o', 'o', 'o', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O',
      'a', 'a', 'a', 'a', 'a', '[?]', 'a', 'a', 'A', 'A', 'A', 'A', 'A', '\'', 'i', '\'',
      '~', '"~', 'e', 'e', 'e', '[?]', 'e', 'e', 'E', 'E', 'E', 'E', 'E', '\'`', '\'\'', '\'~',
      'i', 'i', 'i', 'i', '[?]', '[?]', 'i', 'i', 'I', 'I', 'I', 'I', '[?]', '`\'', '`\'', '`~',
      'u', 'u', 'u', 'u', 'R', 'R', 'u', 'u', 'U', 'U', 'U', 'U', 'R', '"`', '"\'', '`',
      '[?]', '[?]', 'o', 'o', 'o', '[?]', 'o', 'o', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', '\'', '`',
   ],
   u'x31': [
      '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', 'B', 'P', 'M', 'F', 'D', 'T', 'N', 'L', 'G', 'K', 'H',
      'J', 'Q', 'X', 'ZH', 'CH', 'SH', 'R', 'Z', 'C', 'S', 'A', 'O', 'E', 'EH', 'AI', 'EI',
      'AU', 'OU', 'AN', 'EN', 'ANG', 'ENG', 'ER', 'I', 'U', 'IU', 'V', 'NG', 'GN', '[?]', '[?]', '[?]',
      '[?]', 'g', 'gg', 'gs', 'n', 'nj', 'nh', 'd', 'dd', 'r', 'lg', 'lm', 'lb', 'ls', 'lt', 'lp',
      'rh', 'm', 'b', 'bb', 'bs', 's', 'ss', '', 'j', 'jj', 'c', 'k', 't', 'p', 'h', 'a',
      'ae', 'ya', 'yae', 'eo', 'e', 'yeo', 'ye', 'o', 'wa', 'wae', 'oe', 'yo', 'u', 'weo', 'we', 'wi',
      'yu', 'eu', 'yi', 'i', '', 'nn', 'nd', 'ns', 'nZ', 'lgs', 'ld', 'lbs', 'lZ', 'lQ', 'mb', 'ms',
      'mZ', 'mN', 'bg', '', 'bsg', 'bst', 'bj', 'bt', 'bN', 'bbN', 'sg', 'sn', 'sd', 'sb', 'sj', 'Z',
      '', 'N', 'Ns', 'NZ', 'pN', 'hh', 'Q', 'yo-ya', 'yo-yae', 'yo-i', 'yu-yeo', 'yu-ye', 'yu-i', 'U', 'U-i', '[?]',
      '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '',
      'BU', 'ZI', 'JI', 'GU', 'EE', 'ENN', 'OO', 'ONN', 'IR', 'ANN', 'INN', 'UNN', 'IM', 'NGG', 'AINN', 'AUNN',
      'AM', 'OM', 'ONG', 'INNN', 'P', 'T', 'K', 'H', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
   ],
   u'x18': [
      ' @ ', ' ... ', ', ', '. ', ': ', ' // ', '', '-', ', ', '. ', '', '', '', '', '', '[?]',
      '0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      'a', 'e', 'i', 'o', 'u', 'O', 'U', 'ee', 'n', 'ng', 'b', 'p', 'q', 'g', 'm', 'l',
      's', 'sh', 't', 'd', 'ch', 'j', 'y', 'r', 'w', 'f', 'k', 'kha', 'ts', 'z', 'h', 'zr',
      'lh', 'zh', 'ch', '-', 'e', 'i', 'o', 'u', 'O', 'U', 'ng', 'b', 'p', 'q', 'g', 'm',
      't', 'd', 'ch', 'j', 'ts', 'y', 'w', 'k', 'g', 'h', 'jy', 'ny', 'dz', 'e', 'i', 'iy',
      'U', 'u', 'ng', 'k', 'g', 'h', 'p', 'sh', 't', 'd', 'j', 'f', 'g', 'h', 'ts', 'z',
      'r', 'ch', 'zh', 'i', 'k', 'r', 'f', 'zh', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      '[?]', 'H', 'X', 'W', 'M', ' 3 ', ' 333 ', 'a', 'i', 'k', 'ng', 'c', 'tt', 'tth', 'dd', 'nn',
      't', 'd', 'p', 'ph', 'ss', 'zh', 'z', 'a', 't', 'zh', 'gh', 'ng', 'c', 'jh', 'tta', 'ddh',
      't', 'dh', 'ss', 'cy', 'zh', 'z', 'u', 'y', 'bh', '\'', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
   ],
   u'x11': [
      'g', 'gg', 'n', 'd', 'dd', 'r', 'm', 'b', 'bb', 's', 'ss', '', 'j', 'jj', 'c', 'k',
      't', 'p', 'h', 'ng', 'nn', 'nd', 'nb', 'dg', 'rn', 'rr', 'rh', 'rN', 'mb', 'mN', 'bg', 'bn',
      '', 'bs', 'bsg', 'bst', 'bsb', 'bss', 'bsj', 'bj', 'bc', 'bt', 'bp', 'bN', 'bbN', 'sg', 'sn', 'sd',
      'sr', 'sm', 'sb', 'sbg', 'sss', 's', 'sj', 'sc', 'sk', 'st', 'sp', 'sh', '', '', '', '',
      'Z', 'g', 'd', 'm', 'b', 's', 'Z', '', 'j', 'c', 't', 'p', 'N', 'j', '', '',
      '', '', 'ck', 'ch', '', '', 'pb', 'pN', 'hh', 'Q', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '',
      '', 'a', 'ae', 'ya', 'yae', 'eo', 'e', 'yeo', 'ye', 'o', 'wa', 'wae', 'oe', 'yo', 'u', 'weo',
      'we', 'wi', 'yu', 'eu', 'yi', 'i', 'a-o', 'a-u', 'ya-o', 'ya-yo', 'eo-o', 'eo-u', 'eo-eu', 'yeo-o', 'yeo-u', 'o-eo',
      'o-e', 'o-ye', 'o-o', 'o-u', 'yo-ya', 'yo-yae', 'yo-yeo', 'yo-o', 'yo-i', 'u-a', 'u-ae', 'u-eo-eu', 'u-ye', 'u-u', 'yu-a', 'yu-eo',
      'yu-e', 'yu-yeo', 'yu-ye', 'yu-u', 'yu-i', 'eu-u', 'eu-eu', 'yi-u', 'i-a', 'i-ya', 'i-o', 'i-u', 'i-eu', 'i-U', 'U', 'U-eo',
      'U-u', 'U-i', 'UU', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', 'g', 'gg', 'gs', 'n', 'nj', 'nh', 'd', 'l',
      'lg', 'lm', 'lb', 'ls', 'lt', 'lp', 'lh', 'm', 'b', 'bs', 's', 'ss', 'ng', 'j', 'c', 'k',
      't', 'p', 'h', 'gl', 'gsg', 'ng', 'nd', 'ns', 'nZ', 'nt', 'dg', 'tl', 'lgs', 'ln', 'ld', 'lth',
      'll', 'lmg', 'lms', 'lbs', 'lbh', 'rNp', 'lss', 'lZ', 'lk', 'lQ', 'mg', 'ml', 'mb', 'ms', 'mss', 'mZ',
      'mc', 'mh', 'mN', 'bl', 'bp', 'ph', 'pN', 'sg', 'sd', 'sl', 'sb', 'Z', 'g', 'ss', '', 'kh',
      'N', 'Ns', 'NZ', 'pb', 'pN', 'hn', 'hl', 'hm', 'hb', 'Q', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
   ],
   u'x9e': [
      'Shu ', 'Luo ', 'Qi ', 'Yi ', 'Ji ', 'Zhe ', 'Yu ', 'Zhan ', 'Ye ', 'Yang ', 'Pi ', 'Ning ', 'Huo ', 'Mi ', 'Ying ', 'Meng ',
      'Di ', 'Yue ', 'Yu ', 'Lei ', 'Bao ', 'Lu ', 'He ', 'Long ', 'Shuang ', 'Yue ', 'Ying ', 'Guan ', 'Qu ', 'Li ', 'Luan ', 'Niao ',
      'Jiu ', 'Ji ', 'Yuan ', 'Ming ', 'Shi ', 'Ou ', 'Ya ', 'Cang ', 'Bao ', 'Zhen ', 'Gu ', 'Dong ', 'Lu ', 'Ya ', 'Xiao ', 'Yang ',
      'Ling ', 'Zhi ', 'Qu ', 'Yuan ', 'Xue ', 'Tuo ', 'Si ', 'Zhi ', 'Er ', 'Gua ', 'Xiu ', 'Heng ', 'Zhou ', 'Ge ', 'Luan ', 'Hong ',
      'Wu ', 'Bo ', 'Li ', 'Juan ', 'Hu ', 'E ', 'Yu ', 'Xian ', 'Ti ', 'Wu ', 'Que ', 'Miao ', 'An ', 'Kun ', 'Bei ', 'Peng ',
      'Qian ', 'Chun ', 'Geng ', 'Yuan ', 'Su ', 'Hu ', 'He ', 'E ', 'Gu ', 'Qiu ', 'Zi ', 'Mei ', 'Mu ', 'Ni ', 'Yao ', 'Weng ',
      'Liu ', 'Ji ', 'Ni ', 'Jian ', 'He ', 'Yi ', 'Ying ', 'Zhe ', 'Liao ', 'Liao ', 'Jiao ', 'Jiu ', 'Yu ', 'Lu ', 'Xuan ', 'Zhan ',
      'Ying ', 'Huo ', 'Meng ', 'Guan ', 'Shuang ', 'Lu ', 'Jin ', 'Ling ', 'Jian ', 'Xian ', 'Cuo ', 'Jian ', 'Jian ', 'Yan ', 'Cuo ', 'Lu ',
      'You ', 'Cu ', 'Ji ', 'Biao ', 'Cu ', 'Biao ', 'Zhu ', 'Jun ', 'Zhu ', 'Jian ', 'Mi ', 'Mi ', 'Wu ', 'Liu ', 'Chen ', 'Jun ',
      'Lin ', 'Ni ', 'Qi ', 'Lu ', 'Jiu ', 'Jun ', 'Jing ', 'Li ', 'Xiang ', 'Yan ', 'Jia ', 'Mi ', 'Li ', 'She ', 'Zhang ', 'Lin ',
      'Jing ', 'Ji ', 'Ling ', 'Yan ', 'Cu ', 'Mai ', 'Mai ', 'Ge ', 'Chao ', 'Fu ', 'Mian ', 'Mian ', 'Fu ', 'Pao ', 'Qu ', 'Qu ',
      'Mou ', 'Fu ', 'Xian ', 'Lai ', 'Qu ', 'Mian ', '[?] ', 'Feng ', 'Fu ', 'Qu ', 'Mian ', 'Ma ', 'Mo ', 'Mo ', 'Hui ', 'Ma ',
      'Zou ', 'Nen ', 'Fen ', 'Huang ', 'Huang ', 'Jin ', 'Guang ', 'Tian ', 'Tou ', 'Heng ', 'Xi ', 'Kuang ', 'Heng ', 'Shu ', 'Li ', 'Nian ',
      'Chi ', 'Hei ', 'Hei ', 'Yi ', 'Qian ', 'Dan ', 'Xi ', 'Tuan ', 'Mo ', 'Mo ', 'Qian ', 'Dai ', 'Chu ', 'You ', 'Dian ', 'Yi ',
      'Xia ', 'Yan ', 'Qu ', 'Mei ', 'Yan ', 'Jing ', 'Yu ', 'Li ', 'Dang ', 'Du ', 'Can ', 'Yin ', 'An ', 'Yan ', 'Tan ', 'An ',
      'Zhen ', 'Dai ', 'Can ', 'Yi ', 'Mei ', 'Dan ', 'Yan ', 'Du ', 'Lu ', 'Zhi ', 'Fen ', 'Fu ', 'Fu ', 'Min ', 'Min ', 'Yuan ',
   ],
   u'xcf': [
      'ke', 'keg', 'kegg', 'kegs', 'ken', 'kenj', 'kenh', 'ked', 'kel', 'kelg', 'kelm', 'kelb', 'kels', 'kelt', 'kelp', 'kelh',
      'kem', 'keb', 'kebs', 'kes', 'kess', 'keng', 'kej', 'kec', 'kek', 'ket', 'kep', 'keh', 'kyeo', 'kyeog', 'kyeogg', 'kyeogs',
      'kyeon', 'kyeonj', 'kyeonh', 'kyeod', 'kyeol', 'kyeolg', 'kyeolm', 'kyeolb', 'kyeols', 'kyeolt', 'kyeolp', 'kyeolh', 'kyeom', 'kyeob', 'kyeobs', 'kyeos',
      'kyeoss', 'kyeong', 'kyeoj', 'kyeoc', 'kyeok', 'kyeot', 'kyeop', 'kyeoh', 'kye', 'kyeg', 'kyegg', 'kyegs', 'kyen', 'kyenj', 'kyenh', 'kyed',
      'kyel', 'kyelg', 'kyelm', 'kyelb', 'kyels', 'kyelt', 'kyelp', 'kyelh', 'kyem', 'kyeb', 'kyebs', 'kyes', 'kyess', 'kyeng', 'kyej', 'kyec',
      'kyek', 'kyet', 'kyep', 'kyeh', 'ko', 'kog', 'kogg', 'kogs', 'kon', 'konj', 'konh', 'kod', 'kol', 'kolg', 'kolm', 'kolb',
      'kols', 'kolt', 'kolp', 'kolh', 'kom', 'kob', 'kobs', 'kos', 'koss', 'kong', 'koj', 'koc', 'kok', 'kot', 'kop', 'koh',
      'kwa', 'kwag', 'kwagg', 'kwags', 'kwan', 'kwanj', 'kwanh', 'kwad', 'kwal', 'kwalg', 'kwalm', 'kwalb', 'kwals', 'kwalt', 'kwalp', 'kwalh',
      'kwam', 'kwab', 'kwabs', 'kwas', 'kwass', 'kwang', 'kwaj', 'kwac', 'kwak', 'kwat', 'kwap', 'kwah', 'kwae', 'kwaeg', 'kwaegg', 'kwaegs',
      'kwaen', 'kwaenj', 'kwaenh', 'kwaed', 'kwael', 'kwaelg', 'kwaelm', 'kwaelb', 'kwaels', 'kwaelt', 'kwaelp', 'kwaelh', 'kwaem', 'kwaeb', 'kwaebs', 'kwaes',
      'kwaess', 'kwaeng', 'kwaej', 'kwaec', 'kwaek', 'kwaet', 'kwaep', 'kwaeh', 'koe', 'koeg', 'koegg', 'koegs', 'koen', 'koenj', 'koenh', 'koed',
      'koel', 'koelg', 'koelm', 'koelb', 'koels', 'koelt', 'koelp', 'koelh', 'koem', 'koeb', 'koebs', 'koes', 'koess', 'koeng', 'koej', 'koec',
      'koek', 'koet', 'koep', 'koeh', 'kyo', 'kyog', 'kyogg', 'kyogs', 'kyon', 'kyonj', 'kyonh', 'kyod', 'kyol', 'kyolg', 'kyolm', 'kyolb',
      'kyols', 'kyolt', 'kyolp', 'kyolh', 'kyom', 'kyob', 'kyobs', 'kyos', 'kyoss', 'kyong', 'kyoj', 'kyoc', 'kyok', 'kyot', 'kyop', 'kyoh',
      'ku', 'kug', 'kugg', 'kugs', 'kun', 'kunj', 'kunh', 'kud', 'kul', 'kulg', 'kulm', 'kulb', 'kuls', 'kult', 'kulp', 'kulh',
      'kum', 'kub', 'kubs', 'kus', 'kuss', 'kung', 'kuj', 'kuc', 'kuk', 'kut', 'kup', 'kuh', 'kweo', 'kweog', 'kweogg', 'kweogs',
   ],
   u'x69': [
      'Wan ', 'Guo ', 'Lu ', 'Hao ', 'Jie ', 'Yi ', 'Chou ', 'Ju ', 'Ju ', 'Cheng ', 'Zuo ', 'Liang ', 'Qiang ', 'Zhi ', 'Zhui ', 'Ya ',
      'Ju ', 'Bei ', 'Jiao ', 'Zhuo ', 'Zi ', 'Bin ', 'Peng ', 'Ding ', 'Chu ', 'Chang ', 'Kunugi ', 'Momiji ', 'Jian ', 'Gui ', 'Xi ', 'Du ',
      'Qian ', 'Kunugi ', 'Soko ', 'Shide ', 'Luo ', 'Zhi ', 'Ken ', 'Myeng ', 'Tafu ', '[?] ', 'Peng ', 'Zhan ', '[?] ', 'Tuo ', 'Sen ', 'Duo ',
      'Ye ', 'Fou ', 'Wei ', 'Wei ', 'Duan ', 'Jia ', 'Zong ', 'Jian ', 'Yi ', 'Shen ', 'Xi ', 'Yan ', 'Yan ', 'Chuan ', 'Zhan ', 'Chun ',
      'Yu ', 'He ', 'Zha ', 'Wo ', 'Pian ', 'Bi ', 'Yao ', 'Huo ', 'Xu ', 'Ruo ', 'Yang ', 'La ', 'Yan ', 'Ben ', 'Hun ', 'Kui ',
      'Jie ', 'Kui ', 'Si ', 'Feng ', 'Xie ', 'Tuo ', 'Zhi ', 'Jian ', 'Mu ', 'Mao ', 'Chu ', 'Hu ', 'Hu ', 'Lian ', 'Leng ', 'Ting ',
      'Nan ', 'Yu ', 'You ', 'Mei ', 'Song ', 'Xuan ', 'Xuan ', 'Ying ', 'Zhen ', 'Pian ', 'Ye ', 'Ji ', 'Jie ', 'Ye ', 'Chu ', 'Shun ',
      'Yu ', 'Cou ', 'Wei ', 'Mei ', 'Di ', 'Ji ', 'Jie ', 'Kai ', 'Qiu ', 'Ying ', 'Rou ', 'Heng ', 'Lou ', 'Le ', 'Hazou ', 'Katsura ',
      'Pin ', 'Muro ', 'Gai ', 'Tan ', 'Lan ', 'Yun ', 'Yu ', 'Chen ', 'Lu ', 'Ju ', 'Sakaki ', '[?] ', 'Pi ', 'Xie ', 'Jia ', 'Yi ',
      'Zhan ', 'Fu ', 'Nai ', 'Mi ', 'Lang ', 'Rong ', 'Gu ', 'Jian ', 'Ju ', 'Ta ', 'Yao ', 'Zhen ', 'Bang ', 'Sha ', 'Yuan ', 'Zi ',
      'Ming ', 'Su ', 'Jia ', 'Yao ', 'Jie ', 'Huang ', 'Gan ', 'Fei ', 'Zha ', 'Qian ', 'Ma ', 'Sun ', 'Yuan ', 'Xie ', 'Rong ', 'Shi ',
      'Zhi ', 'Cui ', 'Yun ', 'Ting ', 'Liu ', 'Rong ', 'Tang ', 'Que ', 'Zhai ', 'Si ', 'Sheng ', 'Ta ', 'Ke ', 'Xi ', 'Gu ', 'Qi ',
      'Kao ', 'Gao ', 'Sun ', 'Pan ', 'Tao ', 'Ge ', 'Xun ', 'Dian ', 'Nou ', 'Ji ', 'Shuo ', 'Gou ', 'Chui ', 'Qiang ', 'Cha ', 'Qian ',
      'Huai ', 'Mei ', 'Xu ', 'Gang ', 'Gao ', 'Zhuo ', 'Tuo ', 'Hashi ', 'Yang ', 'Dian ', 'Jia ', 'Jian ', 'Zui ', 'Kashi ', 'Ori ', 'Bin ',
      'Zhu ', '[?] ', 'Xi ', 'Qi ', 'Lian ', 'Hui ', 'Yong ', 'Qian ', 'Guo ', 'Gai ', 'Gai ', 'Tuan ', 'Hua ', 'Cu ', 'Sen ', 'Cui ',
      'Beng ', 'You ', 'Hu ', 'Jiang ', 'Hu ', 'Huan ', 'Kui ', 'Yi ', 'Nie ', 'Gao ', 'Kang ', 'Gui ', 'Gui ', 'Cao ', 'Man ', 'Jin ',
   ],
   u'x01': [
      'A', 'a', 'A', 'a', 'A', 'a', 'C', 'c', 'C', 'c', 'C', 'c', 'C', 'c', 'D', 'd',
      'D', 'd', 'E', 'e', 'E', 'e', 'E', 'e', 'E', 'e', 'E', 'e', 'G', 'g', 'G', 'g',
      'G', 'g', 'G', 'g', 'H', 'h', 'H', 'h', 'I', 'i', 'I', 'i', 'I', 'i', 'I', 'i',
      'I', 'i', 'IJ', '', 'J', 'j', 'K', 'k', 'k', 'L', 'l', 'L', 'l', 'L', 'l', 'L',
      'l', 'L', 'l', 'N', 'n', 'N', 'n', 'N', 'n', '\'n', 'ng', 'NG', 'O', 'o', 'O', 'o',
      'O', 'o', 'OE', 'oe', 'R', 'r', 'R', 'r', 'R', 'r', 'S', 's', 'S', 's', 'S', 's',
      'S', 's', 'T', 't', 'T', 't', 'T', 't', 'U', 'u', 'U', 'u', 'U', 'u', 'U', 'u',
      'U', 'u', 'U', 'u', 'W', 'w', 'Y', 'y', 'Y', 'Z', 'z', 'Z', 'z', 'Z', 'z', 's',
      'b', 'B', 'B', 'b', '6', '6', 'O', 'C', 'c', 'D', 'D', 'D', 'd', 'd', '3', '@',
      'E', 'F', 'f', 'G', 'G', 'hv', 'I', 'I', 'K', 'k', 'l', 'l', 'W', 'N', 'n', 'O',
      'O', 'o', 'OI', 'oi', 'P', 'p', 'YR', '2', '2', 'SH', 'sh', 't', 'T', 't', 'T', 'U',
      'u', 'Y', 'V', 'Y', 'y', 'Z', 'z', 'ZH', 'ZH', 'zh', 'zh', '2', '5', '5', 'ts', 'w',
      '|', '||', '|=', '!', 'DZ', 'Dz', 'dz', 'LJ', 'Lj', 'lj', 'NJ', 'Nj', 'nj', 'A', 'a', 'I',
      'i', 'O', 'o', 'U', 'u', 'U', 'u', 'U', 'u', 'U', 'u', 'U', 'u', '@', 'A', 'a',
      'A', 'a', 'AE', 'ae', 'G', 'g', 'G', 'g', 'K', 'k', 'O', 'o', 'O', 'o', 'ZH', 'zh',
      'j', 'DZ', 'D', 'dz', 'G', 'g', 'HV', 'W', 'N', 'n', 'A', 'a', 'AE', 'ae', 'O', 'o',
   ],
   u'xc7': [
      'wek', 'wet', 'wep', 'weh', 'wi', 'wig', 'wigg', 'wigs', 'win', 'winj', 'winh', 'wid', 'wil', 'wilg', 'wilm', 'wilb',
      'wils', 'wilt', 'wilp', 'wilh', 'wim', 'wib', 'wibs', 'wis', 'wiss', 'wing', 'wij', 'wic', 'wik', 'wit', 'wip', 'wih',
      'yu', 'yug', 'yugg', 'yugs', 'yun', 'yunj', 'yunh', 'yud', 'yul', 'yulg', 'yulm', 'yulb', 'yuls', 'yult', 'yulp', 'yulh',
      'yum', 'yub', 'yubs', 'yus', 'yuss', 'yung', 'yuj', 'yuc', 'yuk', 'yut', 'yup', 'yuh', 'eu', 'eug', 'eugg', 'eugs',
      'eun', 'eunj', 'eunh', 'eud', 'eul', 'eulg', 'eulm', 'eulb', 'euls', 'eult', 'eulp', 'eulh', 'eum', 'eub', 'eubs', 'eus',
      'euss', 'eung', 'euj', 'euc', 'euk', 'eut', 'eup', 'euh', 'yi', 'yig', 'yigg', 'yigs', 'yin', 'yinj', 'yinh', 'yid',
      'yil', 'yilg', 'yilm', 'yilb', 'yils', 'yilt', 'yilp', 'yilh', 'yim', 'yib', 'yibs', 'yis', 'yiss', 'ying', 'yij', 'yic',
      'yik', 'yit', 'yip', 'yih', 'i', 'ig', 'igg', 'igs', 'in', 'inj', 'inh', 'id', 'il', 'ilg', 'ilm', 'ilb',
      'ils', 'ilt', 'ilp', 'ilh', 'im', 'ib', 'ibs', 'is', 'iss', 'ing', 'ij', 'ic', 'ik', 'it', 'ip', 'ih',
      'ja', 'jag', 'jagg', 'jags', 'jan', 'janj', 'janh', 'jad', 'jal', 'jalg', 'jalm', 'jalb', 'jals', 'jalt', 'jalp', 'jalh',
      'jam', 'jab', 'jabs', 'jas', 'jass', 'jang', 'jaj', 'jac', 'jak', 'jat', 'jap', 'jah', 'jae', 'jaeg', 'jaegg', 'jaegs',
      'jaen', 'jaenj', 'jaenh', 'jaed', 'jael', 'jaelg', 'jaelm', 'jaelb', 'jaels', 'jaelt', 'jaelp', 'jaelh', 'jaem', 'jaeb', 'jaebs', 'jaes',
      'jaess', 'jaeng', 'jaej', 'jaec', 'jaek', 'jaet', 'jaep', 'jaeh', 'jya', 'jyag', 'jyagg', 'jyags', 'jyan', 'jyanj', 'jyanh', 'jyad',
      'jyal', 'jyalg', 'jyalm', 'jyalb', 'jyals', 'jyalt', 'jyalp', 'jyalh', 'jyam', 'jyab', 'jyabs', 'jyas', 'jyass', 'jyang', 'jyaj', 'jyac',
      'jyak', 'jyat', 'jyap', 'jyah', 'jyae', 'jyaeg', 'jyaegg', 'jyaegs', 'jyaen', 'jyaenj', 'jyaenh', 'jyaed', 'jyael', 'jyaelg', 'jyaelm', 'jyaelb',
      'jyaels', 'jyaelt', 'jyaelp', 'jyaelh', 'jyaem', 'jyaeb', 'jyaebs', 'jyaes', 'jyaess', 'jyaeng', 'jyaej', 'jyaec', 'jyaek', 'jyaet', 'jyaep', 'jyaeh',
   ],
   u'x76': [
      'Yu ', 'Cui ', 'Ya ', 'Zhu ', 'Cu ', 'Dan ', 'Shen ', 'Zhung ', 'Ji ', 'Yu ', 'Hou ', 'Feng ', 'La ', 'Yang ', 'Shen ', 'Tu ',
      'Yu ', 'Gua ', 'Wen ', 'Huan ', 'Ku ', 'Jia ', 'Yin ', 'Yi ', 'Lu ', 'Sao ', 'Jue ', 'Chi ', 'Xi ', 'Guan ', 'Yi ', 'Wen ',
      'Ji ', 'Chuang ', 'Ban ', 'Lei ', 'Liu ', 'Chai ', 'Shou ', 'Nue ', 'Dian ', 'Da ', 'Pie ', 'Tan ', 'Zhang ', 'Biao ', 'Shen ', 'Cu ',
      'Luo ', 'Yi ', 'Zong ', 'Chou ', 'Zhang ', 'Zhai ', 'Sou ', 'Suo ', 'Que ', 'Diao ', 'Lou ', 'Lu ', 'Mo ', 'Jin ', 'Yin ', 'Ying ',
      'Huang ', 'Fu ', 'Liao ', 'Long ', 'Qiao ', 'Liu ', 'Lao ', 'Xian ', 'Fei ', 'Dan ', 'Yin ', 'He ', 'Yan ', 'Ban ', 'Xian ', 'Guan ',
      'Guai ', 'Nong ', 'Yu ', 'Wei ', 'Yi ', 'Yong ', 'Pi ', 'Lei ', 'Li ', 'Shu ', 'Dan ', 'Lin ', 'Dian ', 'Lin ', 'Lai ', 'Pie ',
      'Ji ', 'Chi ', 'Yang ', 'Xian ', 'Jie ', 'Zheng ', '[?] ', 'Li ', 'Huo ', 'Lai ', 'Shaku ', 'Dian ', 'Xian ', 'Ying ', 'Yin ', 'Qu ',
      'Yong ', 'Tan ', 'Dian ', 'Luo ', 'Luan ', 'Luan ', 'Bo ', '[?] ', 'Gui ', 'Po ', 'Fa ', 'Deng ', 'Fa ', 'Bai ', 'Bai ', 'Qie ',
      'Bi ', 'Zao ', 'Zao ', 'Mao ', 'De ', 'Pa ', 'Jie ', 'Huang ', 'Gui ', 'Ci ', 'Ling ', 'Gao ', 'Mo ', 'Ji ', 'Jiao ', 'Peng ',
      'Gao ', 'Ai ', 'E ', 'Hao ', 'Han ', 'Bi ', 'Wan ', 'Chou ', 'Qian ', 'Xi ', 'Ai ', 'Jiong ', 'Hao ', 'Huang ', 'Hao ', 'Ze ',
      'Cui ', 'Hao ', 'Xiao ', 'Ye ', 'Po ', 'Hao ', 'Jiao ', 'Ai ', 'Xing ', 'Huang ', 'Li ', 'Piao ', 'He ', 'Jiao ', 'Pi ', 'Gan ',
      'Pao ', 'Zhou ', 'Jun ', 'Qiu ', 'Cun ', 'Que ', 'Zha ', 'Gu ', 'Jun ', 'Jun ', 'Zhou ', 'Zha ', 'Gu ', 'Zhan ', 'Du ', 'Min ',
      'Qi ', 'Ying ', 'Yu ', 'Bei ', 'Zhao ', 'Zhong ', 'Pen ', 'He ', 'Ying ', 'He ', 'Yi ', 'Bo ', 'Wan ', 'He ', 'Ang ', 'Zhan ',
      'Yan ', 'Jian ', 'He ', 'Yu ', 'Kui ', 'Fan ', 'Gai ', 'Dao ', 'Pan ', 'Fu ', 'Qiu ', 'Sheng ', 'Dao ', 'Lu ', 'Zhan ', 'Meng ',
      'Li ', 'Jin ', 'Xu ', 'Jian ', 'Pan ', 'Guan ', 'An ', 'Lu ', 'Shu ', 'Zhou ', 'Dang ', 'An ', 'Gu ', 'Li ', 'Mu ', 'Cheng ',
      'Gan ', 'Xu ', 'Mang ', 'Mang ', 'Zhi ', 'Qi ', 'Ruan ', 'Tian ', 'Xiang ', 'Dun ', 'Xin ', 'Xi ', 'Pan ', 'Feng ', 'Dun ', 'Min ',
   ],
   u'x16': [
      'kka', 'kk', 'nu', 'no', 'ne', 'nee', 'ni', 'na', 'mu', 'mo', 'me', 'mee', 'mi', 'ma', 'yu', 'yo',
      'ye', 'yee', 'yi', 'ya', 'ju', 'ju', 'jo', 'je', 'jee', 'ji', 'ji', 'ja', 'jju', 'jjo', 'jje', 'jjee',
      'jji', 'jja', 'lu', 'lo', 'le', 'lee', 'li', 'la', 'dlu', 'dlo', 'dle', 'dlee', 'dli', 'dla', 'lhu', 'lho',
      'lhe', 'lhee', 'lhi', 'lha', 'tlhu', 'tlho', 'tlhe', 'tlhee', 'tlhi', 'tlha', 'tlu', 'tlo', 'tle', 'tlee', 'tli', 'tla',
      'zu', 'zo', 'ze', 'zee', 'zi', 'za', 'z', 'z', 'dzu', 'dzo', 'dze', 'dzee', 'dzi', 'dza', 'su', 'so',
      'se', 'see', 'si', 'sa', 'shu', 'sho', 'she', 'shee', 'shi', 'sha', 'sh', 'tsu', 'tso', 'tse', 'tsee', 'tsi',
      'tsa', 'chu', 'cho', 'che', 'chee', 'chi', 'cha', 'ttsu', 'ttso', 'ttse', 'ttsee', 'ttsi', 'ttsa', 'X', '.', 'qai',
      'ngai', 'nngi', 'nngii', 'nngo', 'nngoo', 'nnga', 'nngaa', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      ' ', 'b', 'l', 'f', 's', 'n', 'h', 'd', 't', 'c', 'q', 'm', 'g', 'ng', 'z', 'r',
      'a', 'o', 'u', 'e', 'i', 'ch', 'th', 'ph', 'p', 'x', 'p', '<', '>', '[?]', '[?]', '[?]',
      'f', 'v', 'u', 'yr', 'y', 'w', 'th', 'th', 'a', 'o', 'ac', 'ae', 'o', 'o', 'o', 'oe',
      'on', 'r', 'k', 'c', 'k', 'g', 'ng', 'g', 'g', 'w', 'h', 'h', 'h', 'h', 'n', 'n',
      'n', 'i', 'e', 'j', 'g', 'ae', 'a', 'eo', 'p', 'z', 's', 's', 's', 'c', 'z', 't',
      't', 'd', 'b', 'b', 'p', 'p', 'e', 'm', 'm', 'm', 'l', 'l', 'ng', 'ng', 'd', 'o',
      'ear', 'ior', 'qu', 'qu', 'qu', 's', 'yr', 'yr', 'yr', 'q', 'x', '.', ':', '+', '17', '18',
      '19', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
   ],
   u'xac': [
      'ga', 'gag', 'gagg', 'gags', 'gan', 'ganj', 'ganh', 'gad', 'gal', 'galg', 'galm', 'galb', 'gals', 'galt', 'galp', 'galh',
      'gam', 'gab', 'gabs', 'gas', 'gass', 'gang', 'gaj', 'gac', 'gak', 'gat', 'gap', 'gah', 'gae', 'gaeg', 'gaegg', 'gaegs',
      'gaen', 'gaenj', 'gaenh', 'gaed', 'gael', 'gaelg', 'gaelm', 'gaelb', 'gaels', 'gaelt', 'gaelp', 'gaelh', 'gaem', 'gaeb', 'gaebs', 'gaes',
      'gaess', 'gaeng', 'gaej', 'gaec', 'gaek', 'gaet', 'gaep', 'gaeh', 'gya', 'gyag', 'gyagg', 'gyags', 'gyan', 'gyanj', 'gyanh', 'gyad',
      'gyal', 'gyalg', 'gyalm', 'gyalb', 'gyals', 'gyalt', 'gyalp', 'gyalh', 'gyam', 'gyab', 'gyabs', 'gyas', 'gyass', 'gyang', 'gyaj', 'gyac',
      'gyak', 'gyat', 'gyap', 'gyah', 'gyae', 'gyaeg', 'gyaegg', 'gyaegs', 'gyaen', 'gyaenj', 'gyaenh', 'gyaed', 'gyael', 'gyaelg', 'gyaelm', 'gyaelb',
      'gyaels', 'gyaelt', 'gyaelp', 'gyaelh', 'gyaem', 'gyaeb', 'gyaebs', 'gyaes', 'gyaess', 'gyaeng', 'gyaej', 'gyaec', 'gyaek', 'gyaet', 'gyaep', 'gyaeh',
      'geo', 'geog', 'geogg', 'geogs', 'geon', 'geonj', 'geonh', 'geod', 'geol', 'geolg', 'geolm', 'geolb', 'geols', 'geolt', 'geolp', 'geolh',
      'geom', 'geob', 'geobs', 'geos', 'geoss', 'geong', 'geoj', 'geoc', 'geok', 'geot', 'geop', 'geoh', 'ge', 'geg', 'gegg', 'gegs',
      'gen', 'genj', 'genh', 'ged', 'gel', 'gelg', 'gelm', 'gelb', 'gels', 'gelt', 'gelp', 'gelh', 'gem', 'geb', 'gebs', 'ges',
      'gess', 'geng', 'gej', 'gec', 'gek', 'get', 'gep', 'geh', 'gyeo', 'gyeog', 'gyeogg', 'gyeogs', 'gyeon', 'gyeonj', 'gyeonh', 'gyeod',
      'gyeol', 'gyeolg', 'gyeolm', 'gyeolb', 'gyeols', 'gyeolt', 'gyeolp', 'gyeolh', 'gyeom', 'gyeob', 'gyeobs', 'gyeos', 'gyeoss', 'gyeong', 'gyeoj', 'gyeoc',
      'gyeok', 'gyeot', 'gyeop', 'gyeoh', 'gye', 'gyeg', 'gyegg', 'gyegs', 'gyen', 'gyenj', 'gyenh', 'gyed', 'gyel', 'gyelg', 'gyelm', 'gyelb',
      'gyels', 'gyelt', 'gyelp', 'gyelh', 'gyem', 'gyeb', 'gyebs', 'gyes', 'gyess', 'gyeng', 'gyej', 'gyec', 'gyek', 'gyet', 'gyep', 'gyeh',
      'go', 'gog', 'gogg', 'gogs', 'gon', 'gonj', 'gonh', 'god', 'gol', 'golg', 'golm', 'golb', 'gols', 'golt', 'golp', 'golh',
      'gom', 'gob', 'gobs', 'gos', 'goss', 'gong', 'goj', 'goc', 'gok', 'got', 'gop', 'goh', 'gwa', 'gwag', 'gwagg', 'gwags',
   ],
   u'x9c': [
      'Huan ', 'Quan ', 'Ze ', 'Wei ', 'Wei ', 'Yu ', 'Qun ', 'Rou ', 'Die ', 'Huang ', 'Lian ', 'Yan ', 'Qiu ', 'Qiu ', 'Jian ', 'Bi ',
      'E ', 'Yang ', 'Fu ', 'Sai ', 'Jian ', 'Xia ', 'Tuo ', 'Hu ', 'Muroaji ', 'Ruo ', 'Haraka ', 'Wen ', 'Jian ', 'Hao ', 'Wu ', 'Fang ',
      'Sao ', 'Liu ', 'Ma ', 'Shi ', 'Shi ', 'Yin ', 'Z ', 'Teng ', 'Ta ', 'Yao ', 'Ge ', 'Rong ', 'Qian ', 'Qi ', 'Wen ', 'Ruo ',
      'Hatahata ', 'Lian ', 'Ao ', 'Le ', 'Hui ', 'Min ', 'Ji ', 'Tiao ', 'Qu ', 'Jian ', 'Sao ', 'Man ', 'Xi ', 'Qiu ', 'Biao ', 'Ji ',
      'Ji ', 'Zhu ', 'Jiang ', 'Qiu ', 'Zhuan ', 'Yong ', 'Zhang ', 'Kang ', 'Xue ', 'Bie ', 'Jue ', 'Qu ', 'Xiang ', 'Bo ', 'Jiao ', 'Xun ',
      'Su ', 'Huang ', 'Zun ', 'Shan ', 'Shan ', 'Fan ', 'Jue ', 'Lin ', 'Xun ', 'Miao ', 'Xi ', 'Eso ', 'Kyou ', 'Fen ', 'Guan ', 'Hou ',
      'Kuai ', 'Zei ', 'Sao ', 'Zhan ', 'Gan ', 'Gui ', 'Sheng ', 'Li ', 'Chang ', 'Hatahata ', 'Shiira ', 'Mutsu ', 'Ru ', 'Ji ', 'Xu ', 'Huo ',
      'Shiira ', 'Li ', 'Lie ', 'Li ', 'Mie ', 'Zhen ', 'Xiang ', 'E ', 'Lu ', 'Guan ', 'Li ', 'Xian ', 'Yu ', 'Dao ', 'Ji ', 'You ',
      'Tun ', 'Lu ', 'Fang ', 'Ba ', 'He ', 'Bo ', 'Ping ', 'Nian ', 'Lu ', 'You ', 'Zha ', 'Fu ', 'Bo ', 'Bao ', 'Hou ', 'Pi ',
      'Tai ', 'Gui ', 'Jie ', 'Kao ', 'Wei ', 'Er ', 'Tong ', 'Ze ', 'Hou ', 'Kuai ', 'Ji ', 'Jiao ', 'Xian ', 'Za ', 'Xiang ', 'Xun ',
      'Geng ', 'Li ', 'Lian ', 'Jian ', 'Li ', 'Shi ', 'Tiao ', 'Gun ', 'Sha ', 'Wan ', 'Jun ', 'Ji ', 'Yong ', 'Qing ', 'Ling ', 'Qi ',
      'Zou ', 'Fei ', 'Kun ', 'Chang ', 'Gu ', 'Ni ', 'Nian ', 'Diao ', 'Jing ', 'Shen ', 'Shi ', 'Zi ', 'Fen ', 'Die ', 'Bi ', 'Chang ',
      'Shi ', 'Wen ', 'Wei ', 'Sai ', 'E ', 'Qiu ', 'Fu ', 'Huang ', 'Quan ', 'Jiang ', 'Bian ', 'Sao ', 'Ao ', 'Qi ', 'Ta ', 'Yin ',
      'Yao ', 'Fang ', 'Jian ', 'Le ', 'Biao ', 'Xue ', 'Bie ', 'Man ', 'Min ', 'Yong ', 'Wei ', 'Xi ', 'Jue ', 'Shan ', 'Lin ', 'Zun ',
      'Huo ', 'Gan ', 'Li ', 'Zhan ', 'Guan ', 'Niao ', 'Yi ', 'Fu ', 'Li ', 'Jiu ', 'Bu ', 'Yan ', 'Fu ', 'Diao ', 'Ji ', 'Feng ',
      'Nio ', 'Gan ', 'Shi ', 'Feng ', 'Ming ', 'Bao ', 'Yuan ', 'Zhi ', 'Hu ', 'Qin ', 'Fu ', 'Fen ', 'Wen ', 'Jian ', 'Shi ', 'Yu ',
   ],
   u'xbf': [
      'bbess', 'bbeng', 'bbej', 'bbec', 'bbek', 'bbet', 'bbep', 'bbeh', 'bbyeo', 'bbyeog', 'bbyeogg', 'bbyeogs', 'bbyeon', 'bbyeonj', 'bbyeonh', 'bbyeod',
      'bbyeol', 'bbyeolg', 'bbyeolm', 'bbyeolb', 'bbyeols', 'bbyeolt', 'bbyeolp', 'bbyeolh', 'bbyeom', 'bbyeob', 'bbyeobs', 'bbyeos', 'bbyeoss', 'bbyeong', 'bbyeoj', 'bbyeoc',
      'bbyeok', 'bbyeot', 'bbyeop', 'bbyeoh', 'bbye', 'bbyeg', 'bbyegg', 'bbyegs', 'bbyen', 'bbyenj', 'bbyenh', 'bbyed', 'bbyel', 'bbyelg', 'bbyelm', 'bbyelb',
      'bbyels', 'bbyelt', 'bbyelp', 'bbyelh', 'bbyem', 'bbyeb', 'bbyebs', 'bbyes', 'bbyess', 'bbyeng', 'bbyej', 'bbyec', 'bbyek', 'bbyet', 'bbyep', 'bbyeh',
      'bbo', 'bbog', 'bbogg', 'bbogs', 'bbon', 'bbonj', 'bbonh', 'bbod', 'bbol', 'bbolg', 'bbolm', 'bbolb', 'bbols', 'bbolt', 'bbolp', 'bbolh',
      'bbom', 'bbob', 'bbobs', 'bbos', 'bboss', 'bbong', 'bboj', 'bboc', 'bbok', 'bbot', 'bbop', 'bboh', 'bbwa', 'bbwag', 'bbwagg', 'bbwags',
      'bbwan', 'bbwanj', 'bbwanh', 'bbwad', 'bbwal', 'bbwalg', 'bbwalm', 'bbwalb', 'bbwals', 'bbwalt', 'bbwalp', 'bbwalh', 'bbwam', 'bbwab', 'bbwabs', 'bbwas',
      'bbwass', 'bbwang', 'bbwaj', 'bbwac', 'bbwak', 'bbwat', 'bbwap', 'bbwah', 'bbwae', 'bbwaeg', 'bbwaegg', 'bbwaegs', 'bbwaen', 'bbwaenj', 'bbwaenh', 'bbwaed',
      'bbwael', 'bbwaelg', 'bbwaelm', 'bbwaelb', 'bbwaels', 'bbwaelt', 'bbwaelp', 'bbwaelh', 'bbwaem', 'bbwaeb', 'bbwaebs', 'bbwaes', 'bbwaess', 'bbwaeng', 'bbwaej', 'bbwaec',
      'bbwaek', 'bbwaet', 'bbwaep', 'bbwaeh', 'bboe', 'bboeg', 'bboegg', 'bboegs', 'bboen', 'bboenj', 'bboenh', 'bboed', 'bboel', 'bboelg', 'bboelm', 'bboelb',
      'bboels', 'bboelt', 'bboelp', 'bboelh', 'bboem', 'bboeb', 'bboebs', 'bboes', 'bboess', 'bboeng', 'bboej', 'bboec', 'bboek', 'bboet', 'bboep', 'bboeh',
      'bbyo', 'bbyog', 'bbyogg', 'bbyogs', 'bbyon', 'bbyonj', 'bbyonh', 'bbyod', 'bbyol', 'bbyolg', 'bbyolm', 'bbyolb', 'bbyols', 'bbyolt', 'bbyolp', 'bbyolh',
      'bbyom', 'bbyob', 'bbyobs', 'bbyos', 'bbyoss', 'bbyong', 'bbyoj', 'bbyoc', 'bbyok', 'bbyot', 'bbyop', 'bbyoh', 'bbu', 'bbug', 'bbugg', 'bbugs',
      'bbun', 'bbunj', 'bbunh', 'bbud', 'bbul', 'bbulg', 'bbulm', 'bbulb', 'bbuls', 'bbult', 'bbulp', 'bbulh', 'bbum', 'bbub', 'bbubs', 'bbus',
      'bbuss', 'bbung', 'bbuj', 'bbuc', 'bbuk', 'bbut', 'bbup', 'bbuh', 'bbweo', 'bbweog', 'bbweogg', 'bbweogs', 'bbweon', 'bbweonj', 'bbweonh', 'bbweod',
      'bbweol', 'bbweolg', 'bbweolm', 'bbweolb', 'bbweols', 'bbweolt', 'bbweolp', 'bbweolh', 'bbweom', 'bbweob', 'bbweobs', 'bbweos', 'bbweoss', 'bbweong', 'bbweoj', 'bbweoc',
   ],
   u'xd3': [
      'tim', 'tib', 'tibs', 'tis', 'tiss', 'ting', 'tij', 'tic', 'tik', 'tit', 'tip', 'tih', 'pa', 'pag', 'pagg', 'pags',
      'pan', 'panj', 'panh', 'pad', 'pal', 'palg', 'palm', 'palb', 'pals', 'palt', 'palp', 'palh', 'pam', 'pab', 'pabs', 'pas',
      'pass', 'pang', 'paj', 'pac', 'pak', 'pat', 'pap', 'pah', 'pae', 'paeg', 'paegg', 'paegs', 'paen', 'paenj', 'paenh', 'paed',
      'pael', 'paelg', 'paelm', 'paelb', 'paels', 'paelt', 'paelp', 'paelh', 'paem', 'paeb', 'paebs', 'paes', 'paess', 'paeng', 'paej', 'paec',
      'paek', 'paet', 'paep', 'paeh', 'pya', 'pyag', 'pyagg', 'pyags', 'pyan', 'pyanj', 'pyanh', 'pyad', 'pyal', 'pyalg', 'pyalm', 'pyalb',
      'pyals', 'pyalt', 'pyalp', 'pyalh', 'pyam', 'pyab', 'pyabs', 'pyas', 'pyass', 'pyang', 'pyaj', 'pyac', 'pyak', 'pyat', 'pyap', 'pyah',
      'pyae', 'pyaeg', 'pyaegg', 'pyaegs', 'pyaen', 'pyaenj', 'pyaenh', 'pyaed', 'pyael', 'pyaelg', 'pyaelm', 'pyaelb', 'pyaels', 'pyaelt', 'pyaelp', 'pyaelh',
      'pyaem', 'pyaeb', 'pyaebs', 'pyaes', 'pyaess', 'pyaeng', 'pyaej', 'pyaec', 'pyaek', 'pyaet', 'pyaep', 'pyaeh', 'peo', 'peog', 'peogg', 'peogs',
      'peon', 'peonj', 'peonh', 'peod', 'peol', 'peolg', 'peolm', 'peolb', 'peols', 'peolt', 'peolp', 'peolh', 'peom', 'peob', 'peobs', 'peos',
      'peoss', 'peong', 'peoj', 'peoc', 'peok', 'peot', 'peop', 'peoh', 'pe', 'peg', 'pegg', 'pegs', 'pen', 'penj', 'penh', 'ped',
      'pel', 'pelg', 'pelm', 'pelb', 'pels', 'pelt', 'pelp', 'pelh', 'pem', 'peb', 'pebs', 'pes', 'pess', 'peng', 'pej', 'pec',
      'pek', 'pet', 'pep', 'peh', 'pyeo', 'pyeog', 'pyeogg', 'pyeogs', 'pyeon', 'pyeonj', 'pyeonh', 'pyeod', 'pyeol', 'pyeolg', 'pyeolm', 'pyeolb',
      'pyeols', 'pyeolt', 'pyeolp', 'pyeolh', 'pyeom', 'pyeob', 'pyeobs', 'pyeos', 'pyeoss', 'pyeong', 'pyeoj', 'pyeoc', 'pyeok', 'pyeot', 'pyeop', 'pyeoh',
      'pye', 'pyeg', 'pyegg', 'pyegs', 'pyen', 'pyenj', 'pyenh', 'pyed', 'pyel', 'pyelg', 'pyelm', 'pyelb', 'pyels', 'pyelt', 'pyelp', 'pyelh',
      'pyem', 'pyeb', 'pyebs', 'pyes', 'pyess', 'pyeng', 'pyej', 'pyec', 'pyek', 'pyet', 'pyep', 'pyeh', 'po', 'pog', 'pogg', 'pogs',
      'pon', 'ponj', 'ponh', 'pod', 'pol', 'polg', 'polm', 'polb', 'pols', 'polt', 'polp', 'polh', 'pom', 'pob', 'pobs', 'pos',
   ],
   u'x88': [
      'Ci ', 'Xiang ', 'She ', 'Luo ', 'Qin ', 'Ying ', 'Chai ', 'Li ', 'Ze ', 'Xuan ', 'Lian ', 'Zhu ', 'Ze ', 'Xie ', 'Mang ', 'Xie ',
      'Qi ', 'Rong ', 'Jian ', 'Meng ', 'Hao ', 'Ruan ', 'Huo ', 'Zhuo ', 'Jie ', 'Bin ', 'He ', 'Mie ', 'Fan ', 'Lei ', 'Jie ', 'La ',
      'Mi ', 'Li ', 'Chun ', 'Li ', 'Qiu ', 'Nie ', 'Lu ', 'Du ', 'Xiao ', 'Zhu ', 'Long ', 'Li ', 'Long ', 'Feng ', 'Ye ', 'Beng ',
      'Shang ', 'Gu ', 'Juan ', 'Ying ', '[?] ', 'Xi ', 'Can ', 'Qu ', 'Quan ', 'Du ', 'Can ', 'Man ', 'Jue ', 'Jie ', 'Zhu ', 'Zha ',
      'Xie ', 'Huang ', 'Niu ', 'Pei ', 'Nu ', 'Xin ', 'Zhong ', 'Mo ', 'Er ', 'Ke ', 'Mie ', 'Xi ', 'Xing ', 'Yan ', 'Kan ', 'Yuan ',
      '[?] ', 'Ling ', 'Xuan ', 'Shu ', 'Xian ', 'Tong ', 'Long ', 'Jie ', 'Xian ', 'Ya ', 'Hu ', 'Wei ', 'Dao ', 'Chong ', 'Wei ', 'Dao ',
      'Zhun ', 'Heng ', 'Qu ', 'Yi ', 'Yi ', 'Bu ', 'Gan ', 'Yu ', 'Biao ', 'Cha ', 'Yi ', 'Shan ', 'Chen ', 'Fu ', 'Gun ', 'Fen ',
      'Shuai ', 'Jie ', 'Na ', 'Zhong ', 'Dan ', 'Ri ', 'Zhong ', 'Zhong ', 'Xie ', 'Qi ', 'Xie ', 'Ran ', 'Zhi ', 'Ren ', 'Qin ', 'Jin ',
      'Jun ', 'Yuan ', 'Mei ', 'Chai ', 'Ao ', 'Niao ', 'Hui ', 'Ran ', 'Jia ', 'Tuo ', 'Ling ', 'Dai ', 'Bao ', 'Pao ', 'Yao ', 'Zuo ',
      'Bi ', 'Shao ', 'Tan ', 'Ju ', 'He ', 'Shu ', 'Xiu ', 'Zhen ', 'Yi ', 'Pa ', 'Bo ', 'Di ', 'Wa ', 'Fu ', 'Gun ', 'Zhi ',
      'Zhi ', 'Ran ', 'Pan ', 'Yi ', 'Mao ', 'Tuo ', 'Na ', 'Kou ', 'Xian ', 'Chan ', 'Qu ', 'Bei ', 'Gun ', 'Xi ', 'Ne ', 'Bo ',
      'Horo ', 'Fu ', 'Yi ', 'Chi ', 'Ku ', 'Ren ', 'Jiang ', 'Jia ', 'Cun ', 'Mo ', 'Jie ', 'Er ', 'Luo ', 'Ru ', 'Zhu ', 'Gui ',
      'Yin ', 'Cai ', 'Lie ', 'Kamishimo ', 'Yuki ', 'Zhuang ', 'Dang ', '[?] ', 'Kun ', 'Ken ', 'Niao ', 'Shu ', 'Jia ', 'Kun ', 'Cheng ', 'Li ',
      'Juan ', 'Shen ', 'Pou ', 'Ge ', 'Yi ', 'Yu ', 'Zhen ', 'Liu ', 'Qiu ', 'Qun ', 'Ji ', 'Yi ', 'Bu ', 'Zhuang ', 'Shui ', 'Sha ',
      'Qun ', 'Li ', 'Lian ', 'Lian ', 'Ku ', 'Jian ', 'Fou ', 'Chan ', 'Bi ', 'Gun ', 'Tao ', 'Yuan ', 'Ling ', 'Chi ', 'Chang ', 'Chou ',
      'Duo ', 'Biao ', 'Liang ', 'Chang ', 'Pei ', 'Pei ', 'Fei ', 'Yuan ', 'Luo ', 'Guo ', 'Yan ', 'Du ', 'Xi ', 'Zhi ', 'Ju ', 'Qi ',
   ],
   u'x0e': [
      '[?]', 'k', 'kh', 'kh', 'kh', 'kh', 'kh', 'ng', 'cch', 'ch', 'ch', 'ch', 'ch', 'y', 'd', 't',
      'th', 'th', 'th', 'n', 'd', 't', 'th', 'th', 'th', 'n', 'b', 'p', 'ph', 'f', 'ph', 'f',
      'ph', 'm', 'y', 'r', 'R', 'l', 'L', 'w', 's', 's', 's', 'h', 'l', '`', 'h', '~',
      'a', 'a', 'aa', 'am', 'i', 'ii', 'ue', 'uue', 'u', 'uu', '\'', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', 'Bh.',
      'e', 'ae', 'o', 'ai', 'ai', 'ao', '+', '', '', '', '', '', '', 'M', '', ' * ',
      '0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', ' // ', ' /// ', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      '[?]', 'k', 'kh', '[?]', 'kh', '[?]', '[?]', 'ng', 'ch', '[?]', 's', '[?]', '[?]', 'ny', '[?]', '[?]',
      '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', 'd', 'h', 'th', 'th', '[?]', 'n', 'b', 'p', 'ph', 'f', 'ph', 'f',
      '[?]', 'm', 'y', 'r', '[?]', 'l', '[?]', 'w', '[?]', '[?]', 's', 'h', '[?]', '`', '', '~',
      'a', '', 'aa', 'am', 'i', 'ii', 'y', 'yy', 'u', 'uu', '[?]', 'o', 'l', 'ny', '[?]', '[?]',
      'e', 'ei', 'o', 'ay', 'ai', '[?]', '+', '[?]', '', '', '', '', '', 'M', '[?]', '[?]',
      '0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '[?]', '[?]', 'hn', 'hm', '[?]', '[?]',
      '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
   ],
   u'xbd': [
      'bols', 'bolt', 'bolp', 'bolh', 'bom', 'bob', 'bobs', 'bos', 'boss', 'bong', 'boj', 'boc', 'bok', 'bot', 'bop', 'boh',
      'bwa', 'bwag', 'bwagg', 'bwags', 'bwan', 'bwanj', 'bwanh', 'bwad', 'bwal', 'bwalg', 'bwalm', 'bwalb', 'bwals', 'bwalt', 'bwalp', 'bwalh',
      'bwam', 'bwab', 'bwabs', 'bwas', 'bwass', 'bwang', 'bwaj', 'bwac', 'bwak', 'bwat', 'bwap', 'bwah', 'bwae', 'bwaeg', 'bwaegg', 'bwaegs',
      'bwaen', 'bwaenj', 'bwaenh', 'bwaed', 'bwael', 'bwaelg', 'bwaelm', 'bwaelb', 'bwaels', 'bwaelt', 'bwaelp', 'bwaelh', 'bwaem', 'bwaeb', 'bwaebs', 'bwaes',
      'bwaess', 'bwaeng', 'bwaej', 'bwaec', 'bwaek', 'bwaet', 'bwaep', 'bwaeh', 'boe', 'boeg', 'boegg', 'boegs', 'boen', 'boenj', 'boenh', 'boed',
      'boel', 'boelg', 'boelm', 'boelb', 'boels', 'boelt', 'boelp', 'boelh', 'boem', 'boeb', 'boebs', 'boes', 'boess', 'boeng', 'boej', 'boec',
      'boek', 'boet', 'boep', 'boeh', 'byo', 'byog', 'byogg', 'byogs', 'byon', 'byonj', 'byonh', 'byod', 'byol', 'byolg', 'byolm', 'byolb',
      'byols', 'byolt', 'byolp', 'byolh', 'byom', 'byob', 'byobs', 'byos', 'byoss', 'byong', 'byoj', 'byoc', 'byok', 'byot', 'byop', 'byoh',
      'bu', 'bug', 'bugg', 'bugs', 'bun', 'bunj', 'bunh', 'bud', 'bul', 'bulg', 'bulm', 'bulb', 'buls', 'bult', 'bulp', 'bulh',
      'bum', 'bub', 'bubs', 'bus', 'buss', 'bung', 'buj', 'buc', 'buk', 'but', 'bup', 'buh', 'bweo', 'bweog', 'bweogg', 'bweogs',
      'bweon', 'bweonj', 'bweonh', 'bweod', 'bweol', 'bweolg', 'bweolm', 'bweolb', 'bweols', 'bweolt', 'bweolp', 'bweolh', 'bweom', 'bweob', 'bweobs', 'bweos',
      'bweoss', 'bweong', 'bweoj', 'bweoc', 'bweok', 'bweot', 'bweop', 'bweoh', 'bwe', 'bweg', 'bwegg', 'bwegs', 'bwen', 'bwenj', 'bwenh', 'bwed',
      'bwel', 'bwelg', 'bwelm', 'bwelb', 'bwels', 'bwelt', 'bwelp', 'bwelh', 'bwem', 'bweb', 'bwebs', 'bwes', 'bwess', 'bweng', 'bwej', 'bwec',
      'bwek', 'bwet', 'bwep', 'bweh', 'bwi', 'bwig', 'bwigg', 'bwigs', 'bwin', 'bwinj', 'bwinh', 'bwid', 'bwil', 'bwilg', 'bwilm', 'bwilb',
      'bwils', 'bwilt', 'bwilp', 'bwilh', 'bwim', 'bwib', 'bwibs', 'bwis', 'bwiss', 'bwing', 'bwij', 'bwic', 'bwik', 'bwit', 'bwip', 'bwih',
      'byu', 'byug', 'byugg', 'byugs', 'byun', 'byunj', 'byunh', 'byud', 'byul', 'byulg', 'byulm', 'byulb', 'byuls', 'byult', 'byulp', 'byulh',
   ],
   u'x0c': [
      '[?]', 'N', 'N', 'H', '[?]', 'a', 'aa', 'i', 'ii', 'u', 'uu', 'R', 'L', '[?]', 'e', 'ee',
      'ai', '[?]', 'o', 'oo', 'au', 'k', 'kh', 'g', 'gh', 'ng', 'c', 'ch', 'j', 'jh', 'ny', 'tt',
      'tth', 'dd', 'ddh', 'nn', 't', 'th', 'd', 'dh', 'n', '[?]', 'p', 'ph', 'b', 'bh', 'm', 'y',
      'r', 'rr', 'l', 'll', '[?]', 'v', 'sh', 'ss', 's', 'h', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', 'aa', 'i',
      'ii', 'u', 'uu', 'R', 'RR', '[?]', 'e', 'ee', 'ai', '[?]', 'o', 'oo', 'au', '', '[?]', '[?]',
      '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '+', '+', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      'RR', 'LL', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9',
      '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      '[?]', '[?]', 'N', 'H', '[?]', 'a', 'aa', 'i', 'ii', 'u', 'uu', 'R', 'L', '[?]', 'e', 'ee',
      'ai', '[?]', 'o', 'oo', 'au', 'k', 'kh', 'g', 'gh', 'ng', 'c', 'ch', 'j', 'jh', 'ny', 'tt',
      'tth', 'dd', 'ddh', 'nn', 't', 'th', 'd', 'dh', 'n', '[?]', 'p', 'ph', 'b', 'bh', 'm', 'y',
      'r', 'rr', 'l', 'll', '[?]', 'v', 'sh', 'ss', 's', 'h', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', 'aa', 'i',
      'ii', 'u', 'uu', 'R', 'RR', '[?]', 'e', 'ee', 'ai', '[?]', 'o', 'oo', 'au', '', '[?]', '[?]',
      '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '+', '+', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', 'lll', '[?]',
      'RR', 'LL', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9',
      '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
   ],
   u'x99': [
      'Hai ', 'Ren ', 'Tian ', 'Jiao ', 'Jia ', 'Bing ', 'Yao ', 'Tong ', 'Ci ', 'Xiang ', 'Yang ', 'Yang ', 'Er ', 'Yan ', 'Le ', 'Yi ',
      'Can ', 'Bo ', 'Nei ', 'E ', 'Bu ', 'Jun ', 'Dou ', 'Su ', 'Yu ', 'Shi ', 'Yao ', 'Hun ', 'Guo ', 'Shi ', 'Jian ', 'Zhui ',
      'Bing ', 'Xian ', 'Bu ', 'Ye ', 'Tan ', 'Fei ', 'Zhang ', 'Wei ', 'Guan ', 'E ', 'Nuan ', 'Hun ', 'Hu ', 'Huang ', 'Tie ', 'Hui ',
      'Jian ', 'Hou ', 'He ', 'Xing ', 'Fen ', 'Wei ', 'Gu ', 'Cha ', 'Song ', 'Tang ', 'Bo ', 'Gao ', 'Xi ', 'Kui ', 'Liu ', 'Sou ',
      'Tao ', 'Ye ', 'Yun ', 'Mo ', 'Tang ', 'Man ', 'Bi ', 'Yu ', 'Xiu ', 'Jin ', 'San ', 'Kui ', 'Zhuan ', 'Shan ', 'Chi ', 'Dan ',
      'Yi ', 'Ji ', 'Rao ', 'Cheng ', 'Yong ', 'Tao ', 'Hui ', 'Xiang ', 'Zhan ', 'Fen ', 'Hai ', 'Meng ', 'Yan ', 'Mo ', 'Chan ', 'Xiang ',
      'Luo ', 'Zuan ', 'Nang ', 'Shi ', 'Ding ', 'Ji ', 'Tuo ', 'Xing ', 'Tun ', 'Xi ', 'Ren ', 'Yu ', 'Chi ', 'Fan ', 'Yin ', 'Jian ',
      'Shi ', 'Bao ', 'Si ', 'Duo ', 'Yi ', 'Er ', 'Rao ', 'Xiang ', 'Jia ', 'Le ', 'Jiao ', 'Yi ', 'Bing ', 'Bo ', 'Dou ', 'E ',
      'Yu ', 'Nei ', 'Jun ', 'Guo ', 'Hun ', 'Xian ', 'Guan ', 'Cha ', 'Kui ', 'Gu ', 'Sou ', 'Chan ', 'Ye ', 'Mo ', 'Bo ', 'Liu ',
      'Xiu ', 'Jin ', 'Man ', 'San ', 'Zhuan ', 'Nang ', 'Shou ', 'Kui ', 'Guo ', 'Xiang ', 'Fen ', 'Ba ', 'Ni ', 'Bi ', 'Bo ', 'Tu ',
      'Han ', 'Fei ', 'Jian ', 'An ', 'Ai ', 'Fu ', 'Xian ', 'Wen ', 'Xin ', 'Fen ', 'Bin ', 'Xing ', 'Ma ', 'Yu ', 'Feng ', 'Han ',
      'Di ', 'Tuo ', 'Tuo ', 'Chi ', 'Xun ', 'Zhu ', 'Zhi ', 'Pei ', 'Xin ', 'Ri ', 'Sa ', 'Yin ', 'Wen ', 'Zhi ', 'Dan ', 'Lu ',
      'You ', 'Bo ', 'Bao ', 'Kuai ', 'Tuo ', 'Yi ', 'Qu ', '[?] ', 'Qu ', 'Jiong ', 'Bo ', 'Zhao ', 'Yuan ', 'Peng ', 'Zhou ', 'Ju ',
      'Zhu ', 'Nu ', 'Ju ', 'Pi ', 'Zang ', 'Jia ', 'Ling ', 'Zhen ', 'Tai ', 'Fu ', 'Yang ', 'Shi ', 'Bi ', 'Tuo ', 'Tuo ', 'Si ',
      'Liu ', 'Ma ', 'Pian ', 'Tao ', 'Zhi ', 'Rong ', 'Teng ', 'Dong ', 'Xun ', 'Quan ', 'Shen ', 'Jiong ', 'Er ', 'Hai ', 'Bo ', 'Zhu ',
      'Yin ', 'Luo ', 'Shuu ', 'Dan ', 'Xie ', 'Liu ', 'Ju ', 'Song ', 'Qin ', 'Mang ', 'Liang ', 'Han ', 'Tu ', 'Xuan ', 'Tui ', 'Jun ',
   ],
   u'xd1': [
      'tyal', 'tyalg', 'tyalm', 'tyalb', 'tyals', 'tyalt', 'tyalp', 'tyalh', 'tyam', 'tyab', 'tyabs', 'tyas', 'tyass', 'tyang', 'tyaj', 'tyac',
      'tyak', 'tyat', 'tyap', 'tyah', 'tyae', 'tyaeg', 'tyaegg', 'tyaegs', 'tyaen', 'tyaenj', 'tyaenh', 'tyaed', 'tyael', 'tyaelg', 'tyaelm', 'tyaelb',
      'tyaels', 'tyaelt', 'tyaelp', 'tyaelh', 'tyaem', 'tyaeb', 'tyaebs', 'tyaes', 'tyaess', 'tyaeng', 'tyaej', 'tyaec', 'tyaek', 'tyaet', 'tyaep', 'tyaeh',
      'teo', 'teog', 'teogg', 'teogs', 'teon', 'teonj', 'teonh', 'teod', 'teol', 'teolg', 'teolm', 'teolb', 'teols', 'teolt', 'teolp', 'teolh',
      'teom', 'teob', 'teobs', 'teos', 'teoss', 'teong', 'teoj', 'teoc', 'teok', 'teot', 'teop', 'teoh', 'te', 'teg', 'tegg', 'tegs',
      'ten', 'tenj', 'tenh', 'ted', 'tel', 'telg', 'telm', 'telb', 'tels', 'telt', 'telp', 'telh', 'tem', 'teb', 'tebs', 'tes',
      'tess', 'teng', 'tej', 'tec', 'tek', 'tet', 'tep', 'teh', 'tyeo', 'tyeog', 'tyeogg', 'tyeogs', 'tyeon', 'tyeonj', 'tyeonh', 'tyeod',
      'tyeol', 'tyeolg', 'tyeolm', 'tyeolb', 'tyeols', 'tyeolt', 'tyeolp', 'tyeolh', 'tyeom', 'tyeob', 'tyeobs', 'tyeos', 'tyeoss', 'tyeong', 'tyeoj', 'tyeoc',
      'tyeok', 'tyeot', 'tyeop', 'tyeoh', 'tye', 'tyeg', 'tyegg', 'tyegs', 'tyen', 'tyenj', 'tyenh', 'tyed', 'tyel', 'tyelg', 'tyelm', 'tyelb',
      'tyels', 'tyelt', 'tyelp', 'tyelh', 'tyem', 'tyeb', 'tyebs', 'tyes', 'tyess', 'tyeng', 'tyej', 'tyec', 'tyek', 'tyet', 'tyep', 'tyeh',
      'to', 'tog', 'togg', 'togs', 'ton', 'tonj', 'tonh', 'tod', 'tol', 'tolg', 'tolm', 'tolb', 'tols', 'tolt', 'tolp', 'tolh',
      'tom', 'tob', 'tobs', 'tos', 'toss', 'tong', 'toj', 'toc', 'tok', 'tot', 'top', 'toh', 'twa', 'twag', 'twagg', 'twags',
      'twan', 'twanj', 'twanh', 'twad', 'twal', 'twalg', 'twalm', 'twalb', 'twals', 'twalt', 'twalp', 'twalh', 'twam', 'twab', 'twabs', 'twas',
      'twass', 'twang', 'twaj', 'twac', 'twak', 'twat', 'twap', 'twah', 'twae', 'twaeg', 'twaegg', 'twaegs', 'twaen', 'twaenj', 'twaenh', 'twaed',
      'twael', 'twaelg', 'twaelm', 'twaelb', 'twaels', 'twaelt', 'twaelp', 'twaelh', 'twaem', 'twaeb', 'twaebs', 'twaes', 'twaess', 'twaeng', 'twaej', 'twaec',
      'twaek', 'twaet', 'twaep', 'twaeh', 'toe', 'toeg', 'toegg', 'toegs', 'toen', 'toenj', 'toenh', 'toed', 'toel', 'toelg', 'toelm', 'toelb',
   ],
   u'x26': [
      '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '',
      '', '', '', '', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '', '', '', '', '', '', '',
      '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '',
      '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '',
      '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '',
      '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '',
      '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '',
      '', '', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
   ],
   u'x84': [
      'Hu ', 'Qi ', 'He ', 'Cui ', 'Tao ', 'Chun ', 'Bei ', 'Chang ', 'Huan ', 'Fei ', 'Lai ', 'Qi ', 'Meng ', 'Ping ', 'Wei ', 'Dan ',
      'Sha ', 'Huan ', 'Yan ', 'Yi ', 'Tiao ', 'Qi ', 'Wan ', 'Ce ', 'Nai ', 'Kutabireru ', 'Tuo ', 'Jiu ', 'Tie ', 'Luo ', '[?] ', '[?] ',
      'Meng ', '[?] ', 'Yaji ', '[?] ', 'Ying ', 'Ying ', 'Ying ', 'Xiao ', 'Sa ', 'Qiu ', 'Ke ', 'Xiang ', 'Wan ', 'Yu ', 'Yu ', 'Fu ',
      'Lian ', 'Xuan ', 'Yuan ', 'Nan ', 'Ze ', 'Wo ', 'Chun ', 'Xiao ', 'Yu ', 'Pian ', 'Mao ', 'An ', 'E ', 'Luo ', 'Ying ', 'Huo ',
      'Gua ', 'Jiang ', 'Mian ', 'Zuo ', 'Zuo ', 'Ju ', 'Bao ', 'Rou ', 'Xi ', 'Xie ', 'An ', 'Qu ', 'Jian ', 'Fu ', 'Lu ', 'Jing ',
      'Pen ', 'Feng ', 'Hong ', 'Hong ', 'Hou ', 'Yan ', 'Tu ', 'Zhu ', 'Zi ', 'Xiang ', 'Shen ', 'Ge ', 'Jie ', 'Jing ', 'Mi ', 'Huang ',
      'Shen ', 'Pu ', 'Gai ', 'Dong ', 'Zhou ', 'Qian ', 'Wei ', 'Bo ', 'Wei ', 'Pa ', 'Ji ', 'Hu ', 'Zang ', 'Jia ', 'Duan ', 'Yao ',
      'Jun ', 'Cong ', 'Quan ', 'Wei ', 'Xian ', 'Kui ', 'Ting ', 'Hun ', 'Xi ', 'Shi ', 'Qi ', 'Lan ', 'Zong ', 'Yao ', 'Yuan ', 'Mei ',
      'Yun ', 'Shu ', 'Di ', 'Zhuan ', 'Guan ', 'Sukumo ', 'Xue ', 'Chan ', 'Kai ', 'Kui ', '[?] ', 'Jiang ', 'Lou ', 'Wei ', 'Pai ', '[?] ',
      'Sou ', 'Yin ', 'Shi ', 'Chun ', 'Shi ', 'Yun ', 'Zhen ', 'Lang ', 'Nu ', 'Meng ', 'He ', 'Que ', 'Suan ', 'Yuan ', 'Li ', 'Ju ',
      'Xi ', 'Pang ', 'Chu ', 'Xu ', 'Tu ', 'Liu ', 'Wo ', 'Zhen ', 'Qian ', 'Zu ', 'Po ', 'Cuo ', 'Yuan ', 'Chu ', 'Yu ', 'Kuai ',
      'Pan ', 'Pu ', 'Pu ', 'Na ', 'Shuo ', 'Xi ', 'Fen ', 'Yun ', 'Zheng ', 'Jian ', 'Ji ', 'Ruo ', 'Cang ', 'En ', 'Mi ', 'Hao ',
      'Sun ', 'Zhen ', 'Ming ', 'Sou ', 'Xu ', 'Liu ', 'Xi ', 'Gu ', 'Lang ', 'Rong ', 'Weng ', 'Gai ', 'Cuo ', 'Shi ', 'Tang ', 'Luo ',
      'Ru ', 'Suo ', 'Xian ', 'Bei ', 'Yao ', 'Gui ', 'Bi ', 'Zong ', 'Gun ', 'Za ', 'Xiu ', 'Ce ', 'Hai ', 'Lan ', '[?] ', 'Ji ',
      'Li ', 'Can ', 'Lang ', 'Yu ', '[?] ', 'Ying ', 'Mo ', 'Diao ', 'Tiao ', 'Mao ', 'Tong ', 'Zhu ', 'Peng ', 'An ', 'Lian ', 'Cong ',
      'Xi ', 'Ping ', 'Qiu ', 'Jin ', 'Chun ', 'Jie ', 'Wei ', 'Tui ', 'Cao ', 'Yu ', 'Yi ', 'Ji ', 'Liao ', 'Bi ', 'Lu ', 'Su ',
   ],
   u'xd4': [
      'poss', 'pong', 'poj', 'poc', 'pok', 'pot', 'pop', 'poh', 'pwa', 'pwag', 'pwagg', 'pwags', 'pwan', 'pwanj', 'pwanh', 'pwad',
      'pwal', 'pwalg', 'pwalm', 'pwalb', 'pwals', 'pwalt', 'pwalp', 'pwalh', 'pwam', 'pwab', 'pwabs', 'pwas', 'pwass', 'pwang', 'pwaj', 'pwac',
      'pwak', 'pwat', 'pwap', 'pwah', 'pwae', 'pwaeg', 'pwaegg', 'pwaegs', 'pwaen', 'pwaenj', 'pwaenh', 'pwaed', 'pwael', 'pwaelg', 'pwaelm', 'pwaelb',
      'pwaels', 'pwaelt', 'pwaelp', 'pwaelh', 'pwaem', 'pwaeb', 'pwaebs', 'pwaes', 'pwaess', 'pwaeng', 'pwaej', 'pwaec', 'pwaek', 'pwaet', 'pwaep', 'pwaeh',
      'poe', 'poeg', 'poegg', 'poegs', 'poen', 'poenj', 'poenh', 'poed', 'poel', 'poelg', 'poelm', 'poelb', 'poels', 'poelt', 'poelp', 'poelh',
      'poem', 'poeb', 'poebs', 'poes', 'poess', 'poeng', 'poej', 'poec', 'poek', 'poet', 'poep', 'poeh', 'pyo', 'pyog', 'pyogg', 'pyogs',
      'pyon', 'pyonj', 'pyonh', 'pyod', 'pyol', 'pyolg', 'pyolm', 'pyolb', 'pyols', 'pyolt', 'pyolp', 'pyolh', 'pyom', 'pyob', 'pyobs', 'pyos',
      'pyoss', 'pyong', 'pyoj', 'pyoc', 'pyok', 'pyot', 'pyop', 'pyoh', 'pu', 'pug', 'pugg', 'pugs', 'pun', 'punj', 'punh', 'pud',
      'pul', 'pulg', 'pulm', 'pulb', 'puls', 'pult', 'pulp', 'pulh', 'pum', 'pub', 'pubs', 'pus', 'puss', 'pung', 'puj', 'puc',
      'puk', 'put', 'pup', 'puh', 'pweo', 'pweog', 'pweogg', 'pweogs', 'pweon', 'pweonj', 'pweonh', 'pweod', 'pweol', 'pweolg', 'pweolm', 'pweolb',
      'pweols', 'pweolt', 'pweolp', 'pweolh', 'pweom', 'pweob', 'pweobs', 'pweos', 'pweoss', 'pweong', 'pweoj', 'pweoc', 'pweok', 'pweot', 'pweop', 'pweoh',
      'pwe', 'pweg', 'pwegg', 'pwegs', 'pwen', 'pwenj', 'pwenh', 'pwed', 'pwel', 'pwelg', 'pwelm', 'pwelb', 'pwels', 'pwelt', 'pwelp', 'pwelh',
      'pwem', 'pweb', 'pwebs', 'pwes', 'pwess', 'pweng', 'pwej', 'pwec', 'pwek', 'pwet', 'pwep', 'pweh', 'pwi', 'pwig', 'pwigg', 'pwigs',
      'pwin', 'pwinj', 'pwinh', 'pwid', 'pwil', 'pwilg', 'pwilm', 'pwilb', 'pwils', 'pwilt', 'pwilp', 'pwilh', 'pwim', 'pwib', 'pwibs', 'pwis',
      'pwiss', 'pwing', 'pwij', 'pwic', 'pwik', 'pwit', 'pwip', 'pwih', 'pyu', 'pyug', 'pyugg', 'pyugs', 'pyun', 'pyunj', 'pyunh', 'pyud',
      'pyul', 'pyulg', 'pyulm', 'pyulb', 'pyuls', 'pyult', 'pyulp', 'pyulh', 'pyum', 'pyub', 'pyubs', 'pyus', 'pyuss', 'pyung', 'pyuj', 'pyuc',
   ],
   u'x12': [
      'ha', 'hu', 'hi', 'haa', 'hee', 'he', 'ho', '[?]', 'la', 'lu', 'li', 'laa', 'lee', 'le', 'lo', 'lwa',
      'hha', 'hhu', 'hhi', 'hhaa', 'hhee', 'hhe', 'hho', 'hhwa', 'ma', 'mu', 'mi', 'maa', 'mee', 'me', 'mo', 'mwa',
      'sza', 'szu', 'szi', 'szaa', 'szee', 'sze', 'szo', 'szwa', 'ra', 'ru', 'ri', 'raa', 'ree', 're', 'ro', 'rwa',
      'sa', 'su', 'si', 'saa', 'see', 'se', 'so', 'swa', 'sha', 'shu', 'shi', 'shaa', 'shee', 'she', 'sho', 'shwa',
      'qa', 'qu', 'qi', 'qaa', 'qee', 'qe', 'qo', '[?]', 'qwa', '[?]', 'qwi', 'qwaa', 'qwee', 'qwe', '[?]', '[?]',
      'qha', 'qhu', 'qhi', 'qhaa', 'qhee', 'qhe', 'qho', '[?]', 'qhwa', '[?]', 'qhwi', 'qhwaa', 'qhwee', 'qhwe', '[?]', '[?]',
      'ba', 'bu', 'bi', 'baa', 'bee', 'be', 'bo', 'bwa', 'va', 'vu', 'vi', 'vaa', 'vee', 've', 'vo', 'vwa',
      'ta', 'tu', 'ti', 'taa', 'tee', 'te', 'to', 'twa', 'ca', 'cu', 'ci', 'caa', 'cee', 'ce', 'co', 'cwa',
      'xa', 'xu', 'xi', 'xaa', 'xee', 'xe', 'xo', '[?]', 'xwa', '[?]', 'xwi', 'xwaa', 'xwee', 'xwe', '[?]', '[?]',
      'na', 'nu', 'ni', 'naa', 'nee', 'ne', 'no', 'nwa', 'nya', 'nyu', 'nyi', 'nyaa', 'nyee', 'nye', 'nyo', 'nywa',
      '\'a', '\'u', '[?]', '\'aa', '\'ee', '\'e', '\'o', '\'wa', 'ka', 'ku', 'ki', 'kaa', 'kee', 'ke', 'ko', '[?]',
      'kwa', '[?]', 'kwi', 'kwaa', 'kwee', 'kwe', '[?]', '[?]', 'kxa', 'kxu', 'kxi', 'kxaa', 'kxee', 'kxe', 'kxo', '[?]',
      'kxwa', '[?]', 'kxwi', 'kxwaa', 'kxwee', 'kxwe', '[?]', '[?]', 'wa', 'wu', 'wi', 'waa', 'wee', 'we', 'wo', '[?]',
      '`a', '`u', '`i', '`aa', '`ee', '`e', '`o', '[?]', 'za', 'zu', 'zi', 'zaa', 'zee', 'ze', 'zo', 'zwa',
      'zha', 'zhu', 'zhi', 'zhaa', 'zhee', 'zhe', 'zho', 'zhwa', 'ya', 'yu', 'yi', 'yaa', 'yee', 'ye', 'yo', '[?]',
      'da', 'du', 'di', 'daa', 'dee', 'de', 'do', 'dwa', 'dda', 'ddu', 'ddi', 'ddaa', 'ddee', 'dde', 'ddo', 'ddwa',
   ],
   u'x70': [
      'You ', 'Yang ', 'Lu ', 'Si ', 'Jie ', 'Ying ', 'Du ', 'Wang ', 'Hui ', 'Xie ', 'Pan ', 'Shen ', 'Biao ', 'Chan ', 'Mo ', 'Liu ',
      'Jian ', 'Pu ', 'Se ', 'Cheng ', 'Gu ', 'Bin ', 'Huo ', 'Xian ', 'Lu ', 'Qin ', 'Han ', 'Ying ', 'Yong ', 'Li ', 'Jing ', 'Xiao ',
      'Ying ', 'Sui ', 'Wei ', 'Xie ', 'Huai ', 'Hao ', 'Zhu ', 'Long ', 'Lai ', 'Dui ', 'Fan ', 'Hu ', 'Lai ', '[?] ', '[?] ', 'Ying ',
      'Mi ', 'Ji ', 'Lian ', 'Jian ', 'Ying ', 'Fen ', 'Lin ', 'Yi ', 'Jian ', 'Yue ', 'Chan ', 'Dai ', 'Rang ', 'Jian ', 'Lan ', 'Fan ',
      'Shuang ', 'Yuan ', 'Zhuo ', 'Feng ', 'She ', 'Lei ', 'Lan ', 'Cong ', 'Qu ', 'Yong ', 'Qian ', 'Fa ', 'Guan ', 'Que ', 'Yan ', 'Hao ',
      'Hyeng ', 'Sa ', 'Zan ', 'Luan ', 'Yan ', 'Li ', 'Mi ', 'Shan ', 'Tan ', 'Dang ', 'Jiao ', 'Chan ', '[?] ', 'Hao ', 'Ba ', 'Zhu ',
      'Lan ', 'Lan ', 'Nang ', 'Wan ', 'Luan ', 'Xun ', 'Xian ', 'Yan ', 'Gan ', 'Yan ', 'Yu ', 'Huo ', 'Si ', 'Mie ', 'Guang ', 'Deng ',
      'Hui ', 'Xiao ', 'Xiao ', 'Hu ', 'Hong ', 'Ling ', 'Zao ', 'Zhuan ', 'Jiu ', 'Zha ', 'Xie ', 'Chi ', 'Zhuo ', 'Zai ', 'Zai ', 'Can ',
      'Yang ', 'Qi ', 'Zhong ', 'Fen ', 'Niu ', 'Jiong ', 'Wen ', 'Po ', 'Yi ', 'Lu ', 'Chui ', 'Pi ', 'Kai ', 'Pan ', 'Yan ', 'Kai ',
      'Pang ', 'Mu ', 'Chao ', 'Liao ', 'Gui ', 'Kang ', 'Tun ', 'Guang ', 'Xin ', 'Zhi ', 'Guang ', 'Guang ', 'Wei ', 'Qiang ', '[?] ', 'Da ',
      'Xia ', 'Zheng ', 'Zhu ', 'Ke ', 'Zhao ', 'Fu ', 'Ba ', 'Duo ', 'Duo ', 'Ling ', 'Zhuo ', 'Xuan ', 'Ju ', 'Tan ', 'Pao ', 'Jiong ',
      'Pao ', 'Tai ', 'Tai ', 'Bing ', 'Yang ', 'Tong ', 'Han ', 'Zhu ', 'Zha ', 'Dian ', 'Wei ', 'Shi ', 'Lian ', 'Chi ', 'Huang ', '[?] ',
      'Hu ', 'Shuo ', 'Lan ', 'Jing ', 'Jiao ', 'Xu ', 'Xing ', 'Quan ', 'Lie ', 'Huan ', 'Yang ', 'Xiao ', 'Xiu ', 'Xian ', 'Yin ', 'Wu ',
      'Zhou ', 'Yao ', 'Shi ', 'Wei ', 'Tong ', 'Xue ', 'Zai ', 'Kai ', 'Hong ', 'Luo ', 'Xia ', 'Zhu ', 'Xuan ', 'Zheng ', 'Po ', 'Yan ',
      'Hui ', 'Guang ', 'Zhe ', 'Hui ', 'Kao ', '[?] ', 'Fan ', 'Shao ', 'Ye ', 'Hui ', '[?] ', 'Tang ', 'Jin ', 'Re ', '[?] ', 'Xi ',
      'Fu ', 'Jiong ', 'Che ', 'Pu ', 'Jing ', 'Zhuo ', 'Ting ', 'Wan ', 'Hai ', 'Peng ', 'Lang ', 'Shan ', 'Hu ', 'Feng ', 'Chi ', 'Rong ',
   ],
   u'x7c': [
      'Ze ', 'Xi ', 'Guo ', 'Yi ', 'Hu ', 'Chan ', 'Kou ', 'Cu ', 'Ping ', 'Chou ', 'Ji ', 'Gui ', 'Su ', 'Lou ', 'Zha ', 'Lu ',
      'Nian ', 'Suo ', 'Cuan ', 'Sasara ', 'Suo ', 'Le ', 'Duan ', 'Yana ', 'Xiao ', 'Bo ', 'Mi ', 'Si ', 'Dang ', 'Liao ', 'Dan ', 'Dian ',
      'Fu ', 'Jian ', 'Min ', 'Kui ', 'Dai ', 'Qiao ', 'Deng ', 'Huang ', 'Sun ', 'Lao ', 'Zan ', 'Xiao ', 'Du ', 'Shi ', 'Zan ', '[?] ',
      'Pai ', 'Hata ', 'Pai ', 'Gan ', 'Ju ', 'Du ', 'Lu ', 'Yan ', 'Bo ', 'Dang ', 'Sai ', 'Ke ', 'Long ', 'Qian ', 'Lian ', 'Bo ',
      'Zhou ', 'Lai ', '[?] ', 'Lan ', 'Kui ', 'Yu ', 'Yue ', 'Hao ', 'Zhen ', 'Tai ', 'Ti ', 'Mi ', 'Chou ', 'Ji ', '[?] ', 'Hata ',
      'Teng ', 'Zhuan ', 'Zhou ', 'Fan ', 'Sou ', 'Zhou ', 'Kuji ', 'Zhuo ', 'Teng ', 'Lu ', 'Lu ', 'Jian ', 'Tuo ', 'Ying ', 'Yu ', 'Lai ',
      'Long ', 'Shinshi ', 'Lian ', 'Lan ', 'Qian ', 'Yue ', 'Zhong ', 'Qu ', 'Lian ', 'Bian ', 'Duan ', 'Zuan ', 'Li ', 'Si ', 'Luo ', 'Ying ',
      'Yue ', 'Zhuo ', 'Xu ', 'Mi ', 'Di ', 'Fan ', 'Shen ', 'Zhe ', 'Shen ', 'Nu ', 'Xie ', 'Lei ', 'Xian ', 'Zi ', 'Ni ', 'Cun ',
      '[?] ', 'Qian ', 'Kume ', 'Bi ', 'Ban ', 'Wu ', 'Sha ', 'Kang ', 'Rou ', 'Fen ', 'Bi ', 'Cui ', '[?] ', 'Li ', 'Chi ', 'Nukamiso ',
      'Ro ', 'Ba ', 'Li ', 'Gan ', 'Ju ', 'Po ', 'Mo ', 'Cu ', 'Nian ', 'Zhou ', 'Li ', 'Su ', 'Tiao ', 'Li ', 'Qi ', 'Su ',
      'Hong ', 'Tong ', 'Zi ', 'Ce ', 'Yue ', 'Zhou ', 'Lin ', 'Zhuang ', 'Bai ', '[?] ', 'Fen ', 'Ji ', '[?] ', 'Sukumo ', 'Liang ', 'Xian ',
      'Fu ', 'Liang ', 'Can ', 'Geng ', 'Li ', 'Yue ', 'Lu ', 'Ju ', 'Qi ', 'Cui ', 'Bai ', 'Zhang ', 'Lin ', 'Zong ', 'Jing ', 'Guo ',
      'Kouji ', 'San ', 'San ', 'Tang ', 'Bian ', 'Rou ', 'Mian ', 'Hou ', 'Xu ', 'Zong ', 'Hu ', 'Jian ', 'Zan ', 'Ci ', 'Li ', 'Xie ',
      'Fu ', 'Ni ', 'Bei ', 'Gu ', 'Xiu ', 'Gao ', 'Tang ', 'Qiu ', 'Sukumo ', 'Cao ', 'Zhuang ', 'Tang ', 'Mi ', 'San ', 'Fen ', 'Zao ',
      'Kang ', 'Jiang ', 'Mo ', 'San ', 'San ', 'Nuo ', 'Xi ', 'Liang ', 'Jiang ', 'Kuai ', 'Bo ', 'Huan ', '[?] ', 'Zong ', 'Xian ', 'Nuo ',
      'Tuan ', 'Nie ', 'Li ', 'Zuo ', 'Di ', 'Nie ', 'Tiao ', 'Lan ', 'Mi ', 'Jiao ', 'Jiu ', 'Xi ', 'Gong ', 'Zheng ', 'Jiu ', 'You ',
   ],
   u'xc8': [
      'jeo', 'jeog', 'jeogg', 'jeogs', 'jeon', 'jeonj', 'jeonh', 'jeod', 'jeol', 'jeolg', 'jeolm', 'jeolb', 'jeols', 'jeolt', 'jeolp', 'jeolh',
      'jeom', 'jeob', 'jeobs', 'jeos', 'jeoss', 'jeong', 'jeoj', 'jeoc', 'jeok', 'jeot', 'jeop', 'jeoh', 'je', 'jeg', 'jegg', 'jegs',
      'jen', 'jenj', 'jenh', 'jed', 'jel', 'jelg', 'jelm', 'jelb', 'jels', 'jelt', 'jelp', 'jelh', 'jem', 'jeb', 'jebs', 'jes',
      'jess', 'jeng', 'jej', 'jec', 'jek', 'jet', 'jep', 'jeh', 'jyeo', 'jyeog', 'jyeogg', 'jyeogs', 'jyeon', 'jyeonj', 'jyeonh', 'jyeod',
      'jyeol', 'jyeolg', 'jyeolm', 'jyeolb', 'jyeols', 'jyeolt', 'jyeolp', 'jyeolh', 'jyeom', 'jyeob', 'jyeobs', 'jyeos', 'jyeoss', 'jyeong', 'jyeoj', 'jyeoc',
      'jyeok', 'jyeot', 'jyeop', 'jyeoh', 'jye', 'jyeg', 'jyegg', 'jyegs', 'jyen', 'jyenj', 'jyenh', 'jyed', 'jyel', 'jyelg', 'jyelm', 'jyelb',
      'jyels', 'jyelt', 'jyelp', 'jyelh', 'jyem', 'jyeb', 'jyebs', 'jyes', 'jyess', 'jyeng', 'jyej', 'jyec', 'jyek', 'jyet', 'jyep', 'jyeh',
      'jo', 'jog', 'jogg', 'jogs', 'jon', 'jonj', 'jonh', 'jod', 'jol', 'jolg', 'jolm', 'jolb', 'jols', 'jolt', 'jolp', 'jolh',
      'jom', 'job', 'jobs', 'jos', 'joss', 'jong', 'joj', 'joc', 'jok', 'jot', 'jop', 'joh', 'jwa', 'jwag', 'jwagg', 'jwags',
      'jwan', 'jwanj', 'jwanh', 'jwad', 'jwal', 'jwalg', 'jwalm', 'jwalb', 'jwals', 'jwalt', 'jwalp', 'jwalh', 'jwam', 'jwab', 'jwabs', 'jwas',
      'jwass', 'jwang', 'jwaj', 'jwac', 'jwak', 'jwat', 'jwap', 'jwah', 'jwae', 'jwaeg', 'jwaegg', 'jwaegs', 'jwaen', 'jwaenj', 'jwaenh', 'jwaed',
      'jwael', 'jwaelg', 'jwaelm', 'jwaelb', 'jwaels', 'jwaelt', 'jwaelp', 'jwaelh', 'jwaem', 'jwaeb', 'jwaebs', 'jwaes', 'jwaess', 'jwaeng', 'jwaej', 'jwaec',
      'jwaek', 'jwaet', 'jwaep', 'jwaeh', 'joe', 'joeg', 'joegg', 'joegs', 'joen', 'joenj', 'joenh', 'joed', 'joel', 'joelg', 'joelm', 'joelb',
      'joels', 'joelt', 'joelp', 'joelh', 'joem', 'joeb', 'joebs', 'joes', 'joess', 'joeng', 'joej', 'joec', 'joek', 'joet', 'joep', 'joeh',
      'jyo', 'jyog', 'jyogg', 'jyogs', 'jyon', 'jyonj', 'jyonh', 'jyod', 'jyol', 'jyolg', 'jyolm', 'jyolb', 'jyols', 'jyolt', 'jyolp', 'jyolh',
      'jyom', 'jyob', 'jyobs', 'jyos', 'jyoss', 'jyong', 'jyoj', 'jyoc', 'jyok', 'jyot', 'jyop', 'jyoh', 'ju', 'jug', 'jugg', 'jugs',
   ],
   u'xf9': [
      'Kay ', 'Kayng ', 'Ke ', 'Ko ', 'Kol ', 'Koc ', 'Kwi ', 'Kwi ', 'Kyun ', 'Kul ', 'Kum ', 'Na ', 'Na ', 'Na ', 'La ', 'Na ',
      'Na ', 'Na ', 'Na ', 'Na ', 'Nak ', 'Nak ', 'Nak ', 'Nak ', 'Nak ', 'Nak ', 'Nak ', 'Nan ', 'Nan ', 'Nan ', 'Nan ', 'Nan ',
      'Nan ', 'Nam ', 'Nam ', 'Nam ', 'Nam ', 'Nap ', 'Nap ', 'Nap ', 'Nang ', 'Nang ', 'Nang ', 'Nang ', 'Nang ', 'Nay ', 'Nayng ', 'No ',
      'No ', 'No ', 'No ', 'No ', 'No ', 'No ', 'No ', 'No ', 'No ', 'No ', 'No ', 'Nok ', 'Nok ', 'Nok ', 'Nok ', 'Nok ',
      'Nok ', 'Non ', 'Nong ', 'Nong ', 'Nong ', 'Nong ', 'Noy ', 'Noy ', 'Noy ', 'Noy ', 'Nwu ', 'Nwu ', 'Nwu ', 'Nwu ', 'Nwu ', 'Nwu ',
      'Nwu ', 'Nwu ', 'Nuk ', 'Nuk ', 'Num ', 'Nung ', 'Nung ', 'Nung ', 'Nung ', 'Nung ', 'Twu ', 'La ', 'Lak ', 'Lak ', 'Lan ', 'Lyeng ',
      'Lo ', 'Lyul ', 'Li ', 'Pey ', 'Pen ', 'Pyen ', 'Pwu ', 'Pwul ', 'Pi ', 'Sak ', 'Sak ', 'Sam ', 'Sayk ', 'Sayng ', 'Sep ', 'Sey ',
      'Sway ', 'Sin ', 'Sim ', 'Sip ', 'Ya ', 'Yak ', 'Yak ', 'Yang ', 'Yang ', 'Yang ', 'Yang ', 'Yang ', 'Yang ', 'Yang ', 'Yang ', 'Ye ',
      'Ye ', 'Ye ', 'Ye ', 'Ye ', 'Ye ', 'Ye ', 'Ye ', 'Ye ', 'Ye ', 'Ye ', 'Yek ', 'Yek ', 'Yek ', 'Yek ', 'Yen ', 'Yen ',
      'Yen ', 'Yen ', 'Yen ', 'Yen ', 'Yen ', 'Yen ', 'Yen ', 'Yen ', 'Yen ', 'Yen ', 'Yen ', 'Yen ', 'Yel ', 'Yel ', 'Yel ', 'Yel ',
      'Yel ', 'Yel ', 'Yem ', 'Yem ', 'Yem ', 'Yem ', 'Yem ', 'Yep ', 'Yeng ', 'Yeng ', 'Yeng ', 'Yeng ', 'Yeng ', 'Yeng ', 'Yeng ', 'Yeng ',
      'Yeng ', 'Yeng ', 'Yeng ', 'Yeng ', 'Yeng ', 'Yey ', 'Yey ', 'Yey ', 'Yey ', 'O ', 'Yo ', 'Yo ', 'Yo ', 'Yo ', 'Yo ', 'Yo ',
      'Yo ', 'Yo ', 'Yo ', 'Yo ', 'Yong ', 'Wun ', 'Wen ', 'Yu ', 'Yu ', 'Yu ', 'Yu ', 'Yu ', 'Yu ', 'Yu ', 'Yu ', 'Yu ',
      'Yu ', 'Yuk ', 'Yuk ', 'Yuk ', 'Yun ', 'Yun ', 'Yun ', 'Yun ', 'Yul ', 'Yul ', 'Yul ', 'Yul ', 'Yung ', 'I ', 'I ', 'I ',
      'I ', 'I ', 'I ', 'I ', 'I ', 'I ', 'I ', 'I ', 'I ', 'I ', 'I ', 'Ik ', 'Ik ', 'In ', 'In ', 'In ',
      'In ', 'In ', 'In ', 'In ', 'Im ', 'Im ', 'Im ', 'Ip ', 'Ip ', 'Ip ', 'Cang ', 'Cek ', 'Ci ', 'Cip ', 'Cha ', 'Chek ',
   ],
   u'xaf': [
      'ggyeols', 'ggyeolt', 'ggyeolp', 'ggyeolh', 'ggyeom', 'ggyeob', 'ggyeobs', 'ggyeos', 'ggyeoss', 'ggyeong', 'ggyeoj', 'ggyeoc', 'ggyeok', 'ggyeot', 'ggyeop', 'ggyeoh',
      'ggye', 'ggyeg', 'ggyegg', 'ggyegs', 'ggyen', 'ggyenj', 'ggyenh', 'ggyed', 'ggyel', 'ggyelg', 'ggyelm', 'ggyelb', 'ggyels', 'ggyelt', 'ggyelp', 'ggyelh',
      'ggyem', 'ggyeb', 'ggyebs', 'ggyes', 'ggyess', 'ggyeng', 'ggyej', 'ggyec', 'ggyek', 'ggyet', 'ggyep', 'ggyeh', 'ggo', 'ggog', 'ggogg', 'ggogs',
      'ggon', 'ggonj', 'ggonh', 'ggod', 'ggol', 'ggolg', 'ggolm', 'ggolb', 'ggols', 'ggolt', 'ggolp', 'ggolh', 'ggom', 'ggob', 'ggobs', 'ggos',
      'ggoss', 'ggong', 'ggoj', 'ggoc', 'ggok', 'ggot', 'ggop', 'ggoh', 'ggwa', 'ggwag', 'ggwagg', 'ggwags', 'ggwan', 'ggwanj', 'ggwanh', 'ggwad',
      'ggwal', 'ggwalg', 'ggwalm', 'ggwalb', 'ggwals', 'ggwalt', 'ggwalp', 'ggwalh', 'ggwam', 'ggwab', 'ggwabs', 'ggwas', 'ggwass', 'ggwang', 'ggwaj', 'ggwac',
      'ggwak', 'ggwat', 'ggwap', 'ggwah', 'ggwae', 'ggwaeg', 'ggwaegg', 'ggwaegs', 'ggwaen', 'ggwaenj', 'ggwaenh', 'ggwaed', 'ggwael', 'ggwaelg', 'ggwaelm', 'ggwaelb',
      'ggwaels', 'ggwaelt', 'ggwaelp', 'ggwaelh', 'ggwaem', 'ggwaeb', 'ggwaebs', 'ggwaes', 'ggwaess', 'ggwaeng', 'ggwaej', 'ggwaec', 'ggwaek', 'ggwaet', 'ggwaep', 'ggwaeh',
      'ggoe', 'ggoeg', 'ggoegg', 'ggoegs', 'ggoen', 'ggoenj', 'ggoenh', 'ggoed', 'ggoel', 'ggoelg', 'ggoelm', 'ggoelb', 'ggoels', 'ggoelt', 'ggoelp', 'ggoelh',
      'ggoem', 'ggoeb', 'ggoebs', 'ggoes', 'ggoess', 'ggoeng', 'ggoej', 'ggoec', 'ggoek', 'ggoet', 'ggoep', 'ggoeh', 'ggyo', 'ggyog', 'ggyogg', 'ggyogs',
      'ggyon', 'ggyonj', 'ggyonh', 'ggyod', 'ggyol', 'ggyolg', 'ggyolm', 'ggyolb', 'ggyols', 'ggyolt', 'ggyolp', 'ggyolh', 'ggyom', 'ggyob', 'ggyobs', 'ggyos',
      'ggyoss', 'ggyong', 'ggyoj', 'ggyoc', 'ggyok', 'ggyot', 'ggyop', 'ggyoh', 'ggu', 'ggug', 'ggugg', 'ggugs', 'ggun', 'ggunj', 'ggunh', 'ggud',
      'ggul', 'ggulg', 'ggulm', 'ggulb', 'gguls', 'ggult', 'ggulp', 'ggulh', 'ggum', 'ggub', 'ggubs', 'ggus', 'gguss', 'ggung', 'gguj', 'gguc',
      'gguk', 'ggut', 'ggup', 'gguh', 'ggweo', 'ggweog', 'ggweogg', 'ggweogs', 'ggweon', 'ggweonj', 'ggweonh', 'ggweod', 'ggweol', 'ggweolg', 'ggweolm', 'ggweolb',
      'ggweols', 'ggweolt', 'ggweolp', 'ggweolh', 'ggweom', 'ggweob', 'ggweobs', 'ggweos', 'ggweoss', 'ggweong', 'ggweoj', 'ggweoc', 'ggweok', 'ggweot', 'ggweop', 'ggweoh',
      'ggwe', 'ggweg', 'ggwegg', 'ggwegs', 'ggwen', 'ggwenj', 'ggwenh', 'ggwed', 'ggwel', 'ggwelg', 'ggwelm', 'ggwelb', 'ggwels', 'ggwelt', 'ggwelp', 'ggwelh',
   ],
   u'x67': [
      'Zui ', 'Can ', 'Xu ', 'Hui ', 'Yin ', 'Qie ', 'Fen ', 'Pi ', 'Yue ', 'You ', 'Ruan ', 'Peng ', 'Ban ', 'Fu ', 'Ling ', 'Fei ',
      'Qu ', '[?] ', 'Nu ', 'Tiao ', 'Shuo ', 'Zhen ', 'Lang ', 'Lang ', 'Juan ', 'Ming ', 'Huang ', 'Wang ', 'Tun ', 'Zhao ', 'Ji ', 'Qi ',
      'Ying ', 'Zong ', 'Wang ', 'Tong ', 'Lang ', '[?] ', 'Meng ', 'Long ', 'Mu ', 'Deng ', 'Wei ', 'Mo ', 'Ben ', 'Zha ', 'Zhu ', 'Zhu ',
      '[?] ', 'Zhu ', 'Ren ', 'Ba ', 'Po ', 'Duo ', 'Duo ', 'Dao ', 'Li ', 'Qiu ', 'Ji ', 'Jiu ', 'Bi ', 'Xiu ', 'Ting ', 'Ci ',
      'Sha ', 'Eburi ', 'Za ', 'Quan ', 'Qian ', 'Yu ', 'Gan ', 'Wu ', 'Cha ', 'Shan ', 'Xun ', 'Fan ', 'Wu ', 'Zi ', 'Li ', 'Xing ',
      'Cai ', 'Cun ', 'Ren ', 'Shao ', 'Tuo ', 'Di ', 'Zhang ', 'Mang ', 'Chi ', 'Yi ', 'Gu ', 'Gong ', 'Du ', 'Yi ', 'Qi ', 'Shu ',
      'Gang ', 'Tiao ', 'Moku ', 'Soma ', 'Tochi ', 'Lai ', 'Sugi ', 'Mang ', 'Yang ', 'Ma ', 'Miao ', 'Si ', 'Yuan ', 'Hang ', 'Fei ', 'Bei ',
      'Jie ', 'Dong ', 'Gao ', 'Yao ', 'Xian ', 'Chu ', 'Qun ', 'Pa ', 'Shu ', 'Hua ', 'Xin ', 'Chou ', 'Zhu ', 'Chou ', 'Song ', 'Ban ',
      'Song ', 'Ji ', 'Yue ', 'Jin ', 'Gou ', 'Ji ', 'Mao ', 'Pi ', 'Bi ', 'Wang ', 'Ang ', 'Fang ', 'Fen ', 'Yi ', 'Fu ', 'Nan ',
      'Xi ', 'Hu ', 'Ya ', 'Dou ', 'Xun ', 'Zhen ', 'Yao ', 'Lin ', 'Rui ', 'E ', 'Mei ', 'Zhao ', 'Guo ', 'Zhi ', 'Cong ', 'Yun ',
      'Waku ', 'Dou ', 'Shu ', 'Zao ', '[?] ', 'Li ', 'Haze ', 'Jian ', 'Cheng ', 'Matsu ', 'Qiang ', 'Feng ', 'Nan ', 'Xiao ', 'Xian ', 'Ku ',
      'Ping ', 'Yi ', 'Xi ', 'Zhi ', 'Guai ', 'Xiao ', 'Jia ', 'Jia ', 'Gou ', 'Fu ', 'Mo ', 'Yi ', 'Ye ', 'Ye ', 'Shi ', 'Nie ',
      'Bi ', 'Duo ', 'Yi ', 'Ling ', 'Bing ', 'Ni ', 'La ', 'He ', 'Pan ', 'Fan ', 'Zhong ', 'Dai ', 'Ci ', 'Yang ', 'Fu ', 'Bo ',
      'Mou ', 'Gan ', 'Qi ', 'Ran ', 'Rou ', 'Mao ', 'Zhao ', 'Song ', 'Zhe ', 'Xia ', 'You ', 'Shen ', 'Ju ', 'Tuo ', 'Zuo ', 'Nan ',
      'Ning ', 'Yong ', 'Di ', 'Zhi ', 'Zha ', 'Cha ', 'Dan ', 'Gu ', 'Pu ', 'Jiu ', 'Ao ', 'Fu ', 'Jian ', 'Bo ', 'Duo ', 'Ke ',
      'Nai ', 'Zhu ', 'Bi ', 'Liu ', 'Chai ', 'Zha ', 'Si ', 'Zhu ', 'Pei ', 'Shi ', 'Guai ', 'Cha ', 'Yao ', 'Jue ', 'Jiu ', 'Shi ',
   ],
   u'x78': [
      'Dang ', 'Ma ', 'Sha ', 'Dan ', 'Jue ', 'Li ', 'Fu ', 'Min ', 'Nuo ', 'Huo ', 'Kang ', 'Zhi ', 'Qi ', 'Kan ', 'Jie ', 'Fen ',
      'E ', 'Ya ', 'Pi ', 'Zhe ', 'Yan ', 'Sui ', 'Zhuan ', 'Che ', 'Dun ', 'Pan ', 'Yan ', '[?] ', 'Feng ', 'Fa ', 'Mo ', 'Zha ',
      'Qu ', 'Yu ', 'Luo ', 'Tuo ', 'Tuo ', 'Di ', 'Zhai ', 'Zhen ', 'Ai ', 'Fei ', 'Mu ', 'Zhu ', 'Li ', 'Bian ', 'Nu ', 'Ping ',
      'Peng ', 'Ling ', 'Pao ', 'Le ', 'Po ', 'Bo ', 'Po ', 'Shen ', 'Za ', 'Nuo ', 'Li ', 'Long ', 'Tong ', '[?] ', 'Li ', 'Aragane ',
      'Chu ', 'Keng ', 'Quan ', 'Zhu ', 'Kuang ', 'Huo ', 'E ', 'Nao ', 'Jia ', 'Lu ', 'Wei ', 'Ai ', 'Luo ', 'Ken ', 'Xing ', 'Yan ',
      'Tong ', 'Peng ', 'Xi ', '[?] ', 'Hong ', 'Shuo ', 'Xia ', 'Qiao ', '[?] ', 'Wei ', 'Qiao ', '[?] ', 'Keng ', 'Xiao ', 'Que ', 'Chan ',
      'Lang ', 'Hong ', 'Yu ', 'Xiao ', 'Xia ', 'Mang ', 'Long ', 'Iong ', 'Che ', 'Che ', 'E ', 'Liu ', 'Ying ', 'Mang ', 'Que ', 'Yan ',
      'Sha ', 'Kun ', 'Yu ', '[?] ', 'Kaki ', 'Lu ', 'Chen ', 'Jian ', 'Nue ', 'Song ', 'Zhuo ', 'Keng ', 'Peng ', 'Yan ', 'Zhui ', 'Kong ',
      'Ceng ', 'Qi ', 'Zong ', 'Qing ', 'Lin ', 'Jun ', 'Bo ', 'Ding ', 'Min ', 'Diao ', 'Jian ', 'He ', 'Lu ', 'Ai ', 'Sui ', 'Que ',
      'Ling ', 'Bei ', 'Yin ', 'Dui ', 'Wu ', 'Qi ', 'Lun ', 'Wan ', 'Dian ', 'Gang ', 'Pei ', 'Qi ', 'Chen ', 'Ruan ', 'Yan ', 'Die ',
      'Ding ', 'Du ', 'Tuo ', 'Jie ', 'Ying ', 'Bian ', 'Ke ', 'Bi ', 'Wei ', 'Shuo ', 'Zhen ', 'Duan ', 'Xia ', 'Dang ', 'Ti ', 'Nao ',
      'Peng ', 'Jian ', 'Di ', 'Tan ', 'Cha ', 'Seki ', 'Qi ', '[?] ', 'Feng ', 'Xuan ', 'Que ', 'Que ', 'Ma ', 'Gong ', 'Nian ', 'Su ',
      'E ', 'Ci ', 'Liu ', 'Si ', 'Tang ', 'Bang ', 'Hua ', 'Pi ', 'Wei ', 'Sang ', 'Lei ', 'Cuo ', 'Zhen ', 'Xia ', 'Qi ', 'Lian ',
      'Pan ', 'Wei ', 'Yun ', 'Dui ', 'Zhe ', 'Ke ', 'La ', '[?] ', 'Qing ', 'Gun ', 'Zhuan ', 'Chan ', 'Qi ', 'Ao ', 'Peng ', 'Lu ',
      'Lu ', 'Kan ', 'Qiang ', 'Chen ', 'Yin ', 'Lei ', 'Biao ', 'Qi ', 'Mo ', 'Qi ', 'Cui ', 'Zong ', 'Qing ', 'Chuo ', '[?] ', 'Ji ',
      'Shan ', 'Lao ', 'Qu ', 'Zeng ', 'Deng ', 'Jian ', 'Xi ', 'Lin ', 'Ding ', 'Dian ', 'Huang ', 'Pan ', 'Za ', 'Qiao ', 'Di ', 'Li ',
   ],
   u'x28': [
      ' ', 'a', '1', 'b', '\'', 'k', '2', 'l', '@', 'c', 'i', 'f', '/', 'm', 's', 'p',
      '"', 'e', '3', 'h', '9', 'o', '6', 'r', '^', 'd', 'j', 'g', '>', 'n', 't', 'q',
      ',', '*', '5', '<', '-', 'u', '8', 'v', '.', '%', '[', '\$', '+', 'x', '!', '&',
      ';', ':', '4', '\\', '0', 'z', '7', '(', '_', '?', 'w', ']', '#', 'y', ')', '=',
      '[d7]', '[d17]', '[d27]', '[d127]', '[d37]', '[d137]', '[d237]', '[d1237]', '[d47]', '[d147]', '[d247]', '[d1247]', '[d347]', '[d1347]', '[d2347]', '[d12347]',
      '[d57]', '[d157]', '[d257]', '[d1257]', '[d357]', '[d1357]', '[d2357]', '[d12357]', '[d457]', '[d1457]', '[d2457]', '[d12457]', '[d3457]', '[d13457]', '[d23457]', '[d123457]',
      '[d67]', '[d167]', '[d267]', '[d1267]', '[d367]', '[d1367]', '[d2367]', '[d12367]', '[d467]', '[d1467]', '[d2467]', '[d12467]', '[d3467]', '[d13467]', '[d23467]', '[d123467]',
      '[d567]', '[d1567]', '[d2567]', '[d12567]', '[d3567]', '[d13567]', '[d23567]', '[d123567]', '[d4567]', '[d14567]', '[d24567]', '[d124567]', '[d34567]', '[d134567]', '[d234567]', '[d1234567]',
      '[d8]', '[d18]', '[d28]', '[d128]', '[d38]', '[d138]', '[d238]', '[d1238]', '[d48]', '[d148]', '[d248]', '[d1248]', '[d348]', '[d1348]', '[d2348]', '[d12348]',
      '[d58]', '[d158]', '[d258]', '[d1258]', '[d358]', '[d1358]', '[d2358]', '[d12358]', '[d458]', '[d1458]', '[d2458]', '[d12458]', '[d3458]', '[d13458]', '[d23458]', '[d123458]',
      '[d68]', '[d168]', '[d268]', '[d1268]', '[d368]', '[d1368]', '[d2368]', '[d12368]', '[d468]', '[d1468]', '[d2468]', '[d12468]', '[d3468]', '[d13468]', '[d23468]', '[d123468]',
      '[d568]', '[d1568]', '[d2568]', '[d12568]', '[d3568]', '[d13568]', '[d23568]', '[d123568]', '[d4568]', '[d14568]', '[d24568]', '[d124568]', '[d34568]', '[d134568]', '[d234568]', '[d1234568]',
      '[d78]', '[d178]', '[d278]', '[d1278]', '[d378]', '[d1378]', '[d2378]', '[d12378]', '[d478]', '[d1478]', '[d2478]', '[d12478]', '[d3478]', '[d13478]', '[d23478]', '[d123478]',
      '[d578]', '[d1578]', '[d2578]', '[d12578]', '[d3578]', '[d13578]', '[d23578]', '[d123578]', '[d4578]', '[d14578]', '[d24578]', '[d124578]', '[d34578]', '[d134578]', '[d234578]', '[d1234578]',
      '[d678]', '[d1678]', '[d2678]', '[d12678]', '[d3678]', '[d13678]', '[d23678]', '[d123678]', '[d4678]', '[d14678]', '[d24678]', '[d124678]', '[d34678]', '[d134678]', '[d234678]', '[d1234678]',
      '[d5678]', '[d15678]', '[d25678]', '[d125678]', '[d35678]', '[d135678]', '[d235678]', '[d1235678]', '[d45678]', '[d145678]', '[d245678]', '[d1245678]', '[d345678]', '[d1345678]', '[d2345678]', '[d12345678]',
   ],
   u'x53': [
      'Yun ', 'Mwun ', 'Nay ', 'Gai ', 'Gai ', 'Bao ', 'Cong ', '[?] ', 'Xiong ', 'Peng ', 'Ju ', 'Tao ', 'Ge ', 'Pu ', 'An ', 'Pao ',
      'Fu ', 'Gong ', 'Da ', 'Jiu ', 'Qiong ', 'Bi ', 'Hua ', 'Bei ', 'Nao ', 'Chi ', 'Fang ', 'Jiu ', 'Yi ', 'Za ', 'Jiang ', 'Kang ',
      'Jiang ', 'Kuang ', 'Hu ', 'Xia ', 'Qu ', 'Bian ', 'Gui ', 'Qie ', 'Zang ', 'Kuang ', 'Fei ', 'Hu ', 'Tou ', 'Gui ', 'Gui ', 'Hui ',
      'Dan ', 'Gui ', 'Lian ', 'Lian ', 'Suan ', 'Du ', 'Jiu ', 'Qu ', 'Xi ', 'Pi ', 'Qu ', 'Yi ', 'Qia ', 'Yan ', 'Bian ', 'Ni ',
      'Qu ', 'Shi ', 'Xin ', 'Qian ', 'Nian ', 'Sa ', 'Zu ', 'Sheng ', 'Wu ', 'Hui ', 'Ban ', 'Shi ', 'Xi ', 'Wan ', 'Hua ', 'Xie ',
      'Wan ', 'Bei ', 'Zu ', 'Zhuo ', 'Xie ', 'Dan ', 'Mai ', 'Nan ', 'Dan ', 'Ji ', 'Bo ', 'Shuai ', 'Bu ', 'Kuang ', 'Bian ', 'Bu ',
      'Zhan ', 'Qia ', 'Lu ', 'You ', 'Lu ', 'Xi ', 'Gua ', 'Wo ', 'Xie ', 'Jie ', 'Jie ', 'Wei ', 'Ang ', 'Qiong ', 'Zhi ', 'Mao ',
      'Yin ', 'Wei ', 'Shao ', 'Ji ', 'Que ', 'Luan ', 'Shi ', 'Juan ', 'Xie ', 'Xu ', 'Jin ', 'Que ', 'Wu ', 'Ji ', 'E ', 'Qing ',
      'Xi ', '[?] ', 'Han ', 'Zhan ', 'E ', 'Ting ', 'Li ', 'Zhe ', 'Han ', 'Li ', 'Ya ', 'Ya ', 'Yan ', 'She ', 'Zhi ', 'Zha ',
      'Pang ', '[?] ', 'He ', 'Ya ', 'Zhi ', 'Ce ', 'Pang ', 'Ti ', 'Li ', 'She ', 'Hou ', 'Ting ', 'Zui ', 'Cuo ', 'Fei ', 'Yuan ',
      'Ce ', 'Yuan ', 'Xiang ', 'Yan ', 'Li ', 'Jue ', 'Sha ', 'Dian ', 'Chu ', 'Jiu ', 'Qin ', 'Ao ', 'Gui ', 'Yan ', 'Si ', 'Li ',
      'Chang ', 'Lan ', 'Li ', 'Yan ', 'Yan ', 'Yuan ', 'Si ', 'Gong ', 'Lin ', 'Qiu ', 'Qu ', 'Qu ', 'Uk ', 'Lei ', 'Du ', 'Xian ',
      'Zhuan ', 'San ', 'Can ', 'Can ', 'Can ', 'Can ', 'Ai ', 'Dai ', 'You ', 'Cha ', 'Ji ', 'You ', 'Shuang ', 'Fan ', 'Shou ', 'Guai ',
      'Ba ', 'Fa ', 'Ruo ', 'Shi ', 'Shu ', 'Zhuo ', 'Qu ', 'Shou ', 'Bian ', 'Xu ', 'Jia ', 'Pan ', 'Sou ', 'Gao ', 'Wei ', 'Sou ',
      'Die ', 'Rui ', 'Cong ', 'Kou ', 'Gu ', 'Ju ', 'Ling ', 'Gua ', 'Tao ', 'Kou ', 'Zhi ', 'Jiao ', 'Zhao ', 'Ba ', 'Ding ', 'Ke ',
      'Tai ', 'Chi ', 'Shi ', 'You ', 'Qiu ', 'Po ', 'Xie ', 'Hao ', 'Si ', 'Tan ', 'Chi ', 'Le ', 'Diao ', 'Ji ', '[?] ', 'Hong ',
   ],
   u'x59': [
      'Shou ', 'Yi ', 'Zhi ', 'Gu ', 'Chu ', 'Jiang ', 'Feng ', 'Bei ', 'Cay ', 'Bian ', 'Sui ', 'Qun ', 'Ling ', 'Fu ', 'Zuo ', 'Xia ',
      'Xiong ', '[?] ', 'Nao ', 'Xia ', 'Kui ', 'Xi ', 'Wai ', 'Yuan ', 'Mao ', 'Su ', 'Duo ', 'Duo ', 'Ye ', 'Qing ', 'Uys ', 'Gou ',
      'Gou ', 'Qi ', 'Meng ', 'Meng ', 'Yin ', 'Huo ', 'Chen ', 'Da ', 'Ze ', 'Tian ', 'Tai ', 'Fu ', 'Guai ', 'Yao ', 'Yang ', 'Hang ',
      'Gao ', 'Shi ', 'Ben ', 'Tai ', 'Tou ', 'Yan ', 'Bi ', 'Yi ', 'Kua ', 'Jia ', 'Duo ', 'Kwu ', 'Kuang ', 'Yun ', 'Jia ', 'Pa ',
      'En ', 'Lian ', 'Huan ', 'Di ', 'Yan ', 'Pao ', 'Quan ', 'Qi ', 'Nai ', 'Feng ', 'Xie ', 'Fen ', 'Dian ', '[?] ', 'Kui ', 'Zou ',
      'Huan ', 'Qi ', 'Kai ', 'Zha ', 'Ben ', 'Yi ', 'Jiang ', 'Tao ', 'Zang ', 'Ben ', 'Xi ', 'Xiang ', 'Fei ', 'Diao ', 'Xun ', 'Keng ',
      'Dian ', 'Ao ', 'She ', 'Weng ', 'Pan ', 'Ao ', 'Wu ', 'Ao ', 'Jiang ', 'Lian ', 'Duo ', 'Yun ', 'Jiang ', 'Shi ', 'Fen ', 'Huo ',
      'Bi ', 'Lian ', 'Duo ', 'Nu ', 'Nu ', 'Ding ', 'Nai ', 'Qian ', 'Jian ', 'Ta ', 'Jiu ', 'Nan ', 'Cha ', 'Hao ', 'Xian ', 'Fan ',
      'Ji ', 'Shuo ', 'Ru ', 'Fei ', 'Wang ', 'Hong ', 'Zhuang ', 'Fu ', 'Ma ', 'Dan ', 'Ren ', 'Fu ', 'Jing ', 'Yan ', 'Xie ', 'Wen ',
      'Zhong ', 'Pa ', 'Du ', 'Ji ', 'Keng ', 'Zhong ', 'Yao ', 'Jin ', 'Yun ', 'Miao ', 'Pei ', 'Shi ', 'Yue ', 'Zhuang ', 'Niu ', 'Yan ',
      'Na ', 'Xin ', 'Fen ', 'Bi ', 'Yu ', 'Tuo ', 'Feng ', 'Yuan ', 'Fang ', 'Wu ', 'Yu ', 'Gui ', 'Du ', 'Ba ', 'Ni ', 'Zhou ',
      'Zhuo ', 'Zhao ', 'Da ', 'Nai ', 'Yuan ', 'Tou ', 'Xuan ', 'Zhi ', 'E ', 'Mei ', 'Mo ', 'Qi ', 'Bi ', 'Shen ', 'Qie ', 'E ',
      'He ', 'Xu ', 'Fa ', 'Zheng ', 'Min ', 'Ban ', 'Mu ', 'Fu ', 'Ling ', 'Zi ', 'Zi ', 'Shi ', 'Ran ', 'Shan ', 'Yang ', 'Man ',
      'Jie ', 'Gu ', 'Si ', 'Xing ', 'Wei ', 'Zi ', 'Ju ', 'Shan ', 'Pin ', 'Ren ', 'Yao ', 'Tong ', 'Jiang ', 'Shu ', 'Ji ', 'Gai ',
      'Shang ', 'Kuo ', 'Juan ', 'Jiao ', 'Gou ', 'Mu ', 'Jian ', 'Jian ', 'Yi ', 'Nian ', 'Zhi ', 'Ji ', 'Ji ', 'Xian ', 'Heng ', 'Guang ',
      'Jun ', 'Kua ', 'Yan ', 'Ming ', 'Lie ', 'Pei ', 'Yan ', 'You ', 'Yan ', 'Cha ', 'Shen ', 'Yin ', 'Chi ', 'Gui ', 'Quan ', 'Zi ',
   ],
   u'xb1': [
      'nyaess', 'nyaeng', 'nyaej', 'nyaec', 'nyaek', 'nyaet', 'nyaep', 'nyaeh', 'neo', 'neog', 'neogg', 'neogs', 'neon', 'neonj', 'neonh', 'neod',
      'neol', 'neolg', 'neolm', 'neolb', 'neols', 'neolt', 'neolp', 'neolh', 'neom', 'neob', 'neobs', 'neos', 'neoss', 'neong', 'neoj', 'neoc',
      'neok', 'neot', 'neop', 'neoh', 'ne', 'neg', 'negg', 'negs', 'nen', 'nenj', 'nenh', 'ned', 'nel', 'nelg', 'nelm', 'nelb',
      'nels', 'nelt', 'nelp', 'nelh', 'nem', 'neb', 'nebs', 'nes', 'ness', 'neng', 'nej', 'nec', 'nek', 'net', 'nep', 'neh',
      'nyeo', 'nyeog', 'nyeogg', 'nyeogs', 'nyeon', 'nyeonj', 'nyeonh', 'nyeod', 'nyeol', 'nyeolg', 'nyeolm', 'nyeolb', 'nyeols', 'nyeolt', 'nyeolp', 'nyeolh',
      'nyeom', 'nyeob', 'nyeobs', 'nyeos', 'nyeoss', 'nyeong', 'nyeoj', 'nyeoc', 'nyeok', 'nyeot', 'nyeop', 'nyeoh', 'nye', 'nyeg', 'nyegg', 'nyegs',
      'nyen', 'nyenj', 'nyenh', 'nyed', 'nyel', 'nyelg', 'nyelm', 'nyelb', 'nyels', 'nyelt', 'nyelp', 'nyelh', 'nyem', 'nyeb', 'nyebs', 'nyes',
      'nyess', 'nyeng', 'nyej', 'nyec', 'nyek', 'nyet', 'nyep', 'nyeh', 'no', 'nog', 'nogg', 'nogs', 'non', 'nonj', 'nonh', 'nod',
      'nol', 'nolg', 'nolm', 'nolb', 'nols', 'nolt', 'nolp', 'nolh', 'nom', 'nob', 'nobs', 'nos', 'noss', 'nong', 'noj', 'noc',
      'nok', 'not', 'nop', 'noh', 'nwa', 'nwag', 'nwagg', 'nwags', 'nwan', 'nwanj', 'nwanh', 'nwad', 'nwal', 'nwalg', 'nwalm', 'nwalb',
      'nwals', 'nwalt', 'nwalp', 'nwalh', 'nwam', 'nwab', 'nwabs', 'nwas', 'nwass', 'nwang', 'nwaj', 'nwac', 'nwak', 'nwat', 'nwap', 'nwah',
      'nwae', 'nwaeg', 'nwaegg', 'nwaegs', 'nwaen', 'nwaenj', 'nwaenh', 'nwaed', 'nwael', 'nwaelg', 'nwaelm', 'nwaelb', 'nwaels', 'nwaelt', 'nwaelp', 'nwaelh',
      'nwaem', 'nwaeb', 'nwaebs', 'nwaes', 'nwaess', 'nwaeng', 'nwaej', 'nwaec', 'nwaek', 'nwaet', 'nwaep', 'nwaeh', 'noe', 'noeg', 'noegg', 'noegs',
      'noen', 'noenj', 'noenh', 'noed', 'noel', 'noelg', 'noelm', 'noelb', 'noels', 'noelt', 'noelp', 'noelh', 'noem', 'noeb', 'noebs', 'noes',
      'noess', 'noeng', 'noej', 'noec', 'noek', 'noet', 'noep', 'noeh', 'nyo', 'nyog', 'nyogg', 'nyogs', 'nyon', 'nyonj', 'nyonh', 'nyod',
      'nyol', 'nyolg', 'nyolm', 'nyolb', 'nyols', 'nyolt', 'nyolp', 'nyolh', 'nyom', 'nyob', 'nyobs', 'nyos', 'nyoss', 'nyong', 'nyoj', 'nyoc',
   ],
   u'xfd': [
      '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '',
      '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '',
      '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '',
      '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '',
      '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '',
      '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '',
      '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '',
      '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '',
      '[?]', '[?]', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '',
      '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '',
      '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '',
      '', '', '', '', '', '', '', '', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '[?]', '[?]', '[?]',
   ],
   u'x14': [
      '[?]', 'e', 'aai', 'i', 'ii', 'o', 'oo', 'oo', 'ee', 'i', 'a', 'aa', 'we', 'we', 'wi', 'wi',
      'wii', 'wii', 'wo', 'wo', 'woo', 'woo', 'woo', 'wa', 'wa', 'waa', 'waa', 'waa', 'ai', 'w', '\'', 't',
      'k', 'sh', 's', 'n', 'w', 'n', '[?]', 'w', 'c', '?', 'l', 'en', 'in', 'on', 'an', 'pe',
      'paai', 'pi', 'pii', 'po', 'poo', 'poo', 'hee', 'hi', 'pa', 'paa', 'pwe', 'pwe', 'pwi', 'pwi', 'pwii', 'pwii',
      'pwo', 'pwo', 'pwoo', 'pwoo', 'pwa', 'pwa', 'pwaa', 'pwaa', 'pwaa', 'p', 'p', 'h', 'te', 'taai', 'ti', 'tii',
      'to', 'too', 'too', 'dee', 'di', 'ta', 'taa', 'twe', 'twe', 'twi', 'twi', 'twii', 'twii', 'two', 'two', 'twoo',
      'twoo', 'twa', 'twa', 'twaa', 'twaa', 'twaa', 't', 'tte', 'tti', 'tto', 'tta', 'ke', 'kaai', 'ki', 'kii', 'ko',
      'koo', 'koo', 'ka', 'kaa', 'kwe', 'kwe', 'kwi', 'kwi', 'kwii', 'kwii', 'kwo', 'kwo', 'kwoo', 'kwoo', 'kwa', 'kwa',
      'kwaa', 'kwaa', 'kwaa', 'k', 'kw', 'keh', 'kih', 'koh', 'kah', 'ce', 'caai', 'ci', 'cii', 'co', 'coo', 'coo',
      'ca', 'caa', 'cwe', 'cwe', 'cwi', 'cwi', 'cwii', 'cwii', 'cwo', 'cwo', 'cwoo', 'cwoo', 'cwa', 'cwa', 'cwaa', 'cwaa',
      'cwaa', 'c', 'th', 'me', 'maai', 'mi', 'mii', 'mo', 'moo', 'moo', 'ma', 'maa', 'mwe', 'mwe', 'mwi', 'mwi',
      'mwii', 'mwii', 'mwo', 'mwo', 'mwoo', 'mwoo', 'mwa', 'mwa', 'mwaa', 'mwaa', 'mwaa', 'm', 'm', 'mh', 'm', 'm',
      'ne', 'naai', 'ni', 'nii', 'no', 'noo', 'noo', 'na', 'naa', 'nwe', 'nwe', 'nwa', 'nwa', 'nwaa', 'nwaa', 'nwaa',
      'n', 'ng', 'nh', 'le', 'laai', 'li', 'lii', 'lo', 'loo', 'loo', 'la', 'laa', 'lwe', 'lwe', 'lwi', 'lwi',
      'lwii', 'lwii', 'lwo', 'lwo', 'lwoo', 'lwoo', 'lwa', 'lwa', 'lwaa', 'lwaa', 'l', 'l', 'l', 'se', 'saai', 'si',
      'sii', 'so', 'soo', 'soo', 'sa', 'saa', 'swe', 'swe', 'swi', 'swi', 'swii', 'swii', 'swo', 'swo', 'swoo', 'swoo',
   ],
   u'x00': [
      '\x00', '\x01', '\x02', '\x03', '\x04', '\x05', '\x06', '\x07', '\x08', '\x09', '\x0a', '\x0b', '\x0c', '\x0d', '\x0e', '\x0f',
      '\x10', '\x11', '\x12', '\x13', '\x14', '\x15', '\x16', '\x17', '\x18', '\x19', '\x1a', '\x1b', '\x1c', '\x1d', '\x1e', '\x1f',
      ' ', '!', '"', '#', '\$', '%', '&', '\'', '(', ')', '*', '+', ',', '-', '.', '/',
      '0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', ':', ';', '<', '=', '>', '?',
      '@', 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O',
      'P', 'Q', 'R', 'S', 'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z', ']', '\\', ']', '^', '_',
      '`', 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h', 'i', 'j', 'k', 'l', 'm', 'n', 'o',
      'p', 'q', 'r', 's', 't', 'u', 'v', 'w', 'x', 'y', 'z', '\{', '|', '\}', '~', '\x7f',
      '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '',
      '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '',
      ' ', '!', 'C/', 'PS', '\$?', 'Y=', '|', 'SS', '"', '(c)', 'a', '<<', '!', '', '(r)', '-',
      'deg', '+-', '2', '3', '\'', 'u', 'P', '*', ',', '1', 'o', '>>', '1/4', '1/2', '3/4', '?',
      'A', 'A', 'A', 'A', 'A', 'A', 'AE', 'C', 'E', 'E', 'E', 'E', 'I', 'I', 'I', 'I',
      'D', 'N', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'x', 'O', 'U', 'U', 'U', 'U', 'U', 'Th', 'ss',
      'a', 'a', 'a', 'a', 'a', 'a', 'ae', 'c', 'e', 'e', 'e', 'e', 'i', 'i', 'i', 'i',
      'd', 'n', 'o', 'o', 'o', 'o', 'o', '/', 'o', 'u', 'u', 'u', 'u', 'y', 'th', 'y',
   ],
   u'xfe': [
      '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      '', '', '', '~', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      '..', '--', '-', '_', '_', '(', ') ', '\{', '\} ', '[', '] ', '[(', ')] ', '<<', '>> ', '<',
      '> ', '[', '] ', '\{', '\}', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '', '', '', '', '', '', '',
      ',', ',', '.', '', ';', ':', '?', '!', '-', '(', ')', '\{', '\}', '\{', '\}', '#',
      '&', '*', '+', '-', '<', '>', '=', '', '\\', '\$', '%', '@', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      '', '', '', '[?]', '', '[?]', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '',
      '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '',
      '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '',
      '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '',
      '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '',
      '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '',
      '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '',
      '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '',
      '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '[?]', '[?]', '',
   ],
   u'xad': [
      'gwan', 'gwanj', 'gwanh', 'gwad', 'gwal', 'gwalg', 'gwalm', 'gwalb', 'gwals', 'gwalt', 'gwalp', 'gwalh', 'gwam', 'gwab', 'gwabs', 'gwas',
      'gwass', 'gwang', 'gwaj', 'gwac', 'gwak', 'gwat', 'gwap', 'gwah', 'gwae', 'gwaeg', 'gwaegg', 'gwaegs', 'gwaen', 'gwaenj', 'gwaenh', 'gwaed',
      'gwael', 'gwaelg', 'gwaelm', 'gwaelb', 'gwaels', 'gwaelt', 'gwaelp', 'gwaelh', 'gwaem', 'gwaeb', 'gwaebs', 'gwaes', 'gwaess', 'gwaeng', 'gwaej', 'gwaec',
      'gwaek', 'gwaet', 'gwaep', 'gwaeh', 'goe', 'goeg', 'goegg', 'goegs', 'goen', 'goenj', 'goenh', 'goed', 'goel', 'goelg', 'goelm', 'goelb',
      'goels', 'goelt', 'goelp', 'goelh', 'goem', 'goeb', 'goebs', 'goes', 'goess', 'goeng', 'goej', 'goec', 'goek', 'goet', 'goep', 'goeh',
      'gyo', 'gyog', 'gyogg', 'gyogs', 'gyon', 'gyonj', 'gyonh', 'gyod', 'gyol', 'gyolg', 'gyolm', 'gyolb', 'gyols', 'gyolt', 'gyolp', 'gyolh',
      'gyom', 'gyob', 'gyobs', 'gyos', 'gyoss', 'gyong', 'gyoj', 'gyoc', 'gyok', 'gyot', 'gyop', 'gyoh', 'gu', 'gug', 'gugg', 'gugs',
      'gun', 'gunj', 'gunh', 'gud', 'gul', 'gulg', 'gulm', 'gulb', 'guls', 'gult', 'gulp', 'gulh', 'gum', 'gub', 'gubs', 'gus',
      'guss', 'gung', 'guj', 'guc', 'guk', 'gut', 'gup', 'guh', 'gweo', 'gweog', 'gweogg', 'gweogs', 'gweon', 'gweonj', 'gweonh', 'gweod',
      'gweol', 'gweolg', 'gweolm', 'gweolb', 'gweols', 'gweolt', 'gweolp', 'gweolh', 'gweom', 'gweob', 'gweobs', 'gweos', 'gweoss', 'gweong', 'gweoj', 'gweoc',
      'gweok', 'gweot', 'gweop', 'gweoh', 'gwe', 'gweg', 'gwegg', 'gwegs', 'gwen', 'gwenj', 'gwenh', 'gwed', 'gwel', 'gwelg', 'gwelm', 'gwelb',
      'gwels', 'gwelt', 'gwelp', 'gwelh', 'gwem', 'gweb', 'gwebs', 'gwes', 'gwess', 'gweng', 'gwej', 'gwec', 'gwek', 'gwet', 'gwep', 'gweh',
      'gwi', 'gwig', 'gwigg', 'gwigs', 'gwin', 'gwinj', 'gwinh', 'gwid', 'gwil', 'gwilg', 'gwilm', 'gwilb', 'gwils', 'gwilt', 'gwilp', 'gwilh',
      'gwim', 'gwib', 'gwibs', 'gwis', 'gwiss', 'gwing', 'gwij', 'gwic', 'gwik', 'gwit', 'gwip', 'gwih', 'gyu', 'gyug', 'gyugg', 'gyugs',
      'gyun', 'gyunj', 'gyunh', 'gyud', 'gyul', 'gyulg', 'gyulm', 'gyulb', 'gyuls', 'gyult', 'gyulp', 'gyulh', 'gyum', 'gyub', 'gyubs', 'gyus',
      'gyuss', 'gyung', 'gyuj', 'gyuc', 'gyuk', 'gyut', 'gyup', 'gyuh', 'geu', 'geug', 'geugg', 'geugs', 'geun', 'geunj', 'geunh', 'geud',
   ],
   u'x05': [
      '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      '[?]', 'A', 'B', 'G', 'D', 'E', 'Z', 'E', 'E', 'T`', 'Zh', 'I', 'L', 'Kh', 'Ts', 'K',
      'H', 'Dz', 'Gh', 'Ch', 'M', 'Y', 'N', 'Sh', 'O', 'Ch`', 'P', 'J', 'Rh', 'S', 'V', 'T',
      'R', 'Ts`', 'W', 'P`', 'K`', 'O', 'F', '[?]', '[?]', '<', '\'', '/', '!', ',', '?', '.',
      '[?]', 'a', 'b', 'g', 'd', 'e', 'z', 'e', 'e', 't`', 'zh', 'i', 'l', 'kh', 'ts', 'k',
      'h', 'dz', 'gh', 'ch', 'm', 'y', 'n', 'sh', 'o', 'ch`', 'p', 'j', 'rh', 's', 'v', 't',
      'r', 'ts`', 'w', 'p`', 'k`', 'o', 'f', 'ew', '[?]', '.', '-', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      '[?]', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '',
      '', '', '[?]', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '',
      '@', 'e', 'a', 'o', 'i', 'e', 'e', 'a', 'a', 'o', '[?]', 'u', '\'', '', '', '',
      '', '', '', ':', '', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      '', 'b', 'g', 'd', 'h', 'v', 'z', 'kh', 't', 'y', 'k', 'k', 'l', 'm', 'm', 'n',
      'n', 's', '`', 'p', 'p', 'ts', 'ts', 'q', 'r', 'sh', 't', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
      'V', 'oy', 'i', '\'', '"', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]', '[?]',
   ],
   u'xce': [
      'cwik', 'cwit', 'cwip', 'cwih', 'cyu', 'cyug', 'cyugg', 'cyugs', 'cyun', 'cyunj', 'cyunh', 'cyud', 'cyul', 'cyulg', 'cyulm', 'cyulb',
      'cyuls', 'cyult', 'cyulp', 'cyulh', 'cyum', 'cyub', 'cyubs', 'cyus', 'cyuss', 'cyung', 'cyuj', 'cyuc', 'cyuk', 'cyut', 'cyup', 'cyuh',
      'ceu', 'ceug', 'ceugg', 'ceugs', 'ceun', 'ceunj', 'ceunh', 'ceud', 'ceul', 'ceulg', 'ceulm', 'ceulb', 'ceuls', 'ceult', 'ceulp', 'ceulh',
      'ceum', 'ceub', 'ceubs', 'ceus', 'ceuss', 'ceung', 'ceuj', 'ceuc', 'ceuk', 'ceut', 'ceup', 'ceuh', 'cyi', 'cyig', 'cyigg', 'cyigs',
      'cyin', 'cyinj', 'cyinh', 'cyid', 'cyil', 'cyilg', 'cyilm', 'cyilb', 'cyils', 'cyilt', 'cyilp', 'cyilh', 'cyim', 'cyib', 'cyibs', 'cyis',
      'cyiss', 'cying', 'cyij', 'cyic', 'cyik', 'cyit', 'cyip', 'cyih', 'ci', 'cig', 'cigg', 'cigs', 'cin', 'cinj', 'cinh', 'cid',
      'cil', 'cilg', 'cilm', 'cilb', 'cils', 'cilt', 'cilp', 'cilh', 'cim', 'cib', 'cibs', 'cis', 'ciss', 'cing', 'cij', 'cic',
      'cik', 'cit', 'cip', 'cih', 'ka', 'kag', 'kagg', 'kags', 'kan', 'kanj', 'kanh', 'kad', 'kal', 'kalg', 'kalm', 'kalb',
      'kals', 'kalt', 'kalp', 'kalh', 'kam', 'kab', 'kabs', 'kas', 'kass', 'kang', 'kaj', 'kac', 'kak', 'kat', 'kap', 'kah',
      'kae', 'kaeg', 'kaegg', 'kaegs', 'kaen', 'kaenj', 'kaenh', 'kaed', 'kael', 'kaelg', 'kaelm', 'kaelb', 'kaels', 'kaelt', 'kaelp', 'kaelh',
      'kaem', 'kaeb', 'kaebs', 'kaes', 'kaess', 'kaeng', 'kaej', 'kaec', 'kaek', 'kaet', 'kaep', 'kaeh', 'kya', 'kyag', 'kyagg', 'kyags',
      'kyan', 'kyanj', 'kyanh', 'kyad', 'kyal', 'kyalg', 'kyalm', 'kyalb', 'kyals', 'kyalt', 'kyalp', 'kyalh', 'kyam', 'kyab', 'kyabs', 'kyas',
      'kyass', 'kyang', 'kyaj', 'kyac', 'kyak', 'kyat', 'kyap', 'kyah', 'kyae', 'kyaeg', 'kyaegg', 'kyaegs', 'kyaen', 'kyaenj', 'kyaenh', 'kyaed',
      'kyael', 'kyaelg', 'kyaelm', 'kyaelb', 'kyaels', 'kyaelt', 'kyaelp', 'kyaelh', 'kyaem', 'kyaeb', 'kyaebs', 'kyaes', 'kyaess', 'kyaeng', 'kyaej', 'kyaec',
      'kyaek', 'kyaet', 'kyaep', 'kyaeh', 'keo', 'keog', 'keogg', 'keogs', 'keon', 'keonj', 'keonh', 'keod', 'keol', 'keolg', 'keolm', 'keolb',
      'keols', 'keolt', 'keolp', 'keolh', 'keom', 'keob', 'keobs', 'keos', 'keoss', 'keong', 'keoj', 'keoc', 'keok', 'keot', 'keop', 'keoh',
   ],
   u'x7f': [
      'Zhui ', 'Zi ', 'Ke ', 'Xiang ', 'Jian ', 'Mian ', 'Lan ', 'Ti ', 'Miao ', 'Qi ', 'Yun ', 'Hui ', 'Si ', 'Duo ', 'Duan ', 'Bian ',
      'Xian ', 'Gou ', 'Zhui ', 'Huan ', 'Di ', 'Lu ', 'Bian ', 'Min ', 'Yuan ', 'Jin ', 'Fu ', 'Ru ', 'Zhen ', 'Feng ', 'Shuai ', 'Gao ',
      'Chan ', 'Li ', 'Yi ', 'Jian ', 'Bin ', 'Piao ', 'Man ', 'Lei ', 'Ying ', 'Suo ', 'Mou ', 'Sao ', 'Xie ', 'Liao ', 'Shan ', 'Zeng ',
      'Jiang ', 'Qian ', 'Zao ', 'Huan ', 'Jiao ', 'Zuan ', 'Fou ', 'Xie ', 'Gang ', 'Fou ', 'Que ', 'Fou ', 'Kaakeru ', 'Bo ', 'Ping ', 'Hou ',
      '[?] ', 'Gang ', 'Ying ', 'Ying ', 'Qing ', 'Xia ', 'Guan ', 'Zun ', 'Tan ', 'Chang ', 'Qi ', 'Weng ', 'Ying ', 'Lei ', 'Tan ', 'Lu ',
      'Guan ', 'Wang ', 'Wang ', 'Gang ', 'Wang ', 'Han ', '[?] ', 'Luo ', 'Fu ', 'Mi ', 'Fa ', 'Gu ', 'Zhu ', 'Ju ', 'Mao ', 'Gu ',
      'Min ', 'Gang ', 'Ba ', 'Gua ', 'Ti ', 'Juan ', 'Fu ', 'Lin ', 'Yan ', 'Zhao ',